Liit­tou­tu­nei­den hyök­käys Ira­kiin ja Syy­ri­aan

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Sak­sa­lais­ten jouk­ko­jen työn­tyes­sä Bal­ka­nil­ta län­ti­sel­le aa­vi­kol­le brit­ti­joh­to al­koi pe­lä­tä brit­tien Lä­hi-idän int­res­sien puo­les­ta, eri­tyi­ses­ti et­tä ak­se­li­val­to­jen so­ti­laal­li­nen me­nes­tys ja Lä­hi-idän mus­li­mi­väes­tön sym­pa­tiat nii­tä koh­taan uh­kai­si­vat ko­ko Vä­li­me­ren so­ta­toi­mien kan­nal­ta rat­kai­se­van öl­jyn saan­tia. Jo maa­lis­kuus­sa 1940 kes­kus­tel­tiin ak­se­li­val­to­jen mah­dol­li­sis­ta suun­ni­tel­mis­ta Ira­kis­sa, jon­ka brit­tien vas­tai­nen na­tio­na­lis­mi oli uh­ka Mo­su­lin öl­jy­ken­til­le. Val­mis­tel­tiin ope­raa­tio Sa­bi­ne mah­dol­li­sia jouk­ko­jen­siir­to­ja var­ten In­tias­ta Bas­raan. Kun so­ti­las­val­lan­kaap­paus syök­si Ira­kin hal­lit­si­jan val­las­ta huh­ti­kuus­sa 1941, brit­tien suur­lä­het­ti­läs, Sir Ki­na­han Cornwal­lis, jo­ka saa­pui Bag­da­diin kes­ken val­lan­kaap­pauk­sen, oli vah­vas­ti brit­tien so­ti­laal­li­sen puut­tu­mi­sen kan­nal­la, en­nen kuin Sak­san jou­kot saa­pui­si­vat.

En­sim­mäi­set brit­ti­jou­kot saa­pui­vat Bas­raan 17. huh­ti­kuu­ta, ja kak­si päi­vää myö­hem­min 1. King's Own Ro­y­al -ryk­men­tin 400 mies­tä len­si

tu­ke­maan Hab­ba­niy­an len­to­tu­ki­koh­taa Bag­da­din lä­hel­lä. Ka­pi­nal­lis­joh­ta­ja Ras­hid Ali päät­ti teh­dä lo­pun brit­ti­jouk­ko­jen läs­nä­olos­ta, ja Ira­kin ar­mei­ja al­koi 1. tou­ko­kuu­ta kai­vau­tua len­to­tu­ki­koh­dan ym­pä­ril­le val­mis­te­lu­na sen val­taa­mi­sel­le sii­nä toi­vos­sa, et­tä ope­raa­tio toi­si sak­sa­lais­ten tuen. Tu­ki­koh­dan brit­ti­ko­men­ta­ja, ken­raa­li­ma­ju­ri Smart, päät­ti tais­tel­la, ja 2. tou­ko­kuu­ta, en­nen kuin ira­ki­lais­jou­kot oli­vat val­miit, hän aloit­ti kii­vaan il­ma­hyök­käyk­sen nii­tä vas­taan. Ira­kin 56 enim­mäk­seen van­hen­tu­neen ko­neen vah­vui­set il­ma­voi­mat ku­tis­tui­vat puo­leen, ja hel­lit­tä­mä­tön pom­mi­tus pa­kot­ti hei­dät ve­täy­ty­mään len­to­tu­ki­koh­dan lä­hel­tä. Trans­jor­da­nias­sa koot­tiin ken­raa­li­ma­ju­ri John Clar­kin ko­men­ta­ma vah­ven­net­tu pri­kaa­ti "Hab­force". Lä­hes 6000 mie­hes­tä luo­tiin 2000 mie­hen moot­to­roi­tu ko­lon­na, jo­ka eh­ti­si len­to­tu­ki­koh­taan no­peas­ti. Sak­sa­lai­sil­la oli ira­ki­lai­sil­la ja syy­ria­lai­sil­la len­to­ken­til­lä noin 25 ko­net­ta val­mii­na tu­ke­maan ka­pi­nal­li­sia. Sak­san pom­mi­ko­neet hyök­kä­si­vät ko­lon­naa vas­taan, mut­ta se saa­pui Hab­ba­niy­aan 18. tou­ko­kuu­ta.

