Tap­pio Poh­jois-af­ri­kas­sa

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Ken­raa­li Rom­mel saa­pui Tri­po­liin 12. hel­mi­kuu­ta 1941 joh­ta­maan Sak­san jouk­ko­ja, Af­ri­ka­korp­sia, jot­ka Hit­ler oli lä­het­tä­nyt tu­ke­maan ita­lia­lais­ten lu­his­tu­mis­pis­tees­sä ole­via ase­mia Poh­jois-af­ri­kas­sa. Vaik­ka hän oli saa­nut käs­kyn ede­tä va­ro­vas­ti, hän hyö­dyn­si vä­lit­tö­mäs­ti Brit­ti­läi­sen kan­sai­nyh­tei­sön hei­ken­ty­mi­sen Krei­kan so­dan vaa­ti­mien re­surs­sien vuok­si. Hän aloit­ti 24. maa­lis­kuu­ta hyök­käyk­sen yh­des­sä ita­lia­lais­ten Arie­te- ja Brescia- di­vi­sioo­nien kans­sa El Ag­hei­lan lin­jaa vas­taan, ja 31. maa­lis­kuu­ta hän oli val­mis ete­ne­mään Ky­re­nai­a­kaan vas­toin Ber­lii­nin käs­kyä. Hän or­ga­ni­soi ak­se­li­val­to­jen moot­to­roi­dut yk­si­köt kol­mek­si hyök­käys­lin­jak­si: Ita­lian pans­sa­rit ete­ni­vät ran­nik­koa Beng­haziin, ja kak­si sak­sa­lais­ko­lon­naa ylit­ti aa­vi­kon kat­kais­tak­seen liit­tou­tu­nei­den yh­tey­det.

Hyök­käyk­ses­tä tu­li val­ta­va me­nes­tys. Bri­tit ve­täy­tyi­vät Kes­ki-ky­re­nai­a­kan puo­lus­tus­lin­jal­ta 6. huh­ti­kuu­ta, ja ak­se­li­val­to­jen par­tio ot­ti van­gik­si hei­dän ko­men­ta­jan­sa, ken­raa­li Nea­men ja ken­raa­li O'con­no­rin, 7. huh­ti­kuu­ta. Ita­lia­lai­set ja sak­sa­lai­set jou­kot koh­ta­si­vat 8. huh­ti­kuu­ta ran­ni­kol­la ja ete­ni­vät koh­ti To­bru­kia, min­ne Austra­lian 9. di­vi­sioo­na oli ve­täy­ty­nyt. To­bruk pii­ri­tet­tiin 11. huh­ti­kuu­ta, mut­ta kaik­ki hyök­käyk­set tor­jut­tiin, ja kau­pun­ki py­syi pii­ri­tet­ty­nä jou­lu­kuu­hun as­ti huol­to­saat­tuei­den pi­täes­sä yllä puo­lus­tus­mah­dol­li­suuk­sia. Sak­san so­dan­joh­to pel­kä­si nyt, et­tä Rom­mel vaa­ti­si jou­koil­taan lii­kaa, ja ken­raa­li Pau­lus lä­he­tet­tiin käs­ke­mään hän­tä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pi­tä­mään puo­lus­tus­lin­jan Gaza­las­sa To­bru­kis­ta län­teen.

Käs­ky vä­li­tet­tiin Ber­lii­niin, ja brit­tien tie­dus­te­lu nap­pa­si ja tul­kit­si sen. Churc­hil­lia kiin­nos­ti käyt­tää tie­toa vas­ta­hyök­käyk­ses­sä, ja hän mää­rä­si ken­raa­li Wa­vel­lin vie­mään tais­te­lut "Ti­ger"-huol­to­saat­tu­een tuo­mien tank­kien ja len­to­ko­nei­den avul­la ta­kai­sin Rom­me­lin luo. Af­ri­ka­korps oli täs­sä vai­hees­sa eden­nyt Pau­luk­sen käs­kyn vas­tai­ses­ti Bar­di­aan ja Sol­lu­miin Egyp­tin ra­jal­la.

Brit­tien vas­ta­hyök­käys, ope­raa­tio Bre­vi­ty, al­koi 15. maa­lis­kuu­ta Sol­lu­min sak­sa­lais­jouk­ko­ja vas­taan. Ope­raa­tion me­nes­tys jäi lai­hak­si, ja sak­sa­lai­set oli­vat val­lan­neet me­net­tä­män­sä alu­eet ta­kai­sin 27. tou­ko­kuu­ta men­nes­sä. Wa­vel­lia pai­nos­tet­tiin toi­mi­maan, ja hän aloit­ti 15. ke­sä­kuu­ta uu­den vas­ta­hyök­käyk­sen, ope­raa­tio Batt­leaxen, jo­ka on­nis­tui vie­lä hei­kom­min tun­keu­tu­maan ak­se­li­val­to­jen lin­jo­jen lä­pi Bar­dias­sa. Af­ri­ka­korps käyt­ti 88 mm il­ma­tor­jun­ta­tyk­ke­jä pans­sa­ri­tor­jun­taan murs­kaa­val­la te­hol­la. Py­säy­tet­ty­ään liit­tou­tu­nei­den hyök­käyk­sen Rom­me­lin jou­kot ete­ni­vät Egyp­tin alu­eel­le teh­däk­seen lo­pun tais­te­lu­tah­ton­sa me­net­tä­nees­tä vi­hol­li­ses­ta. Brit­ti­jou­kot ve­täy­tyi­vät 17. ke­sä­kuu­ta Egyp­tiin puo­lus­ta­maan Suezin ka­na­vaa. Rom­me­lin jou­kot kai­vau­tui­vat puo­lus­tus­lin­joi­hin Sol­lu­mis­sa val­lat­tu­aan ta­kai­sin suu­rim­man osan Ky­re­nai­a­kas­ta kah­den kuu­kau­den sa­la­mao­pe­raa­tios­sa.

