Luon­to tie­teen in­noit­ta­ja­na

Jot­kut ih­mi­sen fan­tas­ti­sim­mis­ta kek­sin­nöis­tä mat­ki­vat kas­ve­ja ja eläi­miä. Si­tä sa­no­taan bio­mi­me­tii­kak­si.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Sisältö -

Maa­il­man bio­lo­gi­set or­ga­nis­mit ovat vuo­si­mil­joo­nien ai­ka­na ke­hit­ty­neet mes­ta­ri­sel­viy­ty­jik­si omas­sa ym­pä­ris­tös­sään. Ne ovat päi­hit­tä­neet es­tei­tä nok­ke­lin kei­noin maa­il­mas­sa, jo­ka on täyn­nä kil­pai­lua. Esi­mer­kik­si jot­kut pa­ra­siit­ti­pis­tiäi­set las­ke­vat mu­nan­sa pit­käl­lä, put­ki­mai­sel­la eli­mel­lä. Ne pys­ty­vät po­rau­tu­maan usean sent­ti­met­rin pak­sui­sen puun lä­pi, vaik­ka ne ei­vät ole ko­vin vah­vo­ja. Ne po­raa­vat pis­ti­mel­lään puun lä­pi ai­heut­ta­mat­ta ym­pä­röi­väl­le puuso­lu­kol­le juu­ri­kaan vau­rioi­ta han­kaa­mal­la mu­nan­las­ku­put­ken­sa kah­ta puo­li­kas­ta edes­ta­kai­sin. Me­ka­nis­mi on hy­vin sa­man­lai­nen kuin po­ris­sa, joi­ta käy­te­tään ra­ken­nusa­lal­la ja neu­ro­ki­rur­gias­sa. Tut­ki­jat ovat in­noit­tu­neet luon­non tek­nii­kas­ta ja ke­hit­tä­neet sit­ten in­no­va­tii­vi­sia työ­ka­lu­ja, ku­ten oh­jat­ta­vat son­dit lää­ke­tie­tees­sä. Luon­nos­sa on pal­jon käyt­tö­kel­poi­sia me­ne­tel­miä, ja mo­nien alo­jen in­si­nöö­rit ovat al­ka­neet hyö­dyn­tää nii­den etu­ja mat­ki­mal­la kas­ve­ja ja eläi­miä. Nyt löy­däm­me uusia rat­kai­su­ja van­hoi­hin on­gel­miin kaik­kial­la ra­ken­nusa­lal­ta tais­te­lu­va­rus­tei­siin. Bio­mi­me­tiik­ka avaa ovia mul­lis­ta­vaan ke­hi­tyk­seen, jo­ka vie tek­no­lo­gis­ta val­lan­ku­mous­tam­me vauh­dil­la eteen­päin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.