DROI­DIT

Te­ko­ä­lyn ja älyk­käi­den ro­bot­tien ke­hi­tys ver­tai­lus­sa.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Teknologia -

Täh­tien so­dan droi­dit ovat kai­ken­muo­toi­sia ja -ko­koi­sia tais­te­le­vis­ta jal­ka­so­ti­lais­ta su­loi­seen Bb-8:aan. Tääl­lä Maas­sa ro­bot­te­ja ei ole oh­jel­moi­tu yh­tä älyk­käik­si, mut­ta vii­meis­ten vuo­sien ke­hi­tys on nos­ta­nut ro­bot­tien älyk­kyys­ta­soa. Hu­ma­noi­di Asimo osaa hah­mot­taa tun­tei­ta ja te­ko­ja, ja PIBOT:IA käy­te­tään len­non­ope­tuk­ses­sa.

Ro­bot­te­ja käy­te­tään myös ava­ruus­tut­ki­mus­ret­kil­lä. NASA:N SPHERE ja Ro­bo­naut 2 on suun­ni­tel­tu suo­rit­ta­maan teh­tä­viä ISS:N mik­ro­pai­no­voi­mas­sa. Ro­bo­tit saa­vat yhä enem­män vas­tuu­ta, ja uusil­la pa­ran­nuk­sil­la niis­tä voi tul­la vä­hem­män riip­pu­vai­sia ih­mi­sis­tä nii­den saa­des­sa sa­man älyk­kyys­ta­son kuin sel­lai­set droi­dit kuin C-3PO ja R2-D2.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.