HOLOGRAMMI

Ho­lo­gram­mien yleis­ty­mi­nen lä­hes­tyy, ja niis­tä voi tul­la seu­raa­va suu­ri harp­paus kom­mu­ni­kaa­tios­sa.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Teknologia -

Vaik­ka Täh­tien so­dan ke­hit­ty­neet ho­lo­gram­mit ovat meiltä vie­lä ta­voit­ta­mat­to­mis­sa, vii­me vuo­si­na on näh­ty suur­ta edis­tys­tä. Pian on eh­kä mah­dol­lis­ta lä­het­tää ho­lo­gram­miil­moi­tus toi­sel­le puo­lel­le maa­pal­loa.

Ho­lo­gram­mi­ku­va näyt­tää koh­teen kol­miu­lot­tei­ses­ti, ei­kä vas­taa­not­ta­ja tar­vit­se eri­kois­la­se­ja. Ho­lo­gram­min luo­mi­sek­si la­ser­sä­de jae­taan kah­dek­si: hei­jas­ta­va sä­de ja koh­de­sä­de. Hei­jas­ta­va sä­de me­nee kat­kea­mat­ta ho­lo­gra­fi­sel­le fil­mil­le, mut­ta koh­teen epä­ta­sai­nen pin­ta le­vit­tää koh­de­sä­teen. Kun sä­teet jäl­leen koh­taa­vat fil­mil­lä, ne ris­teä­vät ja luo­vat koh­teel­le ai­nut­ker­tai­sen aal­to­ku­vion. Ku­vio piir­tyy fil­mil­le, jo­ta voi sit­ten käyt­tää koh­teen ho­lo­gra­fi­sen ver­sion pro­ji­soi­mi­seen.

Mic­ro­soft Ho­lo­lens vie tä­män pe­rus­kon­sep­tin as­ke­leen pi­tem­mäl­le re­aa­lia­jas­sa liik­ku­vil­la ho­lo­gra­fi­sil­la pro­jek­tioil­la. Ame­rik­ka­lais­yh­tiö ku­vaa kek­sin­töä ”se­koi­te­tuk­si to­del­li­suu­dek­si” ero­tuk­sek­si se­kä li­sä­tys­tä et­tä vir­tu­aa­li­ses­ta to­del­li­suu­des­ta. Käyt­tä­jä pi­tää sil­mä­la­se­ja, ja Ho­lo­lens loih­tii di­gi­ku­viin elämän jou­kol­la 3D-ka­me­roi­ta. Me­ka­nis­mi voi li­säk­si re­kon­struoi­da ih­mis­ke­hon jo­kai­sen yk­si­tyis­koh­dan. Mic­ro­sof­tin Ki­nec­tin lii­ke­sen­so­rit kes­kit­ty­vät sen si­jaan yk­si­no­maan luus­toon. Mic­ro­soft an­toi täl­le ni­men ho­lo­por­taa­tio, ja se voi mul­lis­taa kom­mu­ni­kaa­tion pitkän mat­kan pää­hän.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.