Lap­set op­pi­vat koo­daa­maan

Lap­set voi­vat op­pia koo­daa­maan so­vel­lus­ten ja pe­lien avul­la.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Sisältö -

Oh­jel­moin­nin ar­vioi­daan ole­van maa­il­man no­peim­min kas­va­via am­mat­te­ja seu­raa­vien kym­me­nen vuo­den ai­ka­na, ei­kä koo­dauk­sen opis­ke­li­joi­ta ole tar­peek­si täyt­tä­mään kaik­kia työ­paik­ko­ja. Koo­daa­mi­sen op­pi­mi­ses­ta on tul­lut tär­keä osa ta­val­lis­ta kou­lu­tus­ta. Koo­daus voi ol­la hyö­dyl­li­nen tai­to myös niil­le, joil­le koo­daa­mi­nen ei ole tu­le­vai­suu­den am­mat­ti. Tie­to­ko­neen kans­sa kom­mu­ni­koin­ti opet­taa lap­sia rat­kai­se­maan on­gel­mia lo­gii­kan avul­la. He voi­vat ko­keil­la eri­lai­sia ideoi­ta ja saa­vat ti­lai­suu­den luo­da jo­ta­kin, jo­ka toi­mii tai on haus­kaa.

Al­kuun pää­se­mi­nen ei ole kos­kaan ol­lut hel­pom­paa kuin nyt. Uusim­mat le­lut ja lait­teet tuo­vat koo­dauk­sen kaik­kien ulot­tu­vil­le. Sy­vem­pää tu­tus­tu­mis­ta ha­lua­vil­le löy­tyy jou­koit­tain verk­ko­si­vu­ja, jot­ka opet­ta­vat suo­sit­tu­jen oh­jel­moin­ti­kie­lien pe­rus­teet in­te­rak­tii­vi­sen ope­tuk­sen avul­la. Opis­ke­li­ja voi koo­da­ta suo­raan se­lai­mel­la ja näh­dä he­ti, mi­tä ta­pah­tuu. Jot­kut pro­ses­seis­ta an­ta­vat jo­pa teh­dä omia pe­le­jä, jot­ta op­pi­mi­nen oli­si mie­len­kiin­toi­sem­paa.

Jos se tun­tuu vai­keal­ta, käy­tet­tä­vis­sä on se­kä so­vel­luk­sia et­tä pe­le­jä, jois­sa oh­jel­moin­ti­kie­li on pii­lo­tet­tu nä­ky­vis­tä. Opis­ke­li­ja voi sen si­jas­ta kes­kit­tyä pe­rus­kon­sep­tiin sen ta­ka­na. Jos ha­luat koo­da­ta jo­kai­sen ri­vin, käy­tet­tä­vis­sä on val­mii­ta koo­de­ja, joi­ta voi liit­tää yh­teen. Si­ten voi kir­joit­taa oh­jel­mia tar­vit­se­mat­ta kir­joit­taa ai­nut­ta­kaan sa­naa. Op­pi­mi­sen sa­lai­suus on op­pia yri­tyk­sen ja ereh­dyk­sen kaut­ta. Uusim­mat työ­ka­lut ja tek­niik­ka te­ke­vät sii­tä yk­sin­ker­tai­sem­paa ja kiin­nos­ta­vam­paa kuin kos­kaan. Mi­tä vie­lä odo­tat?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.