ROO­SE­VEL­TIN UUDELLEENVALINTA

Toinen maailmaansota - - Atlantin Julistus -

Pre­si­dent­ti Franklin D. Roo­se­velt va­lit­tiin mar­ras­kuus­sa 1940 kol­man­nel­le pre­si­dent­ti­kau­del­le, mi­hin ku­kaan ei ol­lut yl­tä­nyt en­nen hän­tä. Bri­teil­le Roo­se­velt oli elin­tär­keä liit­to­lai­nen, jot­ta Usa:lta voi­tai­siin saa­da tu­kea so­ta­pon­nis­tuk­siin. Roo­se­velt lu­pa­si vaa­li­kam­pan­jan ai­ka­na, et­tei yk­si­kään ame­rik­ka­lai­nen mies me­net­täi­si hen­ke­ään ul­ko­mai­ses­sa so­das­sa. Sen tar­koi­tus oli ka­ris­taa epäi­lyk­set, et­tä hän ha­lusi USA:N so­taan Hit­le­riä vas­taan. Voi­tos­ta re­pub­li­kaa­nieh­do­kas Wen­dell Wil­kies­tä tu­li pal­jon pie­nem­pi kuin voi­tos­ta 1936, mut­ta tie oli nyt au­ki ak­tii­vi­sem­mal­le po­li­tii­kal­le so­taan puut­tu­mi­sek­si vuon­na 1941.

VA­SEM­MAL­LA: "Vii­den suu­ren" edus­ta­jia. USA, Iso-bri­tan­nia, Rans­ka, Kii­na ja Neu­vos­to­liit­to ta­pa­si­vat 29. tou­ko­kuu­ta 1945 jat­kaak­seen Yh­dis­ty­nei­den kan­sa­kun­tien pe­rus­kir­jan al­le­kir­joit­ta­mi­seen 26. ke­sä­kuu­ta 1945 joh­ta­via neu­vot­te­lu­ja. At­lan­tin ju­lis­tus vuo

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.