KEN­RAA­LI DOUGLAS MACARTHUR (1880–1964)

Toinen maailmaansota - - Aasian Salamasota -

Macarthur syn­tyi ame­rik­ka­lai­seen ylä­luok­kais­per­hee­seen ja oli so­ti­laan poi­ka. Hän oli erin­omai­nen up­see­ri­ko­ke­las ja sai West Poin­tin so­ti­la­sa­ka­te­mian kaik­kien ai­ko­jen kor­keim­mat ar­vo­sa­nat. En­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan lop­pu­puo­lel­la hän oli jo pri­kaa­tin­ken­raa­li. Hän pal­ve­li Yh­dys­val­tain ar­mei­jan esi­kun­ta­pääl­lik­kö­nä vuo­des­ta 1930 ja mat­kus­ti 1935 Fi­lip­pii­neil­le so­ti­las­neu­vo­nan­ta­ja­na. Hän ha­ki eroa USA:N ar­mei­jas­ta, ja fi­lip­pii­ni­läi­set ni­mit­ti­vät hä­net so­ta­mar­sal­kak­si. Hei­nä­kuus­sa 1941 hä­nes­tä tu­li USA:N ar­mei­jan yli­pääl­lik­kö Kau­koi­däs­sä, ja hän or­ga­ni­soi Fi­lip­pii­nien puo­lus­tuk­sen Ja­pa­nin hyök­käys­tä vas­taan. Hä­net ni­mi­tet­tiin liit­tou­tu­nei­den yli­pääl­li­kök­si Tyy­nen­me­ren lou­nai­so­san alu­eel­la huh­ti­kuus­sa 1942, ja hän oli ko­mei­le­van ja it­se­kes­kei­sen mai­nees­taan huo­li­mat­ta in­nos­ta­va joh­ta­ja so­ti­lail­leen. Fi­lip­pii­nien ta­kai­sin­val­tauk­sen jäl­keen hä­nes­tä tu­li 1945 kaik­kien Yh­dys­val­tain Tyy­nen­me­ren jouk­ko­jen yli­ko­men­ta­ja. Hä­nes­tä tu­li so­dan lo­put­tua kaik­kien liit­tou­tu­nei­den jouk­ko­jen ylin pääl­lik­kö Ja­pa­nis­sa, ja hän oli avai­no­sas­sa Ja­pa­nin de­mok­raat­ti­ses­sa jäl­leen­ra­ken­nuk­ses­sa. Hä­net ero­tet­tiin huh­ti­kuus­sa 1951 nä­ke­my­se­ro­jen vuok­si pre­si­dent­ti Tru­ma­nin kans­sa sii­tä, mi­ten Ko­rean so­taa oli­si kä­si­tel­tä­vä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.