MAR­SALK­KA PHILIPPE PÉTAIN (1856–1951)

Toinen maailmaansota - - Ranska Luhistuu -

Mar­salk­ka Pétain on mo­nil­le rans­ka­lai­sil­le se­kä san­ka­ri et­tä rois­to. Hän ko­men­si en­sim­mäi­ses­sä maa­il­man­so­das­sa rans­ka­lais­ten lin­na­ket­ta Ver­du­nis­sa, ja hän­tä ylis­tet­tiin 1918 yh­te­nä voi­ton san­ka­reis­ta Sak­saa vas­taan, ja Rans­ka pal­kit­si hä­net mar­sal­kan ar­vol­la. Ikään­ty­vää san­ka­ria, jo­ka oli ol­lut Es­pan­jan suur­lä­het­ti­läs 1930-lu­vul­la ja va­ra­pää­mi­nis­te­ri tou­ko­kuus­ta 1940, pyy­det­tiin rans­ka­lais­ten mo­raa­lin vah­vis­ta­jak­si ke­sä­kuun 1940 krii­si­viik­koi­na. 16. ke­sä­kuu­ta, jol­loin Rans­kan vas­ta­rin­ta lu­his­tui, hä­nes­tä tu­li pää­mi­nis­te­ri, ja hän pyy­si ase­le­poa. Hän pe­rus­ti uu­den au­to­ri­tää­ri­sen hal­li­tuk­sen pie­nes­sä Vic­hyn kau­pun­gis­sa Kes­ki-rans­kas­sa, jon­ka mu­kaan hä­nen hal­li­tuk­sen­sa sai ni­men­sä. Hä­nen oli teh­tä­vä yh­teis­työ­tä sak­sa­lais­ten kans­sa, myös juu­ta­lai­sia vas­taan, ja so­dan lop­pu­vai­heis­sa hä­net pi­dä­tet­tiin ja tuo­mit­tiin kuo­le­maan. Hän kuo­li van­keu­des­sa Île d'yeul­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.