Aasian sa­la­ma­so­ta

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Ja­pa­nin hyök­käys Pearl Har­bo­riin oli suun­ni­tel­tu täy­den­tä­mään usei­ta mo­ni­mut­kai­sia ja tii­vii­tä ope­raa­tioi­ta Kaak­kois-aa­sias­sa, Itä-in­tias­sa ja jou­kol­la pie­niä saa­ria län­nes­sä Tyy­nel­lä­me­rel­lä. Ja­pa­ni ha­lusi var­mis­taa öl­jyn, ku­min, me­tal­lien ja mui­den mi­ne­raa­lien saan­nin ja pe­lot­taa bri­tit ja ame­rik­ka­lai­set vai­keas­ta ja kal­liis­ta teh­tä­väs­tä, jo­ka uusien ete­läis­ten alueiden val­loit­ta­mi­nen Ja­pa­nin kei­sa­ri­kun­nal­le oli. Eu­roop­pa­lais­ten suur­val­to­jen val­ta­va alue Kau­koi­däs­sä pää­tyi nel­jäs­sä kuu­kau­des­sa Ja­pa­nin hal­lin­taan.

Ja­pa­nin ken­raa­li To­mo­y­uki Ya­mas­hi­tan joh­ta­mat hyök­käy­so­sas­tot ko­koon­tui­vat Sia­min­lah­del­la 7. jou­lu­kuu­ta. Ne hyök­käi­si­vät seu­raa­va­na päi­vä­nä Kran kan­nak­sel­le Ete­lä-thai­maas­sa ja brit­tien len­to­ken­til­le Ma­le­sias­ta poh­joi­seen. Muut jou­kot val­tai­si­vat Hong­kon­gin, hyök­käi­si­vät Fi­lip­pii­neil­le ja val­tai­si­vat Itä-in­tian brit­ti­läi­set ja alan­ko­maa­lai­set siir­to­maat. Hyök­käyk­ses­tä tu­li val­tai­sa me­nes­tys. Ya­mas­hi­ta joh­ti Ma­le­sias­sa n. 60 000 mie­hen jouk­ko­ja, mut­ta löi yli kak­si ker­taa niin suu­ret brit­ti­jou­kot. Liit­tou­tu­nei­den ar­mei­joi­den yri­tyk­set py­säyt­tää ja­pa­ni­lais­ten ete­ne­mi­nen jäi­vät par­hais­sa­kin ta­pauk­sis­sa puo­li­nai­sik­si. Tam­mi­kuun 9. päi­vään 1942 men­nes­sä ja­pa­ni­lai­set oli­vat lä­hes saa­vut­ta­neet Ma­le­sian pää­kau­pun­ki Kua­la Lum­pu­rin. He oli­vat vii­dak­ko­so­dan ja so­lut­tau­tu­mis­tak­tii­kan mes­ta­rei­ta, ja huo­nos­ti

val­mis­tau­tu­neel­le vi­hol­li­sel­le osoit­tau­tui mah­dot­to­mak­si lyö­dä Ja­pa­nin ar­mei­jaa ra­jal­li­sel­la il­ma­tuel­la. 31. tam­mi­kuu­ta Ma­le­sia oli jä­tet­ty, ja brit­ti­jou­kot ve­täy­tyi­vät Sin­ga­po­ren saa­rel­le.

