Oh­jel­moin­ti­so­vel­luk­set ja -pe­lit

Tieteen Ytimessä 2018 - - Teknologia -

Co­decom­bat www.co­decom­bat.com

Tä­män pro­jek­tin ta­voi­te on opet­taa koo­daus­ta roo­li­pe­lin kaut­ta. Pe­laa­ja saa Dun­geons of Kith­gar­din alus­sa va­li­ta yh­den nel­jäs­tä oh­jel­moin­ti­kie­les­tä: Pyt­hon, Ja­vasc­ript, Cof­feesc­ript ja Lua. Hän jou­tuu na­vi­goi­maan la­by­rin­tin lä­pi ke­rä­täk­seen ja­lo­ki­viä, mut­ta hän ei voi teh­dä si­tä nuo­li­näp­päi­mil­lä. Hä­nen on sen si­jaan kir­joi­tet­ta­va koo­di­ri­ve­jä. Tai­to­jen­sa ke­hit­tyes­sä pe­laa­ja saa uusis­ta päi­vi­tyk­sis­tä vie­lä enem­män oh­jel­moin­ti­va­lin­to­ja.

Light­bot www.light­bot.com

Tä­mä mo­bii­li­so­vel­lus tar­jo­aa koo­dausar­voi­tuk­sia nel­jä­vuo­tiail­le ja si­tä van­hem­mil­le lap­sil­le. Pe­laa­jan on oh­jel­moi­ta­va Light­bot na­vi­goi­dak­seen kun­kin ta­son lä­pi. Koo­di koo­taan nap­saut­ta­mal­la pa­lik­kaa, jot­ta syn­tyy sar­ja. Se on aluk­si help­poa, ja pe­laa­ja op­pii liik­ku­maan. Myö­hem­min teh­tä­vis­tä tu­lee mut­kik­kaam­pia.

Mac­hi­neers www.mac­hi­neers.com

Tä­mä kä­te­vä ra­ken­ne­pe­li opet­taa, mil­lai­sia osia eri­lai­set lait­teet ja ra­ken­teet pi­tä­vät si­säl­lään. Pe­laa­jan teh­tä­vä on aut­taa kau­pun­kia ko­nei­den kor­jauk­sis­sa ja op­pia sa­mal­la koo­daus­val­miuk­sia kuin huo­maa­mat­taan.

Hopscotch www.get­hopscotch.com

Tä­mä mo­bii­li­so­vel­lus opet­taa koo­dauk­sen pe­ri­aat­teet yk­sin­ker­tai­sel­la ve­dä-ja-pääs­tä­jär­jes­tel­mäl­lä. Ke­räät koo­di­pa­lo­ja teh­däk­se­si mm. pe­le­jä, ko­ti­si­vu­ja, ku­via ja vi­deoi­ta. Opit muut­tu­jis­ta ja sil­mu­kois­ta. Voit jul­kais­ta si­säl­töä hel­pos­ti ja ja­kaa sen ko­ko maa­il­man kans­sa. Opas­ta­vat vi­deot te­ke­vät sii­tä hel­pon ym­mär­tää.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.