Le­nin­gra­din pii­ri­tys

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Le­nin­grad (Ve­nä­jän van­ha pää­kau­pun­ki, nyk. Pie­ta­ri) oli so­ta­mar­salk­ka von Lee­bin poh­joi­sen ar­mei­ja­ryh­män pää­koh­de Bar­ba­ros­sa-so­ta­ret­kel­lä. Saar­to­ren­gas kau­pun­gin ym­pä­ril­lä (suo­ma­lais­jouk­ko­ja poh­joi­ses­sa ja sak­sa­lai­sia ete­läs­sä) sul­keu­tui elo­kuus­sa 1941. Hit­ler päät­ti, et­tä kau­pun­kia pii­ri­tet­täi­siin val­taa­mi­sen si­jas­ta, jot­ta väl­tyt­täi­siin mui­den kau­pun­kien ka­tu­tais­te­luis­sa jo koe­tuil­ta suu­ril­ta tap­pioil­ta. Kau­pun­gin ym­pä­ril­le pys­ty­te­tyt puo­lus­tus­lin­jat mur­ret­tiin yk­si ker­ral­laan. Vii­mei­nen rau­ta­tie­yh­teys kau­pun­kiin kat­kais­tiin 30. elo­kuu­ta Mu­ja­joel­la. Syys­kuun alus­sa Sak­san ar­mei­ja oli vain 11 km pääs­sä kau­pun­gin kes­kus­tas­ta. En­sim­mäi­set kra­naa­tit pu­to­si­vat kes­kus­tan alu­eel­le 4. syys­kuu­ta, en­sim­mäi­set pom­mit kak­si päi­vää myö­hem­min. 8. syys­kuu­ta kat­ke­si vii­mei­nen maayh­teys, ja Le­nin­grad oli saar­ret­tu. Sta­lin lä­het­ti kau­pun­kiin ken­raa­li Žu­ko­vin or­ga­ni­soi­maan sen vii­mei­sen puo­lus­tuk­sen, ja tä­män on­nis­tui hi­das­taa ete­ne­mis­tä. 25. syys­kuu­ta sak­sa­lai­set kai­vau­tui­vat ase­miin, ja pii­ri­tys al­koi.

Kau­pun­gis­ta oli elo­kuun ai­ka­na eva­kuoi­tu jäl­jel­lä ole­vien ka­pei­den maayh­teyk­sien kaut­ta noin 636 000 ih­mis­tä, mo­net heis­tä nai­sia ja lap­sia, mut­ta pii­ri­tyk­sen alet­tua kau­pun­kiin ja idän ja poh­joi­sen mot­tei­hin jäi 3,3 mil­joo­naa ih­mis­tä. Myös Neu­vos­to­lii­ton Itä­me­ren lai­vas­to oli saar­ret­tu kau­pun­kiin ja tar­jo­si li­sää aseis­tus­ta ja so­ti­lai­ta puo­lus­tus­lin­noi­tuk­siin. Hit­le­rin ta­voi­te oli nään­nyt­tää ja pom­mit­taa Le­nin­grad tap­pioon. Ruo­ka­va­ras­tot riit­ti­vät vain muu­ta­mak­si vii­kok­si, ja 1. mar­ras­kuu­ta jäl­jel­lä oli vain vä­häi­nen seit­se­män päi­vän va­ras­to. Elo-syys­kuus­sa kau­pun­gin itä­puo­lel­la ole­vat neu­vos­to­jou­kot aloit­ti­vat pe­las­tuso­pe­raa­tio Vah­ri­se­län of­fen­sii­vin, mut­tei­vät on­nis­tu­neet mur­ta­maan saar­toa. Vain pit­kä ja vaa­ral­li­nen jää­tie Laa­to­kal­la pe­las­ti kau­pun­gin väes­tön. Kau­pun­kiin no­rui pie­niä ruo­ka­kul­je­tuk­sia; ei tar­peek­si es­tä­mään lu­kui­sia kuo­le­man­ta­pauk­sia, ali­ra­vit­se­mus­ta ja sai­rauk­sia, mut­ta tar­peek­si pi­tä­mään suu­ren osan väes­tös­tä hen­gis­sä. Sak­sa­lais­jou­kot yrit­ti­vät kat­kais­ta vii­mei­sen pie­nen huol­to­rei­tin val­taa­mal­la Tih­vi­nän Le­nin­gra­din

