Nor­jan mie­hi­tys

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Mo­lem­mat os­a­puo­let nä­ki­vät Skan­di­na­vian mah­dol­li­se­na so­ta­toi­mia­lu­ee­na vuo­den 1940 alus­sa. Liit­tou­tu­neet tut­ki­vat mah­dol­li­suuk­sia kat­kais­ta Sak­san elin­tär­keät kor­kea­laa­tui­sen rau­ta­mal­min kul­je­tuk­set Ruot­sis­ta mii­noit­ta­mal­la Nor­jan ve­det. Rans­kan hal­li­tus suo­sit­te­li mal­mia­luei­den so­ti­laal­lis­ta mie­hi­tys­tä. Sak­san me­ri­voi­mat al­koi tut­kia aja­tus­ta Nor­jan mie­hit­tä­mi­ses­tä mi­ne­raa­li­re­surs­sien var­mis­ta­mi­sek­si ja ran­nik­ko­tu­ki­koh­tien hank­ki­mi­sek­si hyök­käyk­siin liit­tou­tu­nei­den Poh­jois-at­lan­tin me­ri­lii­ken­net­tä vas­taan. Hit­ler an­toi 5. hel­mi­kuu­ta 1940 käs­kyn aloit­taa "Ope­raa­tio We­serü­bun­gin", Tans­kan ja Nor­jan mah­dol­li­sen val­tauk­sen, suun­nit­te­lu.

Pyr­ki­myk­set voi­mis­tui­vat, kun Phi­lip Vian, brit­ti­läi­sen HMS Cos­sack -hä­vit­tä­jän kap­tee­ni, löy­si sak­sa­lai­sen säi­liö­alus Alt­mar­kin ank­ku­ris­ta Nor­jan ve­sia­lu­eel­la. Sak­sa­lai­sa­luk­ses­sa oli 299 brit­ti­läis­tä van­kia pans­sa­ri­lai­va Graf Speen upot­ta­mis­ta aluk­sis­ta. Jot­ta Nor­jaa ei lou­kat­tai­si, Vian sai käs­kyn ol­la toi­mi­mat­ta, mut­ta hän ei to­tel­lut käs­kyä, vaan val­ta­si Alt­mar­kin ja pe­las­ti brit­ti­me­ri­mie­het. Brit­tiy­lei­sö ter­veh­ti suo­ri­tus­ta in­nos­tu­nees­ti, mut­ta se va­roit­ti Hit­le­riä brit­tien in­ter­ven­tion hy­vin to­del­li­ses­ta mah­dol­li­suu­des­ta, jos Iso-bri­tan­nian ja Nor­jan vä­lit huo­no­ni­si­vat. Lai­vas­to­mi­nis­te­ri Wins­ton Churc­hill an­toi huh­ti­kuun alus­sa mää­räyk­sen Nor­jan ve­sia­lu­een mii­noit­ta­mi­ses­ta, ja se aloi­tet­tiin 8. huh­ti­kuu­ta, mut­ta Hit­ler oli jo 2. huh­ti­kuu­ta päät­tä­nyt to­teut­taa pe­lo­te­hyök­käyk­sen poh­joi­sel­la si­vus­tal­laan. "Ope­raa­tio We­serü­bung" al­koi aa­mul­la 9. huh­ti­kuu­ta, kun kak­si sak­sa­lais­di­vi­sioo­naa ete­ni lä­hes es­teet­tä Tans­kaan. Suu­ri lai­vas­to läh­ti koh­ti Os­loa ja Nor­jan pie­nem­piä ran­nik­ko­kau­pun­ke­ja. Nii­tä tu­ki Luftwaf­fen 10. ar­mei­ja­kun­ta, jon­ka teh­tä­vä oli vie­dä las­ku­var­jo­jouk­ko­ja Nor­jaan ja es­tää brit­tien me­ri­voi­mien in­ter­ven­tio.

