Ope­raa­tio Ris­ti­ret­kei­li­jä

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Epä­on­nis­tu­nut­ta yri­tys­tä kar­kot­taa Rom­me­lin Af­ri­ka­korps Egyp­tin rin­ta­mal­ta ke­säl­lä 1941 seu­ra­si yk­si aa­vik­ko­so­dan har­vois­ta ase­ma­so­ta­vai­heis­ta. Rom­mel ja hä­nen ita­lia­lai­set liit­to­lai­sen­sa ra­ken­si­vat puo­lus­tus­a­se­mat Sol­lu­min ja Bar­dian kau­pun­kien ym­pä­ril­le, ja vas­ta ni­mi­tet­ty ken­raa­li Auc­hin­lek kiel­täy­tyi hyök­kää­mäs­tä ak­se­li­val­to­ja vas­taan, en­nen kuin hän oli var­ma, et­tä liit­tou­tu­neil­la oli yli­voi­ma. Mut­ta hän ke­rä­si jouk­ko­ja ja ajoi il­ma­voi­mien Wes­tern Desert Air Forcen pom­mit­ta­maan sak­sa­lais­ten ase­mia her­keä­mät­tä – 100 pom­mi­tus­ta Beng­hazin ja 70 Tri­po­lin kau­pun­kiin ken­raa­li Art­hur Ted­de­rin joh­dol­la. Ted­der or­ga­ni­soi uu­den tak­tii­kan, jos­sa len­to­par­tiot oli­vat suo­ras­sa ra­dio­kon­tak­tis­sa ar­mei­jan kans­sa ja pys­tyi­vät vas­taa­maan no­peas­ti. Sen he oli­vat op­pi­neet sak­sa­lai­sil­ta. Maa­voi­mien Wes­tern Desert Forcea vah­vis­tet­tiin (se sai ni­mek­seen 8. ar­mei­ja 18. syys­kuu­ta 1941), ja mar­ras­kuus­sa 1941 sii­nä oli 118 000 mies­tä brit­ti­läi­sis­tä, uusi­see­lan­ti­lai­sis­ta, ete­lä­af­rik­ka­lai­sis­ta ja in­tia­lai­sis­ta jou­kois­ta. Ak­se­li­val­loil­la oli vä­hem­män tank­ke­ja (390 liit­tou­tu­nei­den 680 vas­taan) ja vie­lä vä­hem­män

len­to­ko­nei­ta (320 ja 1000). Auc­hin­lek suun­nit­te­li suu­rem­paa hyök­käys­tä, ope­raa­tio Ris­ti­ret­ke­läi­sen, val­loit­taak­seen Ky­re­nai­a­kan ta­kai­sin ja mur­taak­seen To­bru­kin saar­ron. Kun hyök­käys al­koi, sak­sa­lais­jou­kot suun­nit­te­li­vat uut­ta hyök­käys­tä To­bru­kiin ja liit­tou­tu­nei­den uhan eli­mi­noi­mis­ta ak­se­li­val­to­jen pit­käl­lä si­vus­tal­la.

Ris­ti­ret­kei­li­jä al­koi vaih­te­le­val­la me­nes­tyk­sel­lä: Liit­tou­tu­neet aloit­ti­vat ete­ne­mi­sen 18. mar­ras­kuu­ta, mut­ta koh­ta­si­vat ko­vaa vas­ta­rin­taa. To­bru­kin tu­ki­koh­ta yrit­ti mur­taa pii­ri­tyk­sen ja koh­da­ta Xxx-jou­kot nii­den ede­tes­sä aa­vi­kon poik­ki län­teen, mut­ta Rom­mel py­säyt­ti yri­tyk­sen. Hän oli al­ka­nut ve­täy­tyä To­bru­kia koh­ti he­ti ym­mär­ret­ty­ään Auc­hin­le­kin suun­ni­tel­man laa­juu­den. Ita­lian jou­kot hy­lät­tiin Bar­di­aan ja Sol­lu­miin, jos­sa ne an­tau­tui­vat ko­van vas­ta­rin­nan jäl­keen 2. ja 12. tam­mi­kuu­ta. Sak­san vas­ta­hyök­käys ete­lään To­bru­kin suun­taan ja Si­di Rezeg­hin ym­pä­ril­lä loi kaoot­ti­sen so­ta­tan­te­reen, ja yh­des­sä vai­hees­sa Rom­mel käs­ki jäl­jel­lä ole­vien tank­kien­sa ajaa koh­ti Nii­lin suis­toa. Hän ym­mär­si, et­tä vi­hol­li­sen ajo­ka­lus­to oli kaik­kea muu­ta kuin tu­hot­tu.

