Kum­pi pa­rem­pi, kis­sa vai koi­ra?

Nyt on ai­ka rat­kais­ta se lo­pul­li­ses­ti. Kum­pi on pa­rem­pi, kis­sa vai koi­ra?

Tieteen Ytimessä 2018 - - Sisältö -

Ei ole yl­lä­tys, et­tä koi­rat ja kis­sat ovat ylei­sim­mät ko­tie­läi­mem­me. Suo­ma­lai­sis­sa ko­deis­sa on yli mil­joo­na kis­saa ja 700 000 koi­raa.

Ih­mi­set pi­tä­vät kos­ke­tuk­ses­ta, ei­kä mi­kään edis­tä hy­vää oloa niin kuin su­loi­sen pik­ku kar­va­pal­lon hel­lit­te­ly. Ih­mi­nen on ge­neet­ti­ses­ti oh­jel­moi­tu ha­lua­maan pi­tää huol­ta sö­pöis­tä ja avut­to­mis­ta olen­nois­ta he­ti vas­ta­syn­ty­nees­tä lap­ses­ta läh­tien. Sik­si ei ole ih­me, et­tä sö­pö pie­ni koi­ran­pen­tu hur­maa mei­dät kaik­ki. Ih­mi­sen ja eläi­men suh­de vah­vis­tuu usein, kun pie­net turk­ki­lem­mi­kit vas­taa­vat huo­len­pi­toon. Kun ajat­te­lee, mi­ten kau­an ih­mi­set ja koi­rat ovat ke­hit­ty­neet yh­des­sä, ei ole ih­me, et­tä koi­raa sa­no­taan ih­mi­sen par­haak­si ys­tä­väk­si.

Uusien tut­ki­mus­ten mu­kaan koi­rat osaa­vat tun­nis­taa tun­ne­ti­lo­ja il­mei­tä tul­kit­se­mal­la. Ne voi­vat käyt­täy­tyä mus­ta­suk­kai­ses­ti ja seu­ra­ta te­le­vi­sio­ruu­dun ta­pah­tu­mia, ai­na­kin jos siel­tä tu­lee eläi­noh­jel­ma. Ne­li­jal­kai­set ys­tä­väm­me op­pi­vat sa­moin kuin lap­set ja ovat erit­täin vas­taa­not­ta­vai­sia tun­teil­le (ko­kei­le hau­kot­te­le­mal­la koi­ran­pen­nun vie­res­sä ja kat­so, hau­kot­te­lee­ko se­kin). Koi­ril­la on si­tä pait­si hy­vin ke­hit­ty­nyt ajan­ta­ju.

Kis­sat ovat it­se­näi­sem­piä ei­vät­kä vä­li­tä kul­kea yh­tä jal­kaa isän­tien­sä kans­sa. Tut­ki­mus­ten mu­kaan ne kui­ten­kin tark­kai­le­vat omis­ta­ji­aan useam­min kuin eh­kä us­kom­me. Ne voi­vat tun­tea, mil­lä tuu­lel­la ih­mi­nen on, osaa­vat näyt­tää ha­lua­van­sa jo­ta­kin ja op­pi­vat no­peas­ti, mit­kä ää­net tuot­ta­vat nii­den toi­vo­man vas­tauk­sen. Kis­san voi­si sa­noa pi­tä­vän omis­ta­jaan­sa kor­vi­ke­per­hee­nä. Jos­kus kis­sat tuo­vat ko­tiin elä­viä tai kuol­lei­ta lah­jo­ja. Se on nii­den ta­pa ja­kaa met­säs­tys­tai­to­jaan. Kis­sae­mot kas­vat­ta­vat pen­tun­sa ja opet­ta­vat nii­tä met­säs­tä­mään tuo­mal­la saa­li­se­läi­miä niil­le ko­tiin. Jos kis­sa tuo si­nul­le iso­ja, elä­viä saa­li­se­läi­miä, se tar­koit­taa, et­tä se pi­tää si­nua val­mii­na tu­le­maan sen mu­ka­na met­säs­tä­mään. On­nek­si ol­koon!

Vaik­ka omis­ta­ja ra­kas­taa pi­tää huol­ta kis­sas­taan ja hem­mo­tel­la si­tä, to­tuus on, et­tä ne sel­viy­ty­vät ta­val­li­ses­ti it­se. Mie­len­kiin­toi­nen to­sia­sia on, et­tä kis­sa on liit­ty­nyt yli 40 koi­ra­ro­dun su­ku­puut­toon, kos­ka kis­sa on koi­raa pa­rem­pi hank­ki­maan ruo­kaa.

Olet­pa kis­sa- tai koi­raih­mi­nen, si­nun kan­nat­taa jat­kaa lu­ke­mis­ta saa­dak­se­si tie­tää li­sää kum­man­kin la­jin kieh­to­vis­ta omi­nai­suuk­sis­ta. Saa­tat eh­kä jo­pa muuttaa kä­si­tys­tä­si?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.