Me­ri­so­taa Vä­li­me­rel­lä

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Kun sota Vä­li­me­rel­lä al­koi ke­sä­kuus­sa 1940, voi­ma­suh­teet Ma­ri­na Ita­lia­nan ja Ro­y­al Na­vyn vä­lil­lä oli­vat vah­vas­ti Ita­lian eduk­si. Ita­lian oli hal­lit­ta­va mer­ta voi­dak­seen toi­mit­taa huol­toa ja re­surs­se­ja Poh­jois-af­ri­kan im­pe­riu­miin­sa, jos­ta tu­li­si pon­nah­dus­lau­ta hyök­käyk­sel­le Suezin ka­na­val­le. Ku­nin­kaal­li­sen lai­vas­ton oli häi­rit­tä­vä Ita­lian huol­to­reit­te­jä ja sa­mal­la pi­det­tä­vä au­ki omat reit­tin­sä län­nen Gib­ral­ta­ris­ta Mal­tan ja Ky­prok­sen kaut­ta Alek­sandrian ja Suezin ka­na­van lai­vas­to­tu­ki­koh­tiin idäs­sä.

Su­kel­lus­ve­neet ja len­to­ko­neet söi­vät pin­ta-alus­ten te­hok­kuut­ta, ja mo­lem­mat ai­heut­ti­vat run­saas­ti uh­re­ja niin sota- kuin kaup­pa­lai­vas­tos­sa­kin. Il­man te­ho­kas­ta il­ma­suo­jaa pe­rin­teis­tä ras­kas­ta so­ta­lai­vas­toa häi­rit­tiin Vä­li­me­rel­lä jat­ku­vas­ti. Tä­tä ope­tus­ta te­rä­vöit­ti­vät kak­si brit­ti­lai­vas­ton ope­raa­tio­ta mar­ras­kuus­sa 1940 ja maa­lis­kuus­sa 1941, jot­ka neut­ra­li­soi­vat te­hok­kaas­ti jo­kai­sen Ita­lian suu­ren pin­ta­lai­vas­ton muo­dos­ta­man uhan. En­sim­mäi­nen ope­raa­tio, Jud­ge­ment, oli lai­vas­ton il­ma­voi­mien hyök­käys Ita­lian tär­ke­ään lai­vas­to­tu­ki­koh­taan Ta­ran­tos­sa Ita­lian nie­mi­maan ete­lä­ran­ni­kol­la. Se oli Vä­li­me­ren len­to­tu­ki­lai­vas­ton ko­men­ta­jan, kont­ra-ami­raa­li Lum­ley Lys­te­rin idea; hän oli tul­lut Alek­sandri­aan syys­kuus­sa 1940 len­to­tu­kia­lus HMS Il­lustriouk­sel­la. Hän oli jo val­mis­tel­lut val­mius­suun­ni­tel­man juu­ri sel­lais­ta hyök­käys­tä var­ten ol­les­saan kap­tee­ni­na Vä­li­me­rel­lä 1930, ja lai­vas­ton ko­men­ta­ja, ami­raa­li Andrew Cun­ning­ham in­nos­tui suun­ni­tel­mas­ta. Se suun­ni­tel­tiin alun pe­rin lo­ka­kuun 21. päi­väk­si, mut­ta si­tä ly­kät­tiin 11:ksi mar­ras­kuu­ta len­to­tu­kia­luk­sel­la sat­tu­neen tu­li­pa­lon vuok­si. Mus­so­li­ni eh­ti sil­lä vä­lin aloit­taa so­dan Krei­kan kans­sa, ja tä­mä te­ki brit­tien hyök­käyk­ses­tä en­tis­tä mer­ki­tyk­sel­li­sem­män.

