VARUSTELU

Toinen maailmaansota - - Sodan Alkusoitto -

Sak­sa ei ol­lut ai­noa maa, jo­ka va­rus­te­li so­ti­laal­li­ses­ti 30-lu­vul­la. Sa­maa ta­pah­tui ko­ko ke­hit­ty­nees­sä maa­il­mas­sa, ja se al­koi jo en­nen kuin Ja­pa­nin, Ita­lian ja Sak­san uhat kas­voi­vat va­ka­vik­si. So­ti­las­me­not oli­vat 1934 jäl­keen mel­kein kak­sin­ker­tai­set 1920-lu­vun puo­li­vä­liin ver­rat­tu­na, ja ase­kaup­pa lä­hes kak­sin­ker­tais­tui 1932–1937. Uusien ase­voi­mien ra­ken­ta­mi­nen oli seu­raus­ta maa­il­man­ta­lou­den ja Kan­sain­lii­ton ro­mah­duk­sis­ta ( jäl­kim­mäi­nen pe­rus­tet­tiin 1919 osa­na Ver­sail­les'n so­pi­mus­ta hil­lit­se­mään ase­va­rus­te­lua, so­vit­te­le­maan eri­mie­li­syyk­siä mai­den vä­lil­lä ja pa­ran­ta­maan maailman väes­tön työ- ja asui­no­lo­suh­tei­ta. So­ti­laal­li­nen voi­ma alet­tiin jäl­leen näh­dä po­liit­ti­sen sel­viy­ty­mi­sen avai­me­na.

Kil­pa­va­rus­te­lun yti­mes­sä oli Sak­san ja Neu­vos­to­lii­ton mas­sii­vi­nen so­ti­laal­li­nen va­rus­tau­tu­mi­nen, ja 1930-lu­vun lo­pus­sa mo­lem­mat maat kuu­lui­vat so­ti­laal­li­siin su­per­val­toi­hin.

Vuon­na 1939 kak­si kol­ma­so­saa Sak­san teol­li­suu­den si­joi­tuk­sis­ta me­ni so­ta­tuo­tan­toon, ja nel­jä­so­sa teol­li­suu­den työ­voi­mas­ta oli so­ta­teol­li­suu­den pal­ve­luk­ses­sa.

Iso-bri­tan­nian ja Rans­kan va­rus­tau­tu­mi­nen oli vaa­ti­mat­to­mam­paa, mut­ta mo­lem­mil­la oli jo huo­mat­ta­vat ase­voi­mat.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.