TAIS­TE­LU­LAI­VA PRINCE OF WA­LES

Toinen maailmaansota - - Atlantin Julistus -

Tais­te­lu­lai­va HMS Prince of Wa­les, jo­ka vei Wins­ton Churc­hil­lin kon­fe­rens­sin Placen­tia Bays­sa, oli Bri­tan­nian lai­vas­ton uusim­pia aluk­sia. Sii­nä oli 10 jä­re­ää 14 tuu­man tyk­kiä. Se oli ol­lut mu­ka­na upot­ta­mas­sa sak­sa­lais­ta tais­te­lu­lai­va Bis­marc­kia, ja se otet­tiin käyt­töön juu­ri so­pi­vas­ti At­lan­tin yli­tys­tä var­ten. Suu­rien su­kel­lus­ve­nei­den par­tioi­mien me­ria­luei­den yli­tyk­seen liit­tyi tiet­ty ris­ki, mut­ta tais­te­lu­lai­va sel­vit­ti mat­kan on­gel­mit­ta vii­des­sä päi­väs­sä. Prince of Wa­les lä­he­tet­tiin joi­ta­kin kuu­kausia myö­hem­min Kaak­kois-aa­si­aan suo­jaa­maan brit­ti­läis­tä im­pe­riu­mia Ja­pa­nin hyök­käyk­sil­tä. Ja­pa­ni­lais­ko­neet yl­lät­ti­vät aluk­sen avo­me­rel­lä ja upot­ti­vat sen 9. syys­kuu­ta. Churc­hill kir­joit­ti myö­hem­min: "Tä­mä oli suu­rin jär­ky­tys ko­ko so­dan ai­ka­na."

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.