Liit­tou­tu­nei­den ko­men­ta­ja, ken­raa­li­luut­nant­ti Sir Alan Cun­ning­ham, Itä-af­ri­kan voit­ta­ja, oli epä­var­ma ase­mas­taan ja pyy­si lu­paa ve­täy­tyä. Auc­hin­lek kor­va­si hä­net omal­la lä­him­mäi­sel­lä alai­sel­laan esi­kun­nas­sa, vä­liai­kai­sel­la ken­raa­li­ma­ju­ri Neil Ritc­hiel­lä, jo­ka va­kiin­nut­ti ope­raa­tion. XXX ar­mei­ja­kun­ta lä­he­tet­tiin pur­ka­maan To­bru­kin saar­toa, ja se uh­ka­si kat­kais­ta ak­se­li­val­to­jen jou­kot. Rom­mel ve­täy­tyi sen si­jaan län­teen 8. jou­lu­kuu­ta, kun liit­tou­tu­neet val­ta­si­vat To­bru­kin 10. jou­lu­kuu­ta ja päät­ti­vät 240 päi­vää kes­tä­neen pii­ri­tyk­seen. Kau­pun­kia ei­vät enää puo­lus­ta­neet austra­lia­lai­set jou­kot, jot­ka oli­vat val­lan­neet sen sa­ma­na ke­vää­nä. Kau­pun­gin ot­ti nyt hal­tuun­sa se­koi­tus brit­ti­läi­siä, in­tia­lai­sia, ete­lä­af­rik­ka­lai­sia ja puo­la­lai­sia jouk­ko­ja, mu­ka­na myös puo­la­lai­nen Kar­paat­tien pri­kaa­ti.

Rom­me­lia ajet­tiin ta­kaa hä­nen ai­em­min sa­ma­na vuon­na val­loit­ta­mien­sa alueiden hal­ki. Gaza­la, Beng­hazi ja Mer­sa Bre­ga jäi­vät kaik­ki liit­tou­tu­neil­le, jot­ka oli­vat eden­neet 475 ki­lo­met­riä vuo­den 1941 lop­puun men­nes­sä ja val­lan­neet ko­ko Ky­re­nai­a­kan. Ete­ne­mi­nen Li­by­as­sa ko­hot­ti liit­tou­tu­nei­den mo­raa­lia Neu­vos­to­lii­ton tap­pioi­den ja Ja­pa­nin no­pei­den Tyy­nen­me­ren voit­to­jen jäl­keen. Voit­to osoit­tau­tui tyh­jäk­si. Rom­mel ve­ti voit­ta­mat­to­man Af­ri­ka­korp­sin­sa ta­kai­sin el Ag­hei­laan, jos­sa hän saat­toi ryh­mit­tyä uu­del­leen ja hyö­tyä Tri­po­lis­ta tam­mi­kuus­sa saa­pu­nees­ta huol­los­ta. He­ti huol­lon saa­vu­tet­tua etu­lin­jan hän val­mis­tau­tui aja­maan pois Brit­ti­läi­sen kan­sai­nyh­tei­sön jou­kot, joi­den huol­to­ti­lan­ne oli nyt lä­hes ko­ko­naan tyh­jä. Auc­hin­lek ei ym­mär­tä­nyt vi­hol­li­sen to­del­lis­ta ase­maa ja suun­nit­te­li ope­raa­tio Ak­ro­baat­tia val­la­tak­seen Tri­po­li­ta­nia-ni­mi­sen alu­een Län­siLi­by­as­ta. Rom­mel ve­sit­ti hyök­käyk­sel­lään 21. tam­mi­kuu­ta 1942 Auc­hen­le­kin yri­tyk­sen to­teut­taa ope­raa­tio, jos­ta tu­li il­mei­sen on­nis­tu­neen Ris­ti­ret­kei­li­jän koh­ta­lo­kas vas­ta­koh­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.