Fi­lip­pii­neil­lä Ja­pa­nin me­nes­tys jäi vä­hem­män näyt­tä­väk­si. Poh­joi­sin Ba­ta­nin saa­ri mie­hi­tet­tiin 8. jou­lu­kuu­ta, ja pää­saa­ri Luzo­nil­le hyö­kät­tiin me­rit­se kak­si päi­vää myö­hem­min. Pie­nem­mät saa­ret kau­em­pa­na Tyy­nel­lä­me­rel­lä val­lat­tiin uh­kien vält­tä­mi­sek­si kes­ki­sel­tä me­ria­lu­eel­ta kä­sin. USA:N tu­ki­koh­ta Gua­mil­la val­lat­tiin 10 jou­lu­kuu­ta. Wa­ke Is­lan­din tu­ki­koh­ta tor­jui ja­pa­ni­lais­ten en­sim­mäi­sen hyök­käyk­sen 11. jou­lu­kuu­ta, mut­ta an­tau­tui il­ma- ja lai­vas­to­hyök­käyk­sen jäl­keen 12 päi­vää myö­hem­min. Hyök­käys brit­tien, alan­ko­maa­lais­ten ja austra­lia­lais­ten siir­to­maa­jouk­ko­jen puo­lus­ta­maan Itä-in­ti­aan al­koi viik­ko myö­hem­min 15. jou­lu­kuu­ta; mai­hin­nousu teh­tiin Bor­neol­le. Sar­ja us­ka­liai­ta, koor­di­noi­tu­ja ope­raa­tioi­ta vei Ja­pa­nin ar­mei­jan saa­ri­ryh­män yli hyök­kää­mään len­to- ja öl­jy­ken­til­le. Hyök­käyk­sen yk­si haa­ra liik­kui ete­lään val­la­tak­seen brit­tien Sa­lo­mon­saa­ret. Ami­raa­li Ta­kas­hin eri­kois­jou­kot kes­kit­tyi­vät työn­ty­mään kes­kio­san lä­pi ja val­ta­si­vat Ba­lin 19. hel­mi­kuu­ta ja Ti­mo­rin päi­vä myö­hem­min. Alan­ko­mai­den ItäIn­tian pää­kau­pun­ki Ba­ta­via (Ja­kar­ta) val­lat­tiin 5. maa­lis­kuu­ta. Ja­pa­ni­lai­set so­ta­lai­vat ja len­to­ko­neet jäl­jit­ti­vät sel­viy­ty­nei­tä liit­tou­tu­nei­den aluk­sia ja tu­ho­si­vat ne, vaik­ka osa liit­tou­tu­nei­den jou­kois­ta saa­tiin­kin eva­kuoi­duk­si Jaa­val­ta Austra­li­aan ja­pa­ni­lais­ko­nei­den ah­dis­tel­les­sa. Ja­pa­ni­lais­ten me­nes­tys­tä ku­vaa se, et­tä maan pom­mi­ko­neet tu­ho­si­vat suu­rim­man osan Darwi­nin sa­ta­mas­ta Austra­lias­sa. Hol­lan­ti­lai­set an­tau­tui­vat 9. maa­lis­kuu­ta ja muut liit­tou­tu­neet kol­me päi­vää myö­hem­min.

Ja­pa­nin suun­ni­tel­mat oli­vat to­teu­tu­neet mel­kein pil­kun­tar­kas­ti. Sil­lä ei ol­lut suun­ni­tel­mia suu­rem­pien alueiden val­loit­ta­mi­ses­ta kuin mi­tä ra­jal­li­set jou­kot pys­tyi­vät suo­je­le­maan, ja Austra­lia oli sil­lä het­kel­lä vaa­ran ul­ko­puo­lel­la. In­tian val­ta­me­rel­lä va­ra-ami­raa­li Na­gu­mo te­ki us­ka­li­aan is­kun HMS Prince of Wa­le­sin ja HMS Re­pul­sen me­ne­tys­ten hei­ken­tä­mään brit­ti­lai­vas­toon. Hä­nen eri­kois­jouk­kon­sa hyök­kä­si­vät Co­lom­boon Cey­lo­nil­la (Sri Lan­ka) 5. huh­ti­kuu­ta 1942, ja sit­ten Trinco­ma­leen lai­vas­to­tu­ki­koh­taan, mis­sä ne upot­ti­vat nel­jä so­ta­lai­vaa, mm. len­to­tu­kia­lus Her­me­sin, jos­ta tu­li en­sim­mäi­nen len­to­ko­nei­den upot­ta­ma len­to­tu­kia­lus. Ja­pa­nil­la ei kui­ten­kaan ol­lut vie­lä mi­tään suun­ni­tel­mia kei­sa­ri­kun­nan laa­jen­ta­mi­ses­ta kau­em­mas In­tian val­ta­me­rel­le; se ha­lusi vain hei­ken­tää brit­tien hau­ras­ta ase­maa Ete­lä-aa­sias­sa ja an­taa bri­teil­le syyn pi­tää etäi­syyt­tä Ja­pa­nin kei­sa­ri­kun­taan, jo­ka oli hie­man yli nel­jäs­sä kuu­kau­des­sa val­lan­nut tu­han­sia ki­lo­met­re­jä aluet­ta.

Ja­pa­nin mie­hit­tä­mä Vic­hyn so­pi­muk­sen ai­ka­na Ja­pa­nin mie­hi­tys huh­ti­kuus­sa 1942 Ja­pa­ni­lai­nen tu­ki­koh­ta So­pi­mus Ja­pa­nin kans­sa

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.