Sak­san so­ta­ret­ki yl­lät­ti liit­tou­tu­neet täy­sin, ja suu­rin osa Nor­jas­ta on­nis­tut­tiin val­taa­maan muu­ta­mas­sa päi­väs­sä, vaik­ka Sak­sa me­net­ti suu­ren osan pin­ta-alus­lai­vas­tos­ta ja jou­kon pie­nem­piä aluk­sia, ku­ten hil­jat­tain ve­sil­le las­ke­tun ras­kaan ris­tei­li­jä Blüc­he­rin, jon­ka nor­ja­lai­nen ran­nik­ko­pat­te­ri upot­ti sen lä­hes­tyes­sä Os­loa. Aluk­sel­la oli sak­sa­lai­nen joh­ta­ja ja Ges­ta­pon

vir­kai­li­ja, joi­den oli mää­rä joh­taa Nor­jan mie­hi­tys­tä. Uu­det, no­peat ris­tei­li­jät Sc­harn­horst ja Gnei­se­nau tu­hot­tiin myös tais­te­lus­sa brit­tien me­ri­voi­mia vas­taan. Brit­ti­hä­vit­tä­jä HMS Glowworm koh­ta­si 8. huh­ti­kuu­ta ris­tei­li­jä Ad­mi­ral Hip­pe­rin, lau­kai­si tor­pe­don­sa ja sai sit­ten it­se osu­mia, tör­mä­si ris­tei­li­jään, rä­jäh­ti ja up­po­si. Liit­tou­tu­nei­den Nar­vi­kiin 14. huh­ti­kuu­ta ja Trond­hei­miin 18. huh­ti­kuu­ta ran­tau­tu­nut tun­nus­te­lu­jouk­ko koh­ta­si sak­sa­lais­jouk­ko­ja ja jou­tui 3. tou­ko­kuu­ta eva­kuoi­maan Trond­hei­mis­ta, vaik­ka Sak­sa oli­kin täs­sä vai­hees­sa me­net­tä­nyt huo­mat­ta­van osan pin­ta-aluk­sis­taan. Nar­vi­kin tais­te­lua vii­vyt­ti­vät jat­ku­vat il­ma­hyök­käyk­set brit­tia­luk­sia vas­taan, mut­ta 8. ke­sä­kuu­ta, kun tais­te­lu Rans­kas­ta oli kiih­keim­mil­lään, liit­tou­tu­nei­den jou­kot eva­kuoi­vat Nor­jan ku­nin­gas­per­he ja hal­li­tus mu­ka­naan, ja kun Nor­ja kak­si päi­vää myö­hem­min an­tau­tui, sak­sa­lai­set oli­vat var­mis­ta­neet Nor­jan hal­lin­nan. Ku­nin­gas Haa­kon pi­ti kui­ten­kin so­ta­ti­lan voi­mas­sa maan­paos­ta Lon­toos­ta. Sak­sa­lais­ten tap­piot oli­vat kaik­ki­aan 3 700 mies­tä, liit­tou­tu­nei­den sa­man ver­ran. Sak­san lai­vas­to me­net­ti suu­ren osan pin­taa­luk­sis­taan, mu­ka­na kol­me ris­tei­li­jää ja kym­me­nen hä­vit­tä­jää, ei­kä kos­kaan pys­ty­nyt to­teut­ta­maan uut­ta suur­ta ope­raa­tio­ta. Brit­ti­lai­vas­to me­net­ti yh­den len­to­tu­kia­luk­sen, kak­si ris­tei­li­jää ja yh­dek­sän hä­vit­tä­jää, mut­ta sen vah­vuus oli yhä vai­kut­ta­vaa luok­kaa. Hit­ler var­mis­ti ruot­sa­lai­sen rau­ta­mal­min ja an­toi käs­kyn Trond­hei­min te­ke­mi­ses­tä tär­keäk­si sak­sa­lai­sek­si lai­vas­to­tu­ki­koh­dak­si. Val­ta­vien su­kel­lus­ve­ne­bunk­ke­rien jään­nök­set ovat nä­ky­vis­sä yhä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.