St­res­si­mo­le­kyy­lien es­tä­mi­nen

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Hy­po­ta­la­mus on ai­vo­jen se osa, jo­ka lau­kai­see stres­si­reak­tion. Se te­kee sen tuot­ta­mal­la kor­ti­kot­ro­pii­nia va­paut­ta­vaa hor­mo­nia eli kor­ti­ko­li­be­rii­niä (CRH). Tä­mä hor­mo­ni siir­tyy ai­vo­li­säk­kee­seen, jo­ka an­taa so­luil­le käs­kyn tuot­taa kor­ti­kot­ro­pii­nia (ACTH). Se puo­les­taan vies­tii mu­nuai­sil­le tie­don aloit­taa stres­sis­te­roi­di kor­ti­so­lin tuo­tan­to. Yk­si pro­ses­sin kan­nal­ta rat­kai­se­va mo­le­kyy­li on ni­mel­tään CRF1: kor­ti­kot­ro­pii­nia va­paut­ta­va hor­mo­ni­re­sep­to­ri 1. Tä­mä mo­le­kyy­li ha­vait­see CRH:N, ja tut­ki­jat on­nis­tui­vat vuon­na 2013 löy­tä­mään sen muo­don.

CRF1 kiin­nit­tyy so­lu­jen pin­taan ai­vo­li­säk­kees­sä ja muis­sa ke­hon ra­ken­teis­sa ja odot­taa, et­tä CRH:TA il­mes­tyy pai­kal­le. Kun niin ta­pah­tuu, hor­mo­ni kiin­nit­tyy re­sep­to­riin ja va­paut­taa mo­le­kyy­li­tei­tä, jot­ka osal­lis­tu­vat stres­si­reak­tioon. Kun mo­le­kyy­lin muo­to on tie­dos­sa, lää­ke­teol­li­suus pys­tyy val­mis­ta­maan lääk­keen, jo­ka kat­kai­see tä­män yh­teis­pe­lin. Lää­ke voi es­tää hor­mo­ne­ja tu­le­mas­ta so­lui­hin ja si­ten tu­kah­dut­taa vas­teen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.