TOINEN MAAILMAN- SOTA

Toinen maailmaansota - - Etusivu -

Toinen maa­il­man­so­ta jät­ti läh­te­mät­tö­mät jäl­jet mai­se­maan ja ih­mi­siin, ei vain Iso-bri­tan­nias­sa ja Sak­sas­sa, vaan ko­ko maa­il­mas­sa. Toi­nen­maa­il­man­so­ta ha­lu­aa si­joit­taa yh­teyk­siin­sä nä­mä so­dan kuu­lui­sat pu­heet, muis­tot ja rau­niot ja he­rät­tää hen­kiin tapahtumat, jot­ka joh­ti­vat näi­hin py­sy­viin muu­tok­siin. Lue, mi­ten sota al­koi, ket­kä tais­te­li­vat ja te­ki­vät tär­keät pää­tök­set suur­so­dan ai­ka­na, ja mi­ten se lo­pul­ta päät­tyi. Tu­tus­tu kes­kei­sim­pien ta­pah­tu­mien taus­toi­hin – Midwayn tais­te­lus­ta ja Pearl Har­bo­rin hyök­käyk­ses­tä Nor­man­dian mai­hin­nousuun ja To­kion pa­lo­pom­mi­tuk­siin – ja kat­so, mi­ten nä­mä het­ket vai­kut­ti­vat his­to­rian kul­kuun. Täs­tä tii­viis­tä yh­teen­ve­dos­ta voit seu­ra­ta so­ta­ta­pah­tu­mien kro­no­lo­gi­aa ku­vis­ta, jot­ka he­rät­tä­vät aja­tuk­se­si, lu­kea yk­si­tyis­koh­tai­sia ker­to­muk­sia ja ko­kea, mil­lais­ta elä­mä oli vii­mei­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.