EDIS­TY­NYT BIONIIKKA

Tieteen Ytimessä 2018 - - Teknologia -

Se­kä Ana­ki­niin et­tä Lu­keen is­tu­tet­tiin Täh­tien so­ta -elo­ku­vis­sa bio­ni­sia ruu­mii­no­sia hei­dän me­ne­tet­ty­ään al­ku­pe­räi­set la­ser­miek­ka­tais­te­luis­sa. To­del­li­ses­sa maa­il­mas­sa Newcast­len yli­opis­ton pro­jek­tis­sa ke­hi­te­tään bio­ni­sia kä­siä kor­vaa­maan vam­mau­tu­nei­ta raa­jo­ja.

Ny­kyi­set pro­tee­sit muo­toil­laan usein, jot­ta käyt­tä­jä op­pi­si käyt­tä­mään nii­tä jän­nit­tä­mäl­lä tiet­ty­jä li­hak­sia. Louk­kaan­tu­neen ruu­mii­no­san li­hak­set ovat kui­ten­kin usein lii­an va­hin­goit­tu­neet, jot­ta tä­mä voi­si toi­mia. Uu­den tek­nii­kan an­sios­ta te­ko­raa­jat voi­vat tun­tea se­kä pai­neen et­tä läm­pö­ti­lan ai­van kuin oi­kea kä­si. Elekt­ro­ni­set yk­si­köt kyt­ke­tään kä­si­var­res­sa vie­lä jäl­jel­lä ole­viin her­mon­päi­hin kä­den luon­nol­lis­ten liik­kei­den luo­mi­sek­si uu­del­leen. Käyt­tä­jä erot­taa läm­pi­män ja kyl­män, kar­hean ja si­leän sor­men­pää­sen­so­rien avul­la. Ne saa­vat ot­teen pyö­reis­tä esi­neis­tä, ku­ten la­sis­ta, pal­lois­ta tai he­del­mis­tä rik­ko­mat­ta tai pu­dot­ta­mat­ta nii­tä, Tä­mä kak­si­suun­tai­nen kes­kus­te­lu ai­vo­jen ja kä­den vä­lil­lä ta­pah­tuu re­aa­lia­jas­sa, ja tun­toais­ti­mus muis­tut­taa luon­nol­lis­ta kät­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.