Ope­raa­tio Com­pass: Ita­lian tap­pio Poh­jois-af­ri­kas­sa

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Kun sota Ita­lian ja Iso-bri­tan­nian vä­lil­lä puh­ke­si 10. ke­sä­kuu­ta 1940, vai­kut­ti väis­tä­mät­tö­mäl­tä, et­tä Ita­lian suu­ria Li­by­aan kes­ki­tet­ty­jä jouk­ko­ja – yli 236 000 mies­tä – käy­tet­täi­siin uh­kaa­maan brit­tien ase­maa Egyp­tis­sä, jon­ne Iso-bri­tan­nia oli Egyp­tinB­ri­tan­nian so­pi­muk­sen vuo­del­ta 1936 mu­kai­ses­ti si­joit­ta­nut il­ma-, me­ri- ja maa­voi­mia. Suezin ka­na­van hal­lin­ta oli ita­lia­lais­ten lo­pul­li­nen ta­voi­te, jo­ka saa­vu­tet­taes­sa avai­si huol­to­rei­tit hei­dän pii­ri­te­tyil­le Itä-af­ri­kan jou­koil­leen. Mus­so­li­ni ei an­ta­nut ita­lia­lais­jou­koil­le hyök­käys­käs­kyä 13. syys­kuu­ta. Ita­lian 10. ar­mei­jan vii­si ken­raa­li Ma­rio Ber­tin ko­men­ta­maa di­vi­sioo­naa oli­vat lu­ku­mää­räi­ses­ti yli­voi­mai­sia Egyp­tiä puo­lus­ta­viin huo­nos­ti joh­det­tui­hin moot­to­roi­tui­hin di­vi­sioo­niin ver­rat­tu­na, joi­ta ko­men­si ken­raa­li­ma­ju­ri Richard O'con­nor. Ita­lian jou­kot ete­ni­vät 95 km Egyp­tin alu­eel­le ja kai­vau­tui­vat puo­lus­tus­a­se­miin Si­di Bar­ra­nis­sa ran­ni­kol­la.

Ita­lian epä­on­nis­tu­nut yri­tys tun­keu­tua sy­vem­mäl­le Egyp­tiin an­toi Brit­ti­läi­sen im­pe­riu­min

jou­koil­le ai­kaa vah­vis­tua ja ot­taa käyt­töön Ma­til­da­tank­kien ja muun Bri­tan­nias­ta tu­le­van ka­lus­ton uu­det toi­mi­tuk­set. O'con­nor te­ki Lä­hi-idän yli­ko­men­ta­jan, ken­raa­li Arc­hi­bald Wa­vel­lin, lu­val­la ris­kialt­tiin suu­ren mit­ta­kaa­van hyök­käyk­sen – koo­di­ni­mel­lä ope­raa­tio Com­pass – pai­nos­taak­seen Ita­lian etu­lin­jan ta­kai­sin. 4. in­tia­lai­nen di­vi­sioo­na tun­keu­tui 8. jou­lu­kuu­ta ita­lia­lais­ten hei­kon puo­lus­tus­lin­jan lä­pi, ja 7. pans­sa­ri­di­vi­sioo­na kier­si Ita­lian lin­jat ja hyök­kä­si ta­kaa­päin. Ita­lia­lai­set lyö­tiin, ja van­ke­ja otet­tiin yli 38 000. On­nis­tu­nut, röyh­keä hyök­käys roh­kai­si O'con­no­ria jat­ka­maan ja val­taa­maan li­by­alai­sen itäi­sen Ky­re­nai­a­kan pro­vins­sin, ja austra­lia­lai­nen 6. di­vi­sioo­na ah­dis­ti ita­lia­lais­jouk­ko­ja 7. pans­sa­ri­di­vi­sioo­nan tu­ke­ma­na koh­ti To­bru­kin sa­ta­maa. Bar­dian sa­ta­ma Li­by­as­sa val­lat­tiin 4. tam­mi­kuu­ta an­ka­rien tais­te­lu­jen jäl­keen, ja 22. tam­mi­kuu­ta mie­hi­tet­tiin To­bruk, jol­loin vi­hol­li­nen jäi vail­le tär­ke­ää huol­to­tu­ki­koh­taa.

