Elä­mä Mar­sis­sa

NÄIN PU­NAIS­TA PLANEETTAA ON TUT­KIT­TU TÄ­HÄN AS­TI, JA TÄ­MÄ TU­LEE SEURAAVAKSI.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Sisältö -

Spacex:n pe­rus­ta­ja Elon Musk il­moit­ti syys­kuus­sa 2016 roh­keas­ta suun­ni­tel­mas­ta asut­taa Mars. Se nos­tat­ti ot­si­koi­ta ym­pä­ri maa­il­man ja sai toi­veet Mar­sin tut­ki­mi­ses­ta näyt­tä­mään en­tis­tä va­loi­sam­mil­ta. Ny­kyi­nen Mars on he­del­mä­tön ja epä­vie­raan­va­rai­nen maa­il­ma. Il­ma­ke­hä on 95-pro­sent­ti­ses­ti hii­li­diok­si­dia, läm­pö­ti­la las­kee ai­na 153 pak­ka­sas­tee­seen as­ti, ei­kä mag­neet­ti­kent­tää ole. Ei eri­tyi­sen asut­ta­mis­kel­poi­nen paik­ka. Päi­vän­ta­saa­jan läm­pö­ti­la voi ke­säl­lä kui­ten­kin ko­ho­ta 20 as­tee­seen, ja tut­ki­jat ovat koh­tuul­li­sen var­mo­ja, et­tä Mar­sis­sa on ol­lut suu­ria mää­riä vet­tä usei­ta mil­jar­de­ja vuo­sia sit­ten. Täs­tä on löy­det­ty to­dis­tei­ta jo­kien muo­vaa­mil­ta näyt­tä­vien laak­so­jen, tyh­jien jär­vien ja en­tis­ten ran­ta­vii­vo­jen tut­ki­muk­sis­ta. Suu­ri ky­sy­mys vail­la vas­taus­ta on, voi­ko Mar­sis­sa ol­la elä­mää – ja on­ko si­tä siel­lä edel­leen. Ei tie­de­tä, mi­ten kau­an pla­nee­tan pin­nal­la oli vet­tä, ei­kä si­tä­kään, oli­ko si­tä tar­peek­si kau­an elämän muo­dos­tu­mi­seen. On kui­ten­kin mah­dol­lis­ta, et­tä siel­lä on ol­lut al­ku­kan­tais­ta mik­ro­bie­lä­mää. Kak­si tu­le­vaa tut­ki­mus­pro­jek­tia, eu­roop­pa­lai­nen Exo­mars 2020 ja ame­rik­ka­lai­nen Mars 2020, yrit­tä­vät vas­ta­ta näi­hin ky­sy­myk­siin. Nä­mä kak­si ava­ruus­luo­tain­ta ovat kieh­to­via en­sias­ke­lei­ta Mars-tut­ki­muk­sen mah­dol­li­sel­le uu­del­le ai­ka­kau­del­le.

NASA ke­hit­tää par­hail­laan ra­ket­tia ja uut­ta ava­ruusa­lus­ta, jo­ka voi­si vie­dä ih­mi­siä Mar­siin 2030-lu­vul­la. Ta­voit­tee­na on edis­tää ava­ruus­tut­ki­mus­ta ja ra­ken­taa py­sy­vä tu­ki­koh­ta Mar­siin. Sit­ten Musk as­tui ku­vaan ja ker­toi ke­hit­tä­vän­sä val­ta­vaa ra­ket­tia, jo­ka al­kaa 2020-lu­vul­la lä­het­tää ih­mi­siä Mar­siin. Ra­ke­tin on mää­rä kul­jet­taa 100 ih­mis­tä ker­ral­laan, ja ta­voi­te on asut­taa Mar­siin mil­joo­na ih­mis­tä en­nen vuo­si­sa­dan lop­pua. Jos Mar­sis­sa ei ole ai­kai­sem­min ol­lut elä­mää, sii­hen on tu­los­sa muu­tos. Ih­mi­nen läh­tee pian pu­nai­sel­le pla­nee­tal­le.

NYT Ny­ky­het­ki Nyt Mars on kyl­mä ja au­tio maa­il­ma, jos­sa on jäl­jel­lä vain vä­häi­siä jään­tei­tä sen al­ku­pe­räi­ses­tä ve­si­va­ran­nos­ta.

Mi­ten pu­nai­nen pla­neet­ta on muut­tu­nut vii­mei­sen nel­jän mil­jar­din vuo­den ai­ka­na?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.