AI­VO­JA HAKKEROIMASSA

Uusim­man tek­nii­kan avul­la on mah­dol­lis­ta tul­ki­ta, mi­tä ai­vot ajat­te­le­vat, ja vas­ta­ta.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Teknologia -

Ih­mi­sai­vot ovat tun­ne­tun maa­il­man­kaik­keu­den ke­hit­ty­nein ra­ken­ne. Ai­vot pys­ty­vät vih­doin kom­mu­ni­koi­maan säh­köim­puls­seil­la, ja uusin tek­niik­ka osaa poi­mia ja tul­ki­ta nä­mä koo­da­tut il­moi­tuk­set.

Ai­voil­la voi käyt­tää pro­tee­sia. Jot­kut käyt­tä­vät ai­vo­jen pin­nal­le si­joi­tet­tu­ja implant­te­ja, ja toi­set lak­ke­ja, jot­ka ha­vait­se­vat pääs­sä esiin­ty­vän säh­köi­sen ak­tii­vi­suu­den. Sig­naa­lien avaa­mi­seen tar­vi­taan pal­jon har­joi­tus­ta ja opin­to­ja, ei­kä se ta­pah­du vie­lä täy­sin oi­kein, mut­ta sii­nä tul­laan vuo­si vuo­del­ta pa­rem­mik­si.

On jo­pa mah­dol­lis­ta kom­mu­ni­koi­da toi­seen suun­taan: lä­het­tä­mäl­lä säh­köi­siä sig­naa­le­ja ai­voi­hin. Verk­ko­kal­voimplant­ti ha­vait­see va­loa, koo­daa sen pie­nik­si säh­köim­puls­seik­si ja lä­het­tää ne nä­kö­her­moon. Kor­van sim­puk­kaimplant­ti te­kee sa­man kor­van kaut­ta kuu­lo­her­moon kul­ke­val­le ää­nel­le. Kiin­nit­tä­mäl­lä pää­hän elekt­ro­de­ja voi­daan hie­no­sää­tää ko­ko­nai­sia ai­voa­luei­ta pään ul­ko­puo­lel­ta.

Transk­ra­ni­aa­li­ses­sa säh­köi­ses­sä ta­sa­vir­tas­ti­mu­laa­tios­sa (TDCS) ai­vo­so­lui­hin lä­he­te­tään heik­koa säh­kö­vir­taa. Vaik­ka tä­mä on vas­ta ke­hi­tys­vai­hees­sa, en­sim­mäis­ten ko­kei­den pe­rus­teel­la sil­lä näyt­täi­si ole­van po­si­tii­vi­nen vai­ku­tus mie­lia­laan, muis­tiin ja mui­hin asioi­hin. Tek­niik­ka on suh­teel­li­sen yk­sin­ker­tais­ta, ja jo nyt on yh­tiöi­tä, jot­ka tar­joa­vat ko­to­na käy­tet­tä­viä lait­tei­ta. Tut­ki­jat kui­ten­kin va­roit­ta­vat. He myön­tä­vät, et­tei­vät he vie­lä täy­sin tie­dä, mi­ten se toi­mii ja voi­ko ai­vo­jen ma­ni­pu­loin­nis­ta koi­tua va­ka­via seu­rauk­sia.

”Ko­ko­nai­sia ai­voa­luei­ta voi­daan hie­no­sää­tää pään ul­ko­puo­lel­ta.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.