Tie­toi­suu­den mit­taa­mi­nen

Tieteen Ytimessä 2018 - - Teknologia -

Tie­toi­suu­den ta­voit­te­lu on mo­nil­le tut­ki­joil­le te­ko­ä­lyn tär­kein ke­hi­tys­suun­ta. Voi­vat­ko tut­ki­jat ja in­si­nöö­rit ol­la kos­kaan var­mo­ja, ovat­ko he luo­neet tie­toi­sen elämän, vai ovat­ko he vain luo­neet jo­ta­kin, jo­ka muis­tut­taa si­tä? Sii­hen em­me ole vie­lä saa­neet vas­taus­ta.

Fi­lo­so­fit ovat teh­neet aja­tus­ko­kei­lu­ja se­lit­tääk­seen, mik­si si­tä on niin vai­kea tie­tää. Te­ko­ä­lyn pa­ris­sa tun­net­tu esi­merk­ki täl­lai­ses­ta on Ma­rian huo­ne. Ku­vit­te­le täl­lai­nen hy­po­teet­ti­nen ti­lan­ne: Ma­ria asuu mus­tas­sa ja val­koi­ses­sa huo­nees­sa. Hän ei ole kos­kaan läh­te­nyt huo­nees­ta, ja tie­to­ko­neen ruu­tu­kin on mus­ta­val­koi­nen. Ma­rial­la on kui­ten­kin mie­lui­nen har­ras­tus. Hä­nes­tä on iha­naa ope­tel­la vä­re­jä. Ma­ria ei ole kos­kaan it­se näh­nyt vä­re­jä, mut­ta hän voi ku­vi­tel­la kun­kin sä­vyn kaik­ki mie­lee­si suin­kin tu­le­vat tek­ni­set yk­si­tyis­koh­dat. Erää­nä päi­vä­nä Ma­rian huo­neen ovi avau­tuu. Hän me­nee ulos ja nä­kee vä­re­jä en­sim­mäi­sen ker­ran. Tun­teet­ko Ma­ria, jo­ka jo tie­tää kai­ken vä­reis­tä, jo­ta­kin uut­ta ko­kies­saan tä­män? Vai ei­kö se tun­nu mi­ten­kään eri­tyi­sel­tä, kos­ka hän jo tie­tää kai­ken? On luon­nol­li­ses­ti eri­lais­ta näh­dä vä­re­jä kuin vain tie­tää niis­tä kaik­ki. Jos näin on, eh­kä ai­vo­jam­me muis­tut­ta­va tie­to­ko­neoh­jel­ma ei vält­tä­mät­tä joh­da tie­toi­seen ko­nee­seen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.