To­del­li­suu­den Täh­tien so­ta

FUTURISTINEN SCIFITEKNIIKKA VOI MUUTTAA ELÄMÄMME.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Sisältö -

Vaik­ka Täh­tien so­ta ta­pah­tui ”kau­an sit­ten, kau­kai­ses­sa ga­lak­sis­sa”, Geor­ge Luca­sin uni­ver­su­miin kuu­luu elo­ku­va­his­to­rian ke­hit­ty­neim­piin kuu­lu­vaa tek­niik­kaa. Mo­net ha­luai­si­vat oman BB-8:N, ja la­ser­miek­ka on yhä kaik­kien ai­ko­jen fan­ta­sia-ase.

Mo­net yri­tyk­set ke­hit­tä­vät uusia kek­sin­tö­jä, jot­ka ei­vät pal­jon eroa fik­tii­vi­sis­tä droi­deis­ta, ho­lo­gram­meis­ta ja la­ser­mie­kois­ta. Tä­mä kieh­to­va ke­hi­tys­työ voi teh­dä to­del­li­suut­ta suu­res­ta osas­ta elo­ku­vien tek­niik­kaa.

Bio­nii­kas­sa ke­hi­te­tään yhä pa­rem­pia pro­tee­se­ja. La­se­ra­se voi muuttaa so­dan­käyn­nin, ja ho­lo­gram­mit voi­vat mah­dol­li­ses­ti mul­lis­taa kom­mu­ni­kaa­tion. Kaik­ki uu­det kek­sin­nöt ei­vät kui­ten­kaan muis­tu­ta Täh­tien so­dan esi­ku­vi­aan. Esi­mer­kik­si ve­to­sä­teis­tä tu­lee to­del­li­suu­des­sa pie­nem­piä, ja nii­tä käy­te­tään ki­rur­gien apu­vä­li­nei­nä ava­ruusa­lus­ten siep­paa­mi­sen si­jas­ta. Seu­raa­vil­ta si­vuil­ta löy­dät li­sää asioi­ta, jot­ka voi­si­vat kuu­lua Ro­gue Oneen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.