AME­RI­KAN JA­PA­NI­LAI­SET

Toinen maailmaansota - - Pearl Harbor -

Vuon­na 1942 noin 110 000 Ame­ri­kan ja­pa­ni­lais­ta, mo­net Ame­ri­kan kan­sa­lai­sia, sai "uu­den osoit­teen" in­ter­noin­ti­lei­ril­lä jon­kin mat­kan pääs­sä ran­ni­kol­ta Ka­li­for­nias­sa. Se teh­tiin Roo­se­vel­tin 19. hel­mi­kuu­ta 1942 al­le­kir­joit­ta­man ase­tuk­sen nro 9066 pe­rus­teel­la. Se an­toi so­ta­mi­nis­te­ril­le oi­keu­den osoit­taa tiet­ty­jä so­ti­la­sa­luei­ta, joil­ta hän saat­toi pois­taa ih­mi­siä vä­ki­val­loin ja täy­sin lail­li­ses­ti. Useim­pia ame­ri­kan­ja­pa­ni­lai­sia pi­det­tiin lei­reil­lä kol­me vuot­ta, vaik­ka yh­tä­kään heis­tä ei kos­kaan saa­tu kiin­ni va­koi­lus­ta tai sa­bo­taa­sis­ta. Sa­maa sään­töä ei so­vel­let­tu Ame­ri­kan kan­sa­lai­siin, joil­la oli sak­sa­lai­nen tai ita­lia­lai­nen al­ku­pe­rä, vain sak­sa­lai­siin ja ita­lia­lai­siin ul­ko­maa­lai­siin. Noin 22 500 nuor­ta ame­ri­kan­ja­pa­ni­lais­ta mies­tä il­moit­tau­tui so­taan va­paa­eh­toi­se­na, ja 18 000 heis­tä pal­ve­li omis­sa yk­si­köis­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.