LUONNONVALINTA OHJAA KAIK­KEA EVO­LUU­TIO­TA

Toi­mii­ko evoluutio niin, et­tä vah­vin jää ai­na hen­kiin?

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Sat­tu­man­va­rai­set gee­ni­mu­taa­tiot voi­vat joh­taa sii­hen, et­tä jois­ta­kin yk­si­löis­tä tu­lee hie­man eri­lai­sia kuin muis­ta, ja sen tu­lok­se­na syn­tyy ge­neet­tis­tä vaih­te­lua. Pe­toe­läi­met, kil­pai­lu ja muut ym­pä­ris­tö­te­ki­jät voi­vat tuot­taa eliöil­le pai­net­ta. Par­hai­ten sel­viy­ty­vil­lä on pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det py­syä hen­gis­sä ja li­sään­tyä. Ne vä­lit­tä­vät si­ten gee­nin­sä jäl­ki­pol­vil­le. Pro­ses­sia sa­no­taan luon­non­va­lin­nak­si, ja Darwi­nin ku­vaus sii­tä te­ki hä­nes­tä kuu­lui­san. Se ei kui­ten­kaan ole ai­noa ta­pa, jol­la evo­luu­tio­ta ta­pah­tuu.

Toi­nen tär­keä te­ki­jä on ge­neet­ti­nen ajau­tu­mi­nen Omi­nai­suuk­sia, jot­ka tu­li­si­vat ta­val­li­ses­ti va­li­tuk­si, voi ka­do­ta tai niis­tä voi tul­la vie­lä ta­val­li­sem­pia, jos sat­tuu odot­ta­ma­ton ta­pah­tu­ma. Näin voi ta­pah­tua, jos po­pu­laa­tion osia ero­te­taan toi­sis­taan tai jot­kut yk­si­löt sur­ma­taan. Se erot­tuu sel­vim­min, jos po­pu­laa­tio on pie­ni.

Ku­va osoit­taa, mi­ten pul­lon­kau­lae­fek­ti voi muuttaa evo­luu­tio­ta il­man luon­non­va­lin­taa

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.