KEN­RAA­LI VA­SI­LI TŠUI­KOV (1900–82)

Toinen maailmaansota - - Stalingradin Taistelu -

Tšui­kov tu­li köy­häs­tä ta­lon­poi­kais­per­hees­tä ja liit­tyi pu­na-ar­mei­jaan Ve­nä­jän si­säl­lis­so­dan ai­ka­na. Hä­nes­tä tu­li am­mat­ti­so­ti­las, ja 1939 hän joh­ti Neu­vos­to­lii­ton 4. ar­mei­jaa Puo­lan val­tauk­ses­sa. Hän osoit­ti huo­noa ar­vioin­ti­ky­kyä Suo­men tal­vi­so­das­sa, ja hä­net alen­net­tiin ja lä­he­tet­tiin Tšiang Kai-še­kin neu­vo­nan­ta­jak­si Kii­naan. Hä­net kut­sut­tiin ta­kai­sin tou­ko­kuus­sa 1942, ja muu­ta­ma viik­ko myö­hem­min hän puo­lus­ti 64. ar­mei­jan ko­men­ta­ja­na aroa Sta­lin­gra­din ul­ko­puo­lel­la. Syys­kuus­sa hä­net siir­ret­tiin 62. ar­mei­jaan puo­lus­ta­maan it­se kau­pun­kia. Hän kun­nos­tau­tui in­nos­ta­va­na, roh­kea­na ja in­no­va­tii­vi­se­na joh­ta­ja­na. Hä­nes­tä tu­li myö­hem­min sen ar­mei­jan pääl­lik­kö, jo­ka pää­si en­sim­mäi­se­nä Ber­lii­nin kes­kus­taan tou­ko­kuus­sa 1945. Tou­ko­kuus­sa 1955 hä­net ylen­net­tiin mar­sal­kak­si, ja hän oli neu­vos­toar­mei­jan yli­ko­men­ta­ja 1960–1964. Hä­net on hau­dat­tu Sta­lin­gra­diin Ma­ma­jev kur­ga­nil­le, mäel­le, jos­sa ko­vim­mat tais­te­lut käy­tiin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.