itä­puo­lel­la 9. mar­ras­kuu­ta, mut­ta pu­na-ar­mei­ja val­ta­si kau­pun­gin ta­kai­sin 9. jou­lu­kuu­ta, ja Le­nin­gra­din huol­to jat­kui. Sak­sa­lai­set aloit­ti­vat kau­pun­gin jär­jes­tel­mäl­li­sen pom­mi­tuk­sen ja am­pui­vat pii­ri­tyk­sen ai­ka­na noin 150 000 ty­kis­tök­ra­naat­tia. Kau­pun­kien asuk­kai­den elä­mä muut­tui ää­rim­mäi­sen pri­mi­tii­vi­sek­si: puu­ta­lo­ja re­vit­tiin polt­to­puik­si; säh­köä jaet­tiin vain vält­tä­mät­tö­mim­män tuo­tan­non tar­pei­siin; ter­vey­den­huol­to lu­his­tui ja so­ta­tar­vik­kei­den tuo­tan­toa yl­lä­pi­det­tiin ää­rim­mäi­sin vai­keuk­sin. Pu­na-ar­mei­ja te­ki vuo­den 1942 ai­ka­na usei­ta yri­tyk­siä mur­taa pii­ri­tys: ope­raa­tio Lu­by­an tam­mi–huh­ti­kuus­sa 1942 ja ope­raa­tio Si­ny­avi­no ( Vah­ri­sel­kä) 19. elo­kuu­ta–10. lo­ka­kuu­ta 1942. Jäl­kim­mäi­nen yri­tys te­ki tyh­jäk­si sak­sa­lais­ten suun­ni­tel­mat kau­pun­gin val­taa­mi­ses­ta, mut­tei kar­kot­ta­nut vi­hol­lis­ta. Saar­to mur­tui lo­pul­ta 18. tam­mi­kuu­ta 1943, kun neu­vos­to­jouk­ko­jen on­nis­tui ava­ta 8 km le­veä käy­tä­vä Laa­to­kan ete­lä­puo­lel­la (ope­raa­tio Ki­pi­nä). Kau­pun­kiin saa­tiin maan- ja rau­ta­tie­yh­teys, ja vaik­ka se oli jat­ku­vas­sa tu­li­tuk­ses­sa, kau­pun­kia on­nis­tut­tiin huol­ta­maan sen kaut­ta. Pii­ri­tys päät­tyi lo­pul­li­ses­ti vas­ta vuo­si myö­hem­min, kun Neu­vos­to­lii­ton Ol­ho­vin rin­ta­ma työn­si poh­joi­sen ar­mei­ja­ryh­män kau­pun­gis­ta osa­na Neu­vos­to­lii­ton suur­hyök­käys­tä rin­ta­man poh­joi­sel­la sek­to­ril­la 27. tam­mi­kuu­ta 1944.

Le­nin­gra­din pii­ri­tyk­ses­sä kuol­lei­den tark­kaa mää­rää ei saa­da kos­kaan tie­tää var­muu­del­la kau­pun­gis­ta Sak­san hyök­käyk­sel­tä tur­vaa ha­ke­nei­den pa­ko­lais­ten suu­ren mää­rän vuok­si. Neu­vos­to­lii­ton vi­ral­li­nen lu­ku on 632 253 si­vii­liuh­ria, mut­ta lu­ku on voi­nut nous­ta yli mil­joo­naan. Vii­mei­ses­sä hyök­käyk­ses­sä Le­nin­gra­din va­paut­ta­mi­sek­si 900 päi­vän pii­ri­tyk­sen jäl­keen me­ne­tet­tiin noin 77 000 neu­vos­to­so­ti­las­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.