Sa­lai­set su­per­voi­ma­si

Ge­neet­ti­set edis­ty­sas­ke­leet ovat teh­neet meis­tä ar­jen su­per­san­ka­rei­ta.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Sisältö -

Mel­kein kai­kil­la ke­ho­si so­luil­la on kol­me mil­jar­dia ge­neet­tis­tä oh­jaus­merk­kiä. Nii­den lo­mas­sa pii­lek­sii noin 20 000 gee­niä, jot­ka kan­ta­vat oh­jei­ta pro­teii­nien muo­dos­ta­mi­sek­si. Jot­kut muo­dos­ta­vat tu­ki­ku­dos­ta, ku­ten ihon kol­la­gee­ni. Toi­set ovat ent­syy­me­jä, jot­ka oh­jaa­vat ke­hon ke­mi­aa. Osa on vies­tin­vie­jiä, jot­ka vä­lit­tä­vät sig­naa­le­ja, ja jot­kut kul­jet­ta­vat ai­nei­ta si­sään tai ulos so­lus­ta ja ku­dok­sis­ta tai va­ras­toi­vat nii­tä. Kun so­lut ja­kau­tu­vat muo­dos­taak­seen sper­maa ja mu­na­so­lu­ja, kaik­ki kol­me mil­jar­dia koo­dia on ko­pioi­ta­va, jot­ta ne voi­si­vat vä­lit­tyä seu­raa­val­le su­ku­pol­vel­le. Tä­män pro­ses­sin ai­ka­na sat­tuu usein vir­hei­tä. Muu­tok­sis­ta gee­neis­sä seu­raa muu­tok­sia pro­teii­neis­sa, ja eri­lai­sil­la mu­taa­tioil­la on dra­maat­ti­sen eri­lai­sia seu­rauk­sia. Ku­vit­te­le, et­tä tä­mä lause on gee­ni: ”Au­to kul­kee hy­vin no­peas­ti.” Jos vaih­dat A:n O:ksi, Au­tos­ta tu­lee Ou­to, ja lause saa ai­van uu­den mer­ki­tyk­sen. Tä­tä sa­no­taan mis­sen­se­mu­taa­tiok­si. Jos­kus lause kat­ke­aa äkis­ti kes­kel­tä, jol­loin sii­tä tu­lee tä­män nä­köi­nen: ”Au­to kul­kee.” Tä­tä sa­no­taan non­sen­se­mu­taa­tiok­si, ja se ly­hen­tää pro­teii­nia. Toi­sis­sa ta­pauk­sis­sa kir­jai­mia li­sä­tään tai pois­te­taan kes­kel­tä koo­dia. Kir­jai­met voi­vat sil­loin vaih­tua ja siir­tyä, ja koo­dis­ta tu­lee ai­van toi­sen­lai­nen: ”Axuot ktul­kee chyvjgn no­peas­ti.” Tä­tä sa­no­taan fra­mes­hift-mu­taa­tiok­si. Ko­ko­nai­set gee­nit tai nii­den osat voi­vat jo­pa ko­pioi­tua, pois­tua tai ris­te­tä.

Kaik­ki täl­lai­set vir­heet ei­vät ole hy­viä, mut­ta täl­lai­set mu­taa­tiot ovat evo­luu­tio­ta yl­lä­pi­tä­vä voi­ma. Ke­ho kor­jaa mo­net vir­heet au­to­maat­ti­ses­ti, jot­kut ai­heut­ta­vat vä­häi­siä hait­to­ja, ja jot­kin voi­vat joh­taa va­ka­viin gee­ni­vir­hei­siin. Jot­kut har­vat voi­vat kui­ten­kin osoit­tau­tua hyö­dyl­li­sik­si – ja jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa ne an­ta­vat odot­ta­mat­to­mia su­per­voi­mia.

”Ku­ten ge­ne­tii­kan mut­kik­kais­sa ku­viois­sa yleen­sä­kin, Actn3-gee­ni ei ole ai­noa vai­kut­ta­va te­ki­jä.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.