NE­VIL­LE CHAM­BER­LAIN (1869 – 1940)

Toinen maailmaansota - - Iso-britannia Ja Ranska Julistavat Sodan -

Ne­vil­le Cham­ber­lain syn­tyi bir­ming­ha­mi­lai­seen ruu­vi­val­mis­ta­ja­per­hee­seen, ja hän oli ah­ke­ra ja me­nes­ty­vä ko­ti­maan­po­lii­tik­ko, mut­ta epä­on­nis­tui ul­ko­po­li­tii­kas­sa yrit­täes­sään har­joit­taa myön­ty­väi­syys­po­li­tiik­kaa 1930-lu­vun dik­taat­to­rei­hin. Hän ajoi kon­ser­va­tii­vien ter­veys­mi­nis­te­ri­nä usei­ta uu­dis­tuk­sia 1920-lu­vul­la ja on­nis­tui hy­vin val­tion­va­rain­mi­nis­te­ri­nä 1931–37, jol­loin hän oh­ja­si brit­ti­ta­lou­den ulos ma­ta­la­suh­dan­tees­ta. Pää­mi­nis­te­ri hä­nes­tä tu­li 1937, ja hän yrit­ti var­mis­taa "tär­keän so­pi­muk­sen" Eu­roo­pas­sa vält­tääk­seen toi­sen maa­il­man­so­dan uhan. 1939 hän ym­mär­si, et­tei Hit­ler ha­luai­si kos­kaan mal­til­lis­ta rau­haa, ja val­mis­tau­tui so­taan. Hä­nen mai­neen­sa kär­si sii­tä, et­tei hän vas­tus­ta­nut Hit­le­riä ai­kai­sem­min, mut­ta toi­vo rau­has­ta eli hä­nes­sä ai­na vah­va­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.