To­tuus il­mas­ton­muu­tok­ses­ta

TO­TUUS MYYTTIEN TA­KA­NA

Tieteen Ytimessä 2018 - - Sisältö -

Il­mas­to on yk­si ai­kam­me suu­ris­ta tie­teel­li­sis­tä ja po­liit­ti­sis­ta haas­teis­ta. Maa­pal­lon kes­ki­läm­pö­ti­la on nous­sut 0,8 as­tet­ta vuo­des­ta 1880 läh­tien. Kym­me­nen läm­pi­min­tä vuot­ta ovat kaik­ki ta­pah­tu­neet vii­mei­sen kah­den­kym­me­nen vuo­den ai­ka­na. Maa­pal­lon me­ren­pin­nan ta­so on nous­sut 17 cm vii­mei­sen vuo­si­sa­dan ai­ka­na, ja vuon­na 2013 il­ma­ke­hän hii­li­diok­si­di­pi­toi­suus saa­vut­ti en­nä­tys­ta­son 400 ppm (par­tik­ke­lia mil­joo­nas­ta). Maa­il­ma muut­tuu, ja tut­ki­jat ovat le­vot­to­mia.

Huo­les­tut­ta­vin­ta ei ole muu­tos­ten kat­ta­vuus, vaan no­peus. Läm­pö­ti­lan nousu on lä­hes kak­sin­ker­tais­tu­nut vii­mei­sen sa­dan vuo­den ai­ka­na. Se on va­roi­tus sii­tä, et­tä jo­kin on vi­nos­sa. Hii­li­diok­si­din mää­rän en­nus­te­taan nouse­van seu­raa­van sa­dan vuo­den ai­ka­na 1 500 ppm:ään, jos em­me muu­ta ta­paam­me elää. Jäät su­la­vat, me­ren­pin­ta nousee ja sää ja ympäristö muut­tu­vat. Sen seu­rauk­set vai­kut­ta­vat ym­pä­ris­tööm­me tu­han­sien vuo­sien ajan.

Pa­hin ei ole vie­lä ta­pah­tu­nut, ja se on on­gel­ma. Jää­ti­köt ovat al­ka­neet ve­täy­tyä, poh­joi­nen me­ri­jää ohe­nee ja mo­nien eläin­ten on jo so­peu­dut­ta­va uusiin olo­suh­tei­siin uu­des­sa ym­pä­ris­tös­sään. Tois­ten päi­vit­täi­nen elä­mä ei ole muut­tu­nut, ja mo­net ky­sy­myk­set vaa­ti­vat vas­taus­ta.

Tut­ki­jat seu­raa­vat maa­il­man ti­laa jat­ku­vas­ti ja laa­ti­vat mal­le­ja il­mas­ton­muu­tok­sen mah­dol­li­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta. Maa­ta koh­ti suun­na­tut sa­tel­lii­tit va­lo­ku­vaa­vat ja mit­taa­vat, ja tut­ki­jat maan pääl­lä te­ke­vät tut­ki­muk­sia sel­vit­tääk­seen, mi­tä ta­pah­tuu juu­ri nyt, mi­tä on ta­pah­tu­nut aiem­min ja mi­tä voi ta­pah­tua tu­le­vai­suu­des­sa.

Tie­toa vir­taa si­sään, ja vi­ran­omai­set yrit­tä­vät toi­mia. Alan asian­tun­ti­jat te­ke­vät yh­teis­työ­tä vä­hen­tääk­seen il­mas­ton­muu­tos­ten vaa­ro­ja maa­il­mal­lem­me.

Jos maa­pal­lon väes­tö toi­mii nyt, joi­ta­kin il­mas­ton­muu­tok­sen ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja voi­daan kor­ja­ta. Vält­tä­mät­tö­mät toi­men­pi­teet vaa­ti­vat kui­ten­kin uh­rauk­sia, ja mo­net ovat skep­ti­siä. On­gel­ma­na on, et­tä pla­neet­to­ja on vain yk­si. Jos ai­kaa ku­luu lii­kaa ja muu­tok­set py­sy­vät koh­ta­lok­kai­na, kaik­ki voi ol­la myö­häis­tä.

Lue vas­tauk­set joi­hin­kin ta­val­li­sim­mis­ta vää­rin­kä­si­tyk­sis­tä il­mas­ton­muu­tok­sis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.