Tais­te­lu­he­li­kop­te­rit

ASEISTETUT JA VAARALLISET

Tieteen Ytimessä 2018 - - Sisältö -

TAPPAVAT TAIS­TE­LU­HE­LI­KOP­TE­RIT VIHOLLISEN SURMA

oder­ni tais­te­lu­he­li­kop­te­ri on tiuk­ka tais­te­lu­vä­li­ne. Il­maa leik­kaa­vat ti­taa­ni­root­to­rit, maa­liin ha­keu­tu­vat oh­juk­set ja oh­jaa­mo täyn­nä uusin­ta tek­niik­kaa te­ke­vät sii­tä il­mo­jen kau­hun. Tais­te­lu­he­li­kop­te­rien, pans­sa­ri­vau­nu­jen pa­him­man pai­na­jai­sen, saa­pu­mi­nen on mul­lis­ta­nut tais­te­lu­ken­tän.

Aja­tus oh­juk­sia kan­ta­vas­ta so­ti­la­sil­ma-aluk­ses­ta syn­tyi jo toi­sen maa­il­man­so­dan alus­sa, mut­ta sen ke­hi­tys läh­ti kun­nol­la vauh­tiin vas­ta 1942. Ame­rik­ka­lais­ten so­ta­mi­nis­te­riö sai sa­ma­na vuon­na uu­den idean. Pro­jek­ti sai ku­vauk­sen: ”Or­gaa­ni­nen len­tä­mi­nen ar­mei­jan pal­ve­luk­ses­sa.” Se ero­si ar­mei­jan omis­taa il­ma­voi­mis­ta ja sai teh­tä­väk­si ke­hit­tää he­li­kop­te­rei­ta. Eri­lai­set kon­struk­tiot sai­vat muo­ton­sa, mm. val­lan­ku­mouk­sel­li­nen Si­kors­ky R-4. He­li­kop­te­rei­ta alet­tiin kui­ten­kin käyt­tää vas­ta Ko­rean so­das­sa. Jal­ka­vä­keä ja tar­vik­kei­ta voi­tiin nyt kul­jet­taa no­peas­ti tais­te­lua­lueil­le ja siel­tä pois, ja mai­hin­nousu­jou­kot pys­tyi­vät hyök­kää­mään vi­hol­lis­ta vas­taan te­hok­kaam­min il­mas­ta. Helikopterit oli­vat tär­keä osa USA:N so­dan­käyn­tiä Ko­rean vai­kea­kul­kui­ses­sa maas­tos­sa. Viet­na­min so­das­sa käy­tet­tiin pal­jon kuu­lui­saa Bell Uh-1:tä. Si­tä sa­not­tiin Hueyk­si, ja se ava­si len­tä­väl­le rat­su­väel­le ai­van uu­den ai­ka­kau­den, kun he­li­kop­te­rien ase­jär­jes­tel­mät ke­hit­tyi­vät.

So­ti­las­he­li­kop­te­rei­ta ra­ken­net­tiin myös hyök­käys­käyt­töön, ja tais­te­lu­he­li­kop­te­rit syn­tyi­vät. Kyl­män so­dan sy­ve­tes­sä ra­ken­net­tiin mo­nia uusia tais­te­lu­he­li­kop­te­rei­ta. Nii­den jou­kos­sa oli­vat ame­rik­ka­lai­nen Pia­sec­ki H-21, Bell AH-1 Cob­ra ja neu­vos­to­liit­to­lai­nen Mi1 Mi-23. Vuon­na 1986 tu­li AH- 64 ja aset­ti uu­den nor­min, jo­ta muut aseistetut jou­kot yrit­ti­vät jäl­ji­tel­lä. Tä­mä ke­hi­tys tie­si lop­pua pans­sa­ri­vau­nu­jen yliot­teel­le tais­te­lu­ken­täl­lä. Uusia mal­le­ja ke­hi­tet­täes­sä kä­vi yhä sel­vem­mäk­si, et­tä nä­mä mo­ni­puo­li­set ko­neet pys­tyi­vät aut­ta­maan jouk­ko­ja mo­nin ta­voin. Sen seu­rauk­se­na ke­hi­tet­tiin he­li­kop­te­rei­ta, joil­la oli kak­si tai useam­pia roo­le­ja.

Tais­te­lu­he­li­kop­te­rit on sit­tem­min va­rus­tet­tu yhä ke­hit­ty­neem­mil­lä jär­jes­tel­mil­lä, jot­ka pa­ran­ta­vat te­hok­kuut­ta, ae­ro­dy­na­miik­kaa ja suo­ri­tus­ky­kyä. Saa­ta­vil­la on mo­ni­puo­lis­ta tek­no­lo­gi­aa, mut­ta ke­hi­tyk­sel­le on yhä ti­laa. Lue seu­raa­vil­la si­vuil­le, mi­ten maa­il­man par­haat tais­te­lu­he­li­kop­te­rit voi­daan va­rus­taa tu­le­vai­suu­des­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.