CLEMENTINE CHURC­HILL (1885–1977)

Toinen maailmaansota - - Churchill Nousee Johtoon -

Wins­ton Churc­hill avioi­tui Clementine Hozie­rin kans­sa no­pean ko­sin­nan jäl­keen vuon­na 1908. Aa­te­li­nen Clementine oli us­kol­li­nen ja lo­jaa­li kump­pa­ni mie­hel­le, jol­la oli har­voin ai­kaa per­heel­le po­li­tii­kan täyt­tä­mäs­sä elä­mäs­sään. Hän jär­jes­ti sop­pa­keit­tiöi­tä am­mus­työn­te­ki­jöil­le en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na, ja toi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na hän joh­ti brit­ti­läi­sen Pu­nai­sen ris­tin apua Ve­nä­jäl­le. Vaik­ka hän jäi usein Wins­to­nin var­joon, hä­nel­lä oli mer­kit­tä­vä osa mie­hen­sä kan­nus­ta­ja­na tä­män pyr­ki­myk­sis­sä ja tu­ki­ja­na tä­män toi­mies­sa so­dan­ai­kai­se­na joh­ta­ja­na. 27. hei­nä­kuu­ta 1940 Clementine sa­noi, et­tä puo­li­son ty­ly ja vi­ha­mie­li­nen käy­tös kar­kot­ti kol­le­gat hä­nen luo­taan ei­kä Churc­hill ol­lut "niin ys­tä­väl­li­nen kuin en­nen", ja vaa­ti tä­tä ole­maan kär­si­väl­li­sem­pi ja hel­pom­min lä­hes­tyt­tä­vä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.