Kah­des­ta käy­tet­tä­vis­sä ole­vas­ta len­to­tu­kia­luk­ses­ta vain Il­lustrious osal­lis­tui ope­raa­tioon, kos­ka HMS Eagle oli tu­hou­tu­nut pom­mi­tuk­ses­sa. Hyök­käys teh­tiin Fai­rey Sword­fish -tor­pe­do­pom­mit­ta­jil­la, van­hoil­la kak­si­ta­soil­la, jois­sa oli avoin oh­jaa­mo, mut­ta jot­ka oli­vat il­ma­tor­jun­nan puut­tues­sa hy­vin

te­hok­kai­ta. Kak­si aal­toa, 12 ja 9 ko­net­ta, lä­he­tet­tiin mat­kaan; näis­tä kah­del­la oli oh­jeet pu­dot­taa las­ku­var­jo­ra­ke­tit va­lai­se­maan me­ri ja hyö­kä­tä sit­ten sa­ta­ma­ra­ken­teet koh­tee­naan. Hy­vä tun­nus­te­lu oli va­roit­ta­nut sul­ku­pal­lois­ta ja suo­ja­ver­kois­ta, ja mo­lem­mat es­teet väl­tet­tiin. Aal­lot ai­heut­ti­vat va­ka­via vau­rioi­ta kol­mel­le tais­te­lua­luk­sel­le, ja ope­raa­tios­sa me­ne­tet­tiin kak­si ko­net­ta. Ita­lian lai­vas­to an­toi vä­lit­tö­mäs­ti käs­kyn ve­täy­tyä tur­val­li­sem­piin sa­ta­miin kau­em­mas län­si­ran­ni­kol­le. Tär­keä uusi so­ta­lai­va Vit­to­rio Ve­ne­to ei va­hin­goit­tu­nut täl­lä ker­taa, mut­ta kyl­lä uu­des­sa ope­raa­tios­sa Ita­lian lai­vas­toa vas­taan nel­jä kuu­kaut­ta myö­hem­min, maa­lis­kuus­sa 1941.

Toinen yh­tee­not­to, Ma­ta­pa­nin tais­te­lu, oli suo­raa seu­raus­ta Krei­kan so­das­ta. Sak­sa pai­nos­ti Ita­li­aa häi­rit­se­mään brit­tien huol­toa ja vah­vis­tuk­sia, mi­kä sai Ita­lian lai­vas­ton vas­ta­ha­koi­sen ko­men­ta­jan suun­nit­te­le­maan tais­te­lu­lai­va Vit­to­rio Ve­ne­ton ym­pä­ril­le ope­raa­tion Kreik­kaan mat­kaa­van suo­ja­tun brit­ti­saat­tu­een tu­hoa­mi­sek­si. Ku­nin­kaal­li­nen lai­vas­to mur­si Ita­lian koo­din ja sai etu­kä­teis­va­roi­tuk­sen Ita­lian uhas­ta. Saat­tue py­säy­tet­tiin, ja Ita­lian aluk­sia lä­hes­tyi se­koi­tus len­to­tu­kia­luk­sia ja tais­te­lu­lai­vo­ja. Tais­te­lu ko­ros­ti jäl­leen me­ren il­ma­her­ruu­den mer­ki­tys­tä. Toi­sen hyök­käy­saal­lon Al­baco­re-tor­pe­do­pom­mit­ta­ja sai osu­man ita­lia­lai­seen tais­te­lua­luk­seen, mut­ta se pää­si tur­vaan. Se­ka­vat tie­dus­te­lu­tie­dot ja ami­raa­li Cun­ning­ha­min ha­lut­to­muus lä­het­tää tais­te­lu­lai­vo­jaan seu­raa­maan Ita­lian lai­vas­toa il­mas­sa, te­ki tap­piois­ta suu­rem­mat kuin ne oli­si­vat voi­neet ol­la. Ris­tei­li­jä Po­la ja jouk­ko pie­nem­piä ita­lia­lai­sa­luk­sia kui­ten­kin upo­tet­tiin, ja ope­raa­tiot brit­ti­saat­tuei­den häi­rit­se­mi­sek­si pe­rut­tiin. Ita­lian lai­vas­to ei yrit­tä­nyt lai­vas­tois­kua enää kos­kaan, ja so­taa Ku­nin­kaal­lis­ta lai­vas­toa vas­taan käy­tiin tä­män jäl­keen len­to­ko­neil­la ja su­kel­lus­ve­neil­lä. Ja­pa­nin me­ri­voi­mat ot­ti täs­tä ope­tuk­ses­ta vaa­rin. Ta­ran­to oli ko­kei­lua Pearl Har­bo­rin myö­hem­pää hyök­käys­tä var­ten.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.