Maa­pal­lon luon­no­nih­meet

Ou­to­ja ja kau­nii­ta muo­dos­tel­mia, jot­ka näyt­tä­vät maa­il­man ma­jes­teet­ti­sen geo­lo­gian kai­kes­sa mah­ta­vuu­des­saan.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Sisältö -

Kuusi­kul­mai­set pyl­väät Vul­kaa­ni­nen ak­tii­vi­suus loi 40 000 val­ta­vaa ki­vi­pi­la­ria.

Le­gen­dan mu­kaan jät­ti­läi­nen Finn Mccool loi Giants Causewayn ba­salt­ti­pyl­väät, jot­ta hän voi­si kul­kea Ir­lan­nin­me­ren yli Poh­jois-ir­lan­nin ja Skot­lan­nin vä­lil­lä tais­tel­lak­seen kil­pai­li­jaan­sa Be­nan­don­ne­ria vas­taan. To­del­li­suu­des­sa ne ovat noin 60 mil­joo­naa vuot­ta sit­ten ta­pah­tu­neen vul­kaa­ni­sen toi­min­nan seu­raus­ta. Eu­roo­pan ja Poh­jois-ame­ri­kan man­te­reet oli­vat tuol­loin vie­lä yh­des­sä, mut­ta al­koi­vat ajan mit­taan er­kaan­tua toi­sis­taan. Kun niin ta­pah­tui, maan kuo­reen syn­tyi suu­ria hal­kea­mia, jot­ka täyt­tyi­vät laa­vas­ta. Kun laa­va jääh­tyi, se muo­dos­ti Ir­lan­nin poh­jois­ran­ni­kol­le ba­salt­ti­ker­rok­sen. Sa­teet ku­lut­ti­vat ki­veä pois ja muo­dos­ti­vat laak­son, jon­ne va­lui li­sää laa­vaa.

Ylim­män ker­rok­sen laa­va jääh­tyi no­peas­ti kuo­rek­si, jo­ka eris­ti sen al­le jää­neen su­lan laa­van. Sik­si poh­jan jääh­ty­mi­nen kes­ti pi­tem­pään. Se ku­tis­tui ja hal­kei­li jääh­tyes­sään ja muo­dos­ti nä­mä kuusi­kul­mai­set pi­la­rit. Vii­me jää­kau­del­la (se lop­pui noin 11 500 vuot­ta sit­ten) jää­ti­köt ku­lut­ti­vat ylim­män ker­rok­sen pois. Sen al­la sei­so­vat pi­la­rit tu­li­vat nä­ky­viin. Läm­pi­mäm­män il­mas­ton vuok­si ko­hoa­va me­ren­pin­ta on al­ka­nut ku­lut­taa pi­la­rei­ta pois, min­kä vuok­si ne ovat nyt eri kor­kui­sia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.