MÜNCHENIN KRIISI JA MIE­HI­TYS

Toinen maailmaansota - - Sodan Alkusoitto -

Kun Hit­ler oli val­lan­nut Itä­val­lan maa­lis­kuus­sa 1938, hän al­koi val­mis­tel­la Tšek­kos­lo­va­kian val­taa­mis­ta Poh­jois-tšek­kos­lo­va­kian su­deet­tia­lu­een sak­sa­lais­ten aut­ta­mi­sen var­jol­la. Tais­te­lu tšek­ke­jä vas­taan oli kei­no kun­nos­tau­tua so­ti­las­joh­ta­ja­na, ja mah­dol­li­suus pa­ran­taa Sak­san ta­lou­del­lis­ta ja stra­te­gis­ta ase­maa Kes­ki-eu­roo­pas­sa.

Rans­ka ja Iso-bri­tan­nia val­mis­tau­tui­vat nyt so­taan, ja brit­tien pää­mi­nis­te­ri Ne­vil­le Cham­ber­lain te­ki hy­vin sel­väk­si Hit­le­ril­le, et­tä sak­sa­lais­ten puut­tu­mi­nen tšek­kien su­ve­re­ni­teet­tiin tie­täi­si

so­taa. An­ka­ras­ti pai­nos­tet­tu Hit­ler an­toi pe­rik­si ja hy­väk­syi eh­do­tuk­sen huip­pu­ko­kouk­ses­ta Münc­he­nis­sä, jo­hon Neu­vos­to­liit­toa ei kut­sut­tai­si mu­kaan. Brit­tien kan­nal­ta Münchenin so­pi­muk­sen tar­koi­tus oli es­tää uusi suur­so­ta, ja kes­kus­te­lut päät­tyi­vät so­pi­muk­seen su­deet­tia­luei­den luo­vut­ta­mi­ses­ta Sak­sal­le. Sak­san hal­li­tus luo­pui sa­mal­la muis­ta vaa­ti­muk­sis­ta Tšek­kos­lo­va­ki­aan.

Mus­te Münchenin so­pi­muk­ses­sa oli tus­kin kui­vu­nut, kun Hit­ler il­moit­ti ul­ko­mi­nis­te­ri Joac­him von Rib­bent­ro­pil­le ha­lua­van­sa mars­sia Pra­haan ja nu­jer­taa lo­put Tšek­kos­lo­va­kias­ta, kun ti­lai­suus koit­tai­si.

Maa­lis­kuus­sa 1939 tšek­kien pre­si­dent­ti Emil Hác­ha sai eteen­sä luon­nos­tel­man Pra­han pom­mi­tuk­sis­ta ei­kä näh­nyt muu­ta vaih­toeh­toa kuin kut­sua Sak­san mie­hit­tä­mään ja "suo­je­le­maan" Tšek­kos­lo­va­ki­aa.

Brit­ti­läi­set ja rans­ka­lai­set vi­ran­omai­set oli­vat mie­hi­tyk­sen voi­mat­to­mia to­dis­ta­jia, mut­ta pää­mi­nis­te­ri Cham­ber­lain oli nyt ym­mär­tä­nyt, et­tei neu­vot­te­luil­le ol­lut si­jaa, ja va­roit­ti va­ka­vas­ti, et­tä jo­kai­nen kan­sa­kun­ta, jo­ka yrit­täi­si do­mi­noi­da Eu­roop­paa, sai­si vas­taan­sa Iso-bri­tan­nian ko­ko voi­man.

Viik­ko en­nen toi­sen maa­il­man­so­dan puh­kea­mis­ta Sak­sa ja Neu­vos­to­liit­to al­le­kir­joit­ti­vat hyök­kää­mät­tö­myys­so­pi­muk­sen, Mo­lo­tov– Rib­bent­ro­pin-so­pi­muk­sen (Neu­vos­to­lii­ton ja Sak­san ul­ko­mi­nis­te­rien mu­kaan). So­pi­muk­seen liit­tyi sa­lai­nen li­sä­pöy­tä­kir­ja Kes­ki- ja Itä-eu­roo­pan jaos­ta mai­den kes­ken, ja se an­toi mo­lem­mil­le "oi­keu­den" hyö­kä­tä Puo­laan ja ot­taa oma etu­pii­ri val­von­taan­sa. Kaup­pa­so­pi­mus var­mis­ti Sak­sal­le myös run­sas­mit­tai­sen öl­jyn, ruo­an ja raa­ka-ai­nei­den saan­nin, mis­tä oli­si tu­le­vas­sa so­das­sa suu­ri hyö­ty.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.