Quick, Draw!

Tieteen Ytimessä 2018 - - Teknologia -

Koo­daa­jat ovat ke­hit­tä­neet neu­ro­verk­ko­jen ja ko­neop­pi­mi­sen avul­la usei­ta oh­jel­mia Googlen te­ko­ä­ly­poh­jai­seen verk­ko­ko­kei­luun. Yk­si niis­tä on oh­jel­ma, jo­ka osaa soit­taa im­pro­vi­soi­tua pia­no­duet­toa ih­mis­muusi­kon kans­sa! Haus­kin niis­tä on eh­kä oh­jel­ma Quick, Draw! jo­ka osaa tun­nis­taa no­pei­ta, epä­sel­viä maa­lauk­sia. Saat pe­lis­sä 20 se­kun­tia ai­kaa piir­tää (teks­tis­sä an­ne­tun) esi­neen. Neu­ro­verk­ko ar­vaa sit­ten pii­rus­tuk­se­si poh­jal­ta par­haan­sa mu­kaan, mi­kä esi­ne se on. Ih­mi­sil­le pii­rus­tus­ten tun­nis­ta­mi­nen on ai­ka help­po teh­tä­vä, mut­ta tie­to­ko­neil­le ti­lan­ne on toi­nen. Vii­si eri hen­ki­löä maa­laa esi­neen vii­del­lä eri ta­val­la, jo­ten Quick, Draw!:n pi­tää ope­tel­la tun­nis­ta­maan ne kaik­ki. Se on mah­dol­lis­ta it­seop­pi­mal­la kaik­kien ku­vien luet­te­los­ta, jol­loin maa­laus­ten yk­sit­täi­set ve­dot voi ai­na tun­nis­taa.

”Vie­lä em­me ole luo­neet te­ko­ä­lyä, jo­ka toi­mi­si ih­mi­sai­vo­jen pro­ses­soin­ti­ky­vyn ta­sol­la.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.