Tu­le­vai­suus ava­ruu­des­sa

ME SYNNYIMME MAAS­SA, MUT­TA SE EI TAR­KOI­TA, ET­TÄ MEI­DÄN PI­TÄI­SI JÄÄ­DÄ TÄN­NE.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Sisältö -

Maa­pal­lo on ih­mi­sel­le täy­del­li­nen paik­ka elää. Ih­mi­sen hie­no­sää­tö tä­hän ym­pä­ris­töön so­pi­vak­si ta­pah­tui evo­luu­tios­sa vii­mei­ses­tä yh­tei­ses­tä kan­tai­säs­tä ih­mi­sik­si, jot­ka ovat sii­tä läh­tien le­vit­täy­ty­neet ko­ko pla­nee­tal­le.

Ei kui­ten­kaan ole var­maa, et­tä Maa py­syy täy­del­li­se­nä ko­ti­na ikui­ses­ti. Ih­mi­set jat­ka­vat fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den lii­ka­käyt­töä, ja väes­tö kas­vaa. Se va­hin­goit­taa ym­pä­ris­töä ja kuor­mit­taa Maan re­surs­se­ja yhä an­ka­ram­min. Mo­net ovat huo­lis­saan sii­tä, mi­ten kau­an pla­neet­ta voi kes­tää jat­ku­vaa väes­tön­kas­vua.

On myös mui­ta syi­tä kuin ih­mi­sen ai­heut­ta­mat tu­hot, joi­den vuok­si voim­me jou­tua muut­ta­maan muu­al­le. Ai­na­kin yk­si jouk­ko­kuo­le­ma on jo ta­pah­tu­nut, jo­ka joh­tui as­te­roi­din tör­mää­mi­ses­tä Maa­han. Se, mi­tä ta­pah­tui di­no­sau­ruk­sil­le, voi ta­pah­tua meil­le. Vuon­na 1908 as­te­roi­di tör­mä­si Si­pe­ri­aan ja ai­heut­ti suur­ta tu­hoa ym­pä­ris­tös­sään. Se oli on­nek­si vain 50-met­ri­nen, ja ih­mi­nen sel­viy­tyi on­gel­mit­ta. Pal­jon suu­rem­pia ko­meet­to­ja ja as­te­roi­de­ja len­tää kui­ten­kin naa­pu­ria­va­ruu­des­sam­me sään­nöl­li­ses­ti. Seu­raa­va osu­ma voi tul­la mil­loin vain.

Vai­kut­taa väis­tä­mät­tö­mäl­tä, et­tä tu­le­vai­suu­des­ta tu­lee maa­pal­lon ul­ko­puo­li­nen jos­sa­kin vai­hees­sa, mut­ta ei vain sik­si, et­tä ih­mi­sen on pak­ko pae­ta ava­ruu­teen vält­tä­mät­tö­myy­den vuok­si. On pal­jon po­si­tii­vi­sia syi­tä, mik­si mei­dän pi­täi­si laa­jen­taa ho­ri­sont­tiam­me.

Elä­mää maa­pal­lol­la voi­daan pa­ran­taa, jos osa ih­mis­kun­nas­ta mat­kus­taa pois. Mat­kaa­mal­la as­te­roi­deil­le te­ke­mään kai­vos­toi- min­taa voim­me hank­kia mo­nia ky­syt­ty­jä ma­te­ri­aa­le­ja ja es­tää Maan re­surs­sien lop­pu­mi­sen. Jos ih­mis­la­ji le­vi­ää ava­ruu­teen, myös ko­ko la­jin tu­hou­tu­mi­sen vaa­ra pie­ne­nee. Si­ten voim­me säi­lyt­tää ih­mi­sen ai­nut­laa­tui­sen älyn ja tie­toi­suu­den. Vä­hem­män ih­mi­siä maa­pal­lol­la on hy­vä, kos­ka mui­den la­jien bio­lo­gi­nen mo­ni­muo­toi­suus saa ti­laa ih­mi­sen pois­saol­les­sa.

Eh­kä mel­kein yh­tä tär­ke­ää on ava­ruus­mat­kai­lun in­nos­ta­va vai­ku­tus ih­mis­kun­nal­le! Ih­mi­nen on luon­nos­taan löy­tö­ret­kei­li­jä, jo­ka ra­kas­taa koh­da­ta ja löy­tää tun­te­mat­to­man. Mi­kä oli­si jän­nit­tä­väm­pää kuin läh­teä kai­kis­ta mat­kois­ta suu­rim­mal­le? Tä­mä ar­tik­ke­li ker­too ih­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta tul­la in­terpla­ne­taa­ri­sek­si la­jik­si. Maa­il­mas­sa on pal­jon ih­mi­siä, jot­ka työs­ken­te­le­vät jo tä­män pää­mää­rän eteen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.