Ira­ki­lais­ten vas­ta­rin­ta mu­re­ni. Len­to­tu­ki­koh­dan jou­kot siir­ret­tiin Fal­lu­ja­hiin 19. tou­ko­kuu­ta, ne val­ta­si­vat kau­pun­gin ja jat­koi­vat Bag­da­diin. Sak­san il­ma­voi­mil­la oli vä­hem­män ko­nei­ta, ja 21 niis­tä tu­hot­tiin. Ira­kin suu­ren ar­mei­jan vii­si di­vi­sioo­naa luo­pui­vat tais­te­lus­ta 30. tou­ko­kuu­ta, ja sol­mit­tiin ase­le­po. Hal­lit­si­ja pa­la­si val­taan lo­ka­kuus­sa, ja 17. tam­mi­kuu­ta Irak ju­lis­ti so­dan ak­se­li­val­loil­le. Ras­hid Alil­le Syy­rian Vic­hy-rans­kal­le lo­jaa­lin rans­ka­lai­sen man­daa­tin tu­ki­koh­dis­ta an­net­tu apu pa­kot­ti Churc­hil­lin an­ta­maan val­tuu­det suu­rem­mal­le ope­raa­tiol­le Lä­hi-idän tur­vaa­mi­sek­si liit­tou­tu­neil­le. Ken­raa­li­luut­nant­ti Mait­land Wil­so­nin joh­ta­ma ope­raa­tio Li­ba­no­nin ja Syy­rian Vic­hy-rans­kaa vas­taan käyn­nis­tyi 23. ke­sä­kuu­ta Pa­les­tii­nas­ta ete­läs­sä ja Ira­kis­ta idäs­sä. Sii­hen osal­lis­tui­vat "Hab­force" ja Bas­raan tou­ko­kuus­sa siir­ret­ty In­tian 10. di­vi­sioo­na ja Austra­lian 7. di­vi­sioo­na. Ete­ne­mi­nen rans­ka­lai­sia tu­ki­koh­tia vas­taan oli hi­das­ta, mut­ta Austra­lian 7. di­vi­sioo­na aloit­ti 6. hei­nä­kuu­ta tais­te­lun Bei­ru­tis­ta Da­mas­kok­sen mie­hi­tyk­sen 21. ke­sä­kuu­ta jäl­keen.

Bei­ru­tin ko­men­dant­ti an­tau­tui 10. hei­nä­kuu­ta, ja Vic­hyn joh­ta­jat sol­mi­vat ase­le­von 14. hei­nä­kuu­ta. Noin 32 300 rans­ka­lais­so­ti­las­ta lä­he­tet­tiin ko­tiin, ja Syy­ria pää­tyi brit­tien so­ti­laal­li­seen hal­lin­taan v. 1946 it­se­näis­ty­mi­seen as­ti. Wil­son jäi alu­eel­le ja joh­ti nyt 9. ar­mei­ja­na tun­net­tua yk­sik­köä sak­sa­lais­ten poh­joi­ses­ta Neu­vos­to­lii­ton Kau­ka­suk­sel­ta tu­le­vaa uh­kaa vas­taan. Nä­mä kak­si so­ta­ret­keä var­mis­ti­vat vält­tä­mät­tö­män rau­han alu­eel­la, jo­ka yh­dis­ti IsoB­ri­tan­nian so­ta­pon­nis­tuk­set Eu­roo­pas­sa ja Aa­sias­sa ja es­ti ak­se­li­val­to­jen ete­ne­mi­sen pi­dem­mäl­le.

Neu­vos­to­lii­ton ete­ne­mi­nen Ira­kin ete­ne­mi­nen Brit­tien ete­ne­mi­nen Rans­kan ete­ne­mi­nen Öl­jy­kent­tä Vic­hyn ete­ne­mi­nen

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.