Kuo­le­man­jäl­kei­nen elä­mä mui­nai­ses­sa Egyp­tis­sä

Kaik­ki ri­tu­aa­leis­ta, de­mo­neis­ta ja ala­maa­il­man ju­ma­lis­ta.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Sisältö -

Har­vat kult­tuu­rit he­rät­tä­vät sel­lai­sia mys­tii­kan ja pe­lon­se­kai­sen kun­nioi­tuk­sen tun­tei­ta kuin mui­nai­nen Egyp­ti. Nii­lin ran­noil­la noin v. 3 000 eaa. ke­hit­ty­nyt si­vi­li­saa­tio oli mah­ta­vim­pia ko­ko maa­il­mas­sa. Vaik­ka suu­ri osa maas­ta oli asu­mis­kel­vo­ton­ta, he­del­mä­tön­tä au­tio­maa­ta, jo­ki oli elämän läh­de niin ih­mi­sil­le, eläi­mil­le kuin kas­veil­le­kin.

Nii­li loi poh­jan ta­lon­poi­kien, lää­kä­rei­den, ra­ken­nus­työ­läis­ten ja so­ti­lai­den yh­teis­kun­nal­le. Hei­dän uro­te­kon­sa ja kek­sin­tön­sä oli­vat suu­rem­pia kuin ke­nen­kään muun. He loi­vat yh­den en­sim­mäi­sis­tä kir­joi­tus­jär­jes­tel­mis­tä, he oli­vat en­sim­mäi­siä tie­teen­har­joit­ta­jia, ja re­nes­sans­sin mes­ta­rit ko­pioi­vat hei­dän tai­det­taan. Par­hai­ten mui­nai­set egyp­ti­läi­set tun­ne­taan mah­ta­vis­ta py­ra­mi­deis­ta ja ve­ri­sis­tä muu­mioin­ti­ri­tu­aa­leis­ta. Kuo­le­ma oli teol­li­suu­de­na­la, hy­vin ku­kois­ta­va sel­lai­nen.

Us­kon­to oli tu­ki­pi­la­ri, jon­ka va­raan yh­teis­kun­ta ra­ken­tui, ja se toi­mi tien­näyt­tä­jä­nä elämän kai­kil­la aloil­la. Ih­mi­set us­koi­vat, et­tä oli mo­nia ju­ma­lia, joil­la oli mo­nia roo­le­ja; so­dan­ju­ma­la­tar Sekh­me­tis­tä Nii­lin ju­ma­la Ha­piin. Yk­si mui­nai­sen Egyp­tin us­kon­non tär­keim­mis­tä piir­teis­tä oli us­ko kuo­le­man­jäl­kei­seen elä­mään. Kun ih­mi­nen kuo­li, hä­nen sie­lun­sa us­kot­tiin jat­ka­van elä­mään­sä, mut­ta vain jos se vie­tiin ala­maa­il­maan oi­keal­la ta­val­la. Sie­lun oli tais­tel­ta­va de­mo­nei­ta ja por­tin­var­ti­joi­ta vas­taan, en­nen kuin se pää­si pe­ril­le suu­reen oi­keus­sa­liin, jos­sa sen oli to­dis­tet­ta­va ole­van­sa ikui­sen rau­han ar­voi­nen. Se, jo­ka lä­päi­si tes­tin, sai jat­kaa tai­vaal­li­seen ko­pioon elä­mäs­tä maan pääl­lä. Niis­tä, jot­ka ei­vät lä­päis­seet, tu­li ikui­ses­ti le­vot­to­mia sie­lu­ja. He juut­tui­vat kii­ras­tu­leen, jo­ka oli it­se kuo­le­maa­kin pa­hem­pi.

Kos­ka egyp­ti­läi­set us­koi­vat tä­hän, he viet­ti­vät elä­män­sä val­mis­tau­tu­mal­la mat­kaan ala­maa­il­man hal­ki. Hei­dän oli väl­tet­tä­vä te­ke­mäs­tä syn­tiä niin hy­vin kuin he pys­tyi­vät ja var­mis­tet­ta­va, et­tä hei­dän maal­li­sel­la ruu­miil­laan oli le­po­paik­ka. Ruu­mis sai seu­raa kai­kis­ta esi­neis­tä, joi­ta sie­lu tar­vit­si viih­tyäk­seen kuo­le­man­jäl­kei­ses­sä elä­mäs­sä. Rik­kaat egyp­ti­läi­set omis­ti­vat usei­ta vuo­sia hau­ta­kam­mioi­den ra­ken­ta­mi­seen; niis­tä tu­li usein hie­nom­pia kuin hei­dän ta­lois­taan. Sit­ten he täyt­ti­vät kam­miot mit­taa­mat­to­mil­la rik­kauk­sil­la. Mui­nai­ses­sa Egyp­tis­sä kuo­le­ma oli jän­nit­tä­vä seik­kai­lu.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.