Ope­raa­tiot 1941-1942

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Ak­se­li­val­lat hal­lit­si­vat lä­hes ko­ko Län­siEu­roop­paa tou­ko­kuus­ta 1941 seu­raa­van vuo­den ke­sään. Se an­toi Hit­le­ril­le ase­mat aloit­taa pro­vo­soi­ma­ton hyök­käys Neu­vos­to­liit­toon syk­syl­lä 1941, jo­ka no­pean alun jäl­keen py­säh­tyi

tal­ven lu­mi­ki­nok­sis­sa Mos­ko­van edus­tal­la, ja vaik­ka hyök­käys ete­ni Kau­ka­suk­sel­le vie­lä seu­raa­va­na ke­vää­nä, Neu­vos­to­liit­toa ei on­nis­tut­tu lyö­mään lo­pul­li­ses­ti. Kau­koi­däs­sä ja­pa­ni­lai­set liit­tyi­vät konflik­tiin ja aloit­ti­vat sar­jan sa­la­ma­hyök­käyk­siä, joil­la he työn­si­vät la­mau­tu­neet brit­ti­jou­kot Ma­le­sian nie­mi­maal­ta ja val­ta­si­vat stra­te­gi­ses­ti tär­keän Sin­ga­po­ren. Ja­pa­ni­lais­ten hyök­käys Pearl Har­bo­riin ve­ti kui­ten­kin USA:N mu­kaan so­taan, ja vaik­ka ja­pa­ni­lais­jou­kot työn­si­vät­kin ame­rik­ka­lai­set pois Fi­lip­pii­neil­tä ja jou­kol­ta mui­ta Tyy­nen­me­ren saa­ria, tär­keä me­ri­so­dan ta­kais­ku Midways­sa osoit­ti, et­tä he oli­vat eh­kä hau­kan­neet hie­man lii­an ison pa­lan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.