JUNAVAUNU COMPIÈGNESSÄ

Toinen maailmaansota - - Ranska Luhistuu -

Mi­kään ei sym­bo­li­soi sak­sa­lais­ten nöy­ryy­tys­tä en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen niin kuin junavaunu pie­nes­sä rans­ka­lai­ses­sa Com­pièg­nen kau­pun­gis­sa, jos­sa Sak­san edus­ta­jat jou­tui­vat al­le­kir­joit­ta­maan so­ta­toi­met päät­tä­vän ase­le­po­so­pi­muk­sen 11. mar­ras­kuu­ta 1918. Kun mar­salk­ka Pétain pyy­si sak­sa­lai­sil­ta ase­le­poa 17. ke­sä­kuu­ta, Hit­ler vaa­ti, et­tä se al­le­kir­joi­tet­tai­siin sa­mas­sa pai­kas­sa kuin 1918. Rans­ka­lai­nen ken­raa­li Char­les Huntzin­ger joh­ti de­le­gaa­tio­ta, jo­ka ta­pa­si Hit­le­rin 21. ke­sä­kuu­ta, ja ase­le­po­so­pi­mus al­le­kir­joi­tet­tiin ju­na­vau­nus­sa seu­raa­va­na päi­vä­nä. Sen 24 koh­taa oli­vat lä­hin­nä sak­sa­lais­ten sa­ne­le­mia, ei­vät neu­vot­te­lu­jen tu­los­ta. Ase­le­po as­tui voi­maan 25. ke­sä­kuu­ta, ja si­tä seu­ra­si Roo­mas­sa al­le­kir­joi­tet­tu ase­le­po nu­me­ro 2, jo­ka päät­ti Rans­kan ja Ita­lian so­ta­toi­met.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.