VE­TO­SÄ­TEET

Tieteen Ytimessä 2018 - - Teknologia -

Kuo­le­man­täh­den ve­to­sä­teel­lä van­git­tiin vi­hol­lis­ten ava­ruusa­luk­sia. Sii­tä on hil­jat­tain teh­ty to­del­li­nen ver­sio, jos­kin hy­vin pal­jon pie­nem­pi. Kai­ut­ti­mel­la lä­he­te­tyt ult­ra­ää­ni­aal­lot luo­vat akus­ti­sen ho­lo­gram­min. Aal­to­jen ti­heys an­taa niil­le riit­tä­väs­ti voi­maa siir­tää esi­nei­tä. Tä­tä ve­to­sä­det­tä ei kui­ten­kaan tul­la käyt­tä­mään Mil­le­nium Falco­nin ko­kois­ten esi­nei­den siir­tä­mi­seen. Ta­voit­tee­na on sen si­jaan siir­tää pie­nem­piä, vain muu­ta­man mil­li­met­rin ko­koi­sia koh­tei­ta. Täs­tä ult­ra­ää­ni­tek­no­lo­gias­ta voi tul­la tot­ta lää­ke­tie­tees­sä, jos­sa mik­ro­ki­rur­gian in­stru­ment­te­ja voi käyt­tää tar­vit­se­mat­ta lei­ka­ta ku­dos­ta. Sil­lä voi myös kul­jet­taa lää­ket­tä ha­lut­tuun koh­taan kehossa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.