KEN­RAA­LI GEOR­GE C. MARS­HALL (1880–1959)

Toinen maailmaansota - - Casablancan Konferenssi -

Geor­ge Mars­hall oli USA:N ylei­se­si­kun­nan pääl­lik­kö ja so­ti­las­voi­mien yli­ko­men­ta­ja 1939–1945. Hän tar­jo­si joh­don­mu­kais­ta joh­ta­juut­ta, jon­ka ve­rois­ta yh­del­lä­kään tais­te­le­vis­ta val­tiois­ta ei ol­lut, ja vaik­ka hän te­ki osan­sa toi­mis­tos­sa ei­kä tais­te­lu­ken­täl­lä, hä­nen mer­ki­tyk­sen­sä liit­tou­tu­nei­den voi­tol­le oli vail­la ver­taa. Hän oli syn­ty­nyt or­ga­ni­soi­jak­si, ja hä­nen ar­von­sa huo­mat­tiin en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na, jol­loin hän joh­ti USA:N 1. jal­ka­vä­ki­di­vi­sioo­nan ope­raa­tioi­ta. Hä­nes­tä tu­li pri­kaa­tin­ken­raa­li 1938 ja so­ta­suun­nit­te­luo­sas­ton pääl­lik­kö Was­hing­to­nis­sa. Seu­raa­va­na vuon­na Roo­se­velt va­lit­si hä­net ko­ke­nei­den ha­ki­joi­den jou­kos­ta ylei­se­si­kun­nan pääl­li­kök­si. Hän käyt­ti Pearl Har­bo­rin jäl­kei­set vuo­det ra­ken­ta­mal­la ame­rik­ka­lais­ta ar­mei­jaa ja luo­mal­la puit­teet no­peal­le mo­bi­li­soin­nil­le. Hän nou­dat­ti Sak­sa en­sin -stra­te­gi­aa, ja hän oli mu­ka­na aja­mas­sa lä­pi aja­tus­ta mai­hin­nousus­ta Luo­teis-eu­roop­paan. Hä­nes­tä tu­li vii­den täh­den ken­raa­li 1944, ja hän ve­täy­tyi ak­tii­vi­pal­ve­luk­ses­ta mar­ras­kuus­sa 1945. Hän oli pre­si­dent­ti Tru­ma­nin ul­ko­mi­nis­te­ri 1947–1949, ja esit­te­li sil­loin suun­ni­tel­man Eu­roo­pan ta­lou­del­li­ses­ta jäl­leen­ra­ken­nuk­ses­ta, jo­ta alet­tiin sa­noa Mars­hall-avuk­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.