KEN­RAA­LI­LUUT­NANT­TI SIR KEITH PARK (1892–1975)

Toinen maailmaansota - - Taistelu Britanniasta -

Yk­si tais­te­lun Bri­tan­nias­ta avain­hah­mois­ta oli uusi­see­lan­ti­lai­nen ken­raa­li­luut­nant­ti Keith Park, jo­ka ko­men­si Group 11 hä­vit­tä­jä­lai­vuet­ta Kaak­kois-englan­nis­sa. En­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan ty­kis­tö­up­see­ri haa­voit­tui Som­men tais­te­lus­sa ja liit­tyi sen jäl­keen Ku­nin­kaal­li­siin len­to­jouk­koi­hin. Hä­nes­tä tu­li am­mat­tiup­see­ri Raf:ssä 1918, ja 1950 hä­net ko­men­net­tiin Group 11:n joh­toon. Hä­nen len­tu­een­sa or­ga­ni­soi Dun­kerquen mo­tin il­ma­puo­lus­tuk­sen ja ot­ti syk­syl­lä 1940 vas­taan Sak­san hyök­käyk­sen kii­vaim­man toi­min­nan. Park oli ove­la tak­tik­ko, jo­ka pi­ti Sak­san ope­raa­tioi­ta tar­kas­ti sil­mäl­lä ja so­peut­ti oman tak­tiik­kan­sa ai­heut­taak­seen hyök­kää­vil­le sak­sa­lais­ko­neil­le mah­dol­li­sim­man suu­ret tap­piot. Hä­nen jous­ta­vuu­ten­sa ja kiin­teä ot­teen­sa tak­ti­sis­ta ta­voit­teis­ta oli­vat tär­kei­tä omi­nai­suuk­sia tais­te­lun voit­ta­mi­sek­si. Hä­nes­tä tu­li Mal­tan ko­men­ta­ja 1942, jol­loin hän or­ga­ni­soi saa­ren il­ma­puo­lus­tuk­sen, ja pää­tyi liit­tou­tu­nei­den il­ma­voi­mien ko­men­ta­jak­si Kaak­kois-aa­sias­sa 1945.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.