En­ti­sai­ko­jen va­koi­li­jat

EN­TI­SAI­KO­JEN Va­koo­jien sa­lai­suu­det kaut­ta ai­ko­jen

Tieteen Ytimessä 2018 - - Sisältö -

Pyr­ki­mys yrit­tää saa­da hal­tuun­sa luot­ta­muk­sel­lis­ta tie­toa asia­kir­jois­ta so­ta­tak­tii­koi­hin on ol­lut mit­taa­mat­to­man tär­ke­ää hal­lit­si­joil­le, im­pe­riu­meil­le ja hal­lin­noil­le kaut­ta his­to­rian. Kan­sa­kun­nat ovat hank­ki­mal­la sa­lais­ta tie­toa vi­hol­li­sis­ta, ja eh­kä liit­to­lai­sis­ta­kin, voi­neet var­mis­taa so­ti­laal­li­sia, po­liit­ti­sia ja ta­lou­del­li­sia etu­ja.

Va­koi­lu tar­koit­taa sa­lai­sen tie­don ko­koa­mis­ta, ja sen me­ne­tel­mät ovat muut­tu­neet dra­maat­ti­ses­ti tek­no­lo­gian mu­ka­na. An­tii­kin Roo­mas­sa kir­jei­tä avat­tiin ja luet­tiin mat­kal­la vas­taa­not­ta­jal­leen. Jot­ta vihollisen va­koo­jat ei­vät näin lu­ki­si jouk­ko­jen sa­lai­sia il­moi­tuk­sia, Ju­lius Cae­sar kek­si maa­il­man van­him­man sa­la­kir­joi­tuk­sen.

1900-lu­vul­la va­koi­lu esit­ti tär­ke­ää osaa kah­des­sa maa­il­man­so­das­sa. Maat loi­vat mo­ni­mut­kai­sia jär­jes­tel­miä py­sy­tel­läk­seen as­ke­leen vihollisen edel­lä. Joi­den­kin mie­les­tä nat­sien Enig­ma-sa­laus­lait­teen ”mur­ta­mat­to­man” koo­din mur­ta­mi­nen ly­hen­si tois­ta maa­il­man­so­taa useil­la vuo­sil­la ja sääs­ti lu­ke­mat­to­mia ih­mis­hen­kiä.

Kyl­män so­dan ai­ka­na stra­te­gi­nen tie­to oli tär­ke­ää, kun ydin­so­dan mah­dol­li­suus USA:N ja Neu­vos­to­lii­ton vä­lil­lä hää­lyi maa­il­man yl­lä. Se vai­kut­ti mo­lem­pien os­a­puo­lien tak­tiik­kaan. Va­koo­jat kät­ki­vät tek­ni­siä apu­vä­li­nei­tä ar­ki­päi­väi­siin esi­nei­siin, ku­ten pii­lo­ka­me­roi­hin ta­kin­na­peis­sa ja suklaa­kak­kui­hin kät­ket­tyi­hin mik­ro­fo­nei­hin.

Va­koi­lu on tär­ke­ää ny­ky­ään­kin. Tur­val­li­suus­pal­ve­lut ym­pä­ri maa­il­man te­ke­vät par­haan­sa tor­juak­seen kan­sa­kun­nan etuun koh­dis­tu­via uh­kia. Ne te­ke­vät kaik­kea ter­ro­ris­min vas­tai­ses­ta toi­min­nas­ta tie­to­tek­niik­ka­ri­kol­li­suu­den tor­jun­taan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.