Mar­salk­ka Grazia­nin ko­men­ta­mat ita­lia­lais­jou­kot ve­täy­tyi­vät puo­lus­ta­maan Tri­po­li­ta­ni­aa, Li­by­an län­tis­tä pro­vins­sia, jon­ne en­sim­mäi­set sak­sa­lais­vah­vis­tuk­set saa­pui­vat tu­ke­maan ita­lia­lais­jouk­ko­ja. Brit­ti­läi­sen im­pe­riu­min jou­kot ete­ni­vät no­peas­ti, kun­nes lä­hes ko­ko Ky­re­nai­a­ka oli hel­mi­kuun alus­sa hei­dän hal­lus­saan.

7. pans­sa­ri­di­vi­sioo­na te­ki pit­kän mat­kan aa­vi­kol­la ja saa­pui Be­da Fom­miin Sir­ten­lah­den ran­nal­la 5. hel­mi­kuu­ta vain puo­li tun­tia en­nen ita­lia­lais­ten ve­täy­ty­mis­tä ja on­nis­tui kat­kai­se­maan hei­dän pa­ko­reit­tin­sä. Ita­lian jou­kot an­tau­tui­vat ly­hyen yh­teen­o­ton jäl­keen 7. hel­mi­kuu­ta, ja Brit­ti­läi­sen im­pe­riu­min jou­kot jat­koi­vat edel­leen El Ag­hei­laaan, jon­ne hei­dän hyök­käyk­sen­sä py­säh­tyi. Vah­vis­tuk­sia tar­vit­tiin nyt Bal­ka­nil­la, jos­sa ak­se­li­val­to­jen hyök­käys Kreik­kaan oli py­säy­tet­tä­vä; Poh­jois-af­rik­kaan riit­ti vain ke­vyt vah­vuus. Noin 30 000 liit­tou­tu­nei­den so­ti­las­ta oli 2 000 kaa­tu­neen ja haa­voit­tu­neen tap­pioin ah­dis­ta­nut ar­mei­jaa, jo­ka oli kah­dek­san ker­taa sen ko­koi­nen.

Yli 130 000 ita­lia­lais­ta otet­tiin van­gik­si, ja Tri­po­li­ta­ni­aan pa­lan­neet tar­vit­si­vat uu­den­ai­kai­sem­paa ka­lus­toa. Ita­lian im­pe­riu­mi Af­ri­kas­sa oli puo­les­sa vuo­des­sa kär­si­nyt tap­pion, jos­ta ita­lia­lais­ten so­ta­pon­nis­te­lut ei­vät toi­pui­si ko­ko­naan kos­kaan.

Brit­tien ete­ne­mi­nen Ita­lia­lais­ten ve­täy­ty­mi­nen

VA­SEM­MAL­LA: Austra­lian il­ma­voi­mien Glos­ter Gla­dia­tor-hä­vit­tä­jä­ko­ne len­tää siir­ret­tä­vän ope­raa­tio­huo­neen yli ope­raa­tio Com­pas­sin käyt­tä­mäl­lä las­keu­tu­mis­pai­kal­la Egyp­tis­sä. OI­KEAL­LA: Austra­lia­lai­set 7. di­vi­sioo­nan jou­kot mars­si­vat koh­ti Bar­di­aa 6. tam­mi­kuu

ALLA: To­bru­kin sa­ta­mas­sa pa­laa 24. tam­mi­kuu­ta 1941, kak­si päi­vää brit­tien ja Kan­sai­nyh­tei­sön jouk­ko­jen val­lat­tua kau­pun­gin. Etua­lan ita­lia­lai­sis­sa tan­keis­sa on val­koi­nen ken­gu­rusym­bo­li ker­to­mas­sa, et­tä austra­lia­lais­jou­kot ovat val­lan­neet ne.

ALLA: Ken­raa­li Sir Arc­hi­bald Wa­vell (oi­keal­la), Lä­hi-idän jouk­ko­jen vä­liai­kai­nen ko­men­ta­ja, yh­des­sä Wes­tern Desert Force­sin ko­men­ta­jan, ken­raa­li­luut­nant­ti Richard O'con­ne­rin kans­sa Bar­dian hyök­käyk­sen ai­ka­na, 4. tam­mi­kuu­ta 1941. YLLÄ: Ko­lon­na ita­lia­lai­sia

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.