Churc­hill kor­va­si Lä­hi-idän yli­ko­men­ta­ja Wa­vel­lin ken­raa­li Clau­de Auc­hin­lec­kil­lä 1. hei­nä­kuu­ta. Kan­sai­nyh­tei­sön jou­kot kä­sit­ti­vät Lä­hi-idäs­sä nyt yli mil­joo­na mies­tä ja 700 len­to­ko­net­ta 49 lai­vu­ees­sa ja oli­vat suu­rin ole­mas­sa ole­va tais­te­lu­vah­vuus. Auc­hin­leck vas­tus­ti Churc­hil­lin vaa­ti­muk­sia pi­kai­ses­ta vas­ta­hyök­käyk­ses­tä ja al­koi koo­ta huo­mat­ta­via re­ser­ve­jä ja ka­lus­toa ot­ta­mat­ta ris­kiä kol­man­nes­ta tap­pios­ta uu­des­sa Bre­vi­tyn ja Batt­leaxen kal­tai­ses­sa har­kit­se­mat­to­mas­sa hyök­käyk­ses­sä. Bri­tit ot­ti­vat aa­vik­ko­so­ta­ret­kil­lään hal­lin­taan­sa lä­hes ko­ko Egyp­tin: He pe­rus­ti­vat suu­ria kaut­ta­kul­ku- ja har­joi­tus­kes­kuk­sia, ra­ken­si­vat öl­jy­put­kia ja ve­si­put­kia Nii­lil­tä aa­vi­kol­le, uusia tei­tä ja len­to­kent­tiä, enim­mäk­seen egyp­ti­läi­sel­lä työ­voi­mal­la. Mo­net egyp­ti­läi­set hy­väk­syi­vät brit­tien läs­nä­olon vas­ta­ha­koi­ses­ti, ja brit­ti­ko­men­ta­jat tie­si­vät, et­tä uh­ka­na oli huo­mat­ta­van so­ti­laal­li­sen vi­hol­li­sen li­säk­si mah­dol­li­suus po­liit­ti­ses­ti epä­va­kaas­ta se­lus­tas­ta.

ALLA: Ro­y­al Hor­se Ar­til­le­ryn tyk­ki am­puu sak­sa­lai­sia li­by­alai­sen To­bru­kin sa­ta­man lai­ta­mil­la hyök­käyk­ses­sä kau­pun­kiin vuon­na 1941. ALLA: Austra­lia­lai­sen 9. jal­ka­vä­ki­di­vi­sioo­nan so­ti­laat var­tioi­vat sak­sa­lai­sia ja ita­lia­lai­sia so­ti­lai­ta To­bru­kis­sa. Nä­mä oli

YLLÄ: Austra­lian 7. ja 9. di­vi­sioo­nan pal­ve­lus­merk­ki; jou­kot oli­vat tär­keä osa brit­ti­läi­sen kan­sai­nyh­tei­sön ja im­pe­riu­min Poh­jois-af­ri­kan jou­kois­ta.

ALLA: Sak­sa­lai­nen 88 mm Flak-tyk­ki to­si­toi­mis­sa brit­ti­tank­ke­ja vas­taan aa­vi­kol­la. Il­ma­tor­jun­ta­ty­kit kä­vi­vät myös te­hok­kais­ta "tan­kin­murs­kaa­jis­ta", ja nii­tä käy­tet­tiin pans­sa­rin­tor­jun­taan kai­kil­la Sak­san rin­ta­mil­la.

YLLÄ: Af­ri­ka­korp­sin kä­si­var­si­nau­ha.

YLLÄ: Sak­san il­ma­voi­mien tu­ki­koh­ta Ky­re­nai­a­kan so­ta­ret­ken ai­ka­na vuon­na 1941. Jun­kers Ju 52 -kul­je­tus­ko­neet (maas­sa ja il­mas­sa) oli­vat Rom­me­lin il­ma­huol­to­jär­jes­tel­män sel­kä­ran­ka. Etua­lal­la kak­si­moot­to­ri­sia Me110 -hä­vit­tä­jä­pom­mi­ko­nei­ta.

ALLA: Special Air Ser­vice pe­rus­tet­tiin elo­kuus­sa, kun tar­vit­tiin pie­niä, is­ku­voi­mai­sia yk­si­köi­tä so­lut­tau­tu­mis- ja sa­bo­toin­ti­teh­tä­viin ak­se­li­val­to­jen lai­tok­sis­sa. Täs­sä SAS:N mie­het har­joit­te­le­vat las­ku­var­jo­hyp­pyä. He te­ki­vät tii­vis­tä yh­teis­työ­tä Long-ran

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.