KEN­RAA­LI­MA­JU­RI JOHN RO­BERTS (1891–1962)

Toinen maailmaansota - - Dieppen Maihinnousu -

John Ro­berts pal­ve­li en­sim­mäi­ses­sä maa­il­man­so­das­sa ty­kis­tös­sä ja sai so­ti­las­ris­tin an­siois­taan. Hän­tä sa­not­tiin "Ha­mik­si" kes­kim­mäi­sen ni­men­sä Ha­mil­ton mu­kaan, ja hä­nes­tä tu­li Ka­na­dan 1. ty­kis­tö­ryk­men­tin joh­ta­ja Rans­kan tais­te­lus­sa 1940. Hän on­nis­tui tuo­maan ty­kis­tön ko­tiin Bres­tin eva­kuoin­nis­sa, ja se toi hä­nel­le mai­neen te­hok­kaa­na up­see­ri­na. Hän joh­ti Ka­na­dan 2. di­vi­sioo­naa sar­jas­sa kent­tä­har­joi­tuk­sia 1942, ja di­vi­sioo­na si­joit­tui ar­mei­jan nel­jän par­haan yk­si­kön jouk­koon. Hä­net va­lit­tiin sii­tä hy­väs­tä Diep­pen teh­tä­vään. Ka­ta­stro­fi siel­lä ja muut epä­on­nis­tu­mi­set suu­ris­sa har­joi­tuk­sis­sa ke­vääl­lä 1943 mai­hin­nousun val­mis­te­lu­jen ai­ka­na tuot­ti­vat hä­nel­le alen­nuk­sen re­ser­vi­jouk­ko­jen joh­toon.

Ran­nik­ko­pat­te­ri Kent­tä­pat­te­ri Suun­ni­tel­tu ete­ne­mi­nen Koo­di­ni­mi, ran­ta

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.