Gua­dalca­nal

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Gua­dalca­na­lin tais­te­lu saa­vut­ti kriit­ti­sen pis­teen mar­ras­kuus­sa 1942. Se oli pal­jon pie­nem­pi tais­te­lu kuin Poh­jois-af­ri­kan aa­vi­kol­la tai Sta­lin­gra­dis­sa, mut­ta tais­te­lus­ta täs­tä pie­nes­tä saa­res­ta tu­li mo­lem­mil­le os­a­puo­lil­le tes­ti; ame­rik­ka­lai­sil­le hei­dän päät­tä­väi­syy­des­tään, ja ja­pa­ni­lai­sil­le ky­vys­tä suo­jel­la uut­ta kei­sa­ri­kun­taa.

Ja­pa­ni voi­mis­ti läs­nä­olo­aan saa­rel­la epä­on­nis­tut­tu­aan lo­ka­kuus­sa val­taa­maan Hen­der­son-len­to­ken­tän Usa:lta. Ja­pa­ni­lai­sa­luk­set toi­vat pai­kal­le mie­hiä "To­kyo Express"huol­to­rei­til­lä Sa­lo­mon­saar­ten kes­kio­sien kaut­ta. Ken­raa­li­luut­nant­ti Hy­aku­ta­ken joh­ta­mat jou­kot oli­vat 12. mar­ras­kuu­ta en­sim­mäi­sen ker­ran suu­rem­mat kuin ame­rik­ka­lais­ten; 23 000 ja 22 000 mies­tä. Mut­ta ame­rik­ka­lais­ten eri­kois­jou­kot toi­vat saa­rel­le sa­ma­na päi­vä­nä vah­vis­tuk­sia se­kä il­ma­tu­kea Ko­ral­li­me­ren len­to­tu­kia­lusil­ta ja pom­mi­ko­neil­la Es­pi­ri­tu San­ton saa­rel­ta. Jou­lu­kuun alus­sa vaa­ka kal­lis­tui jäl­leen ame­rik­ka­lais­ten eduk­si; 40 000 so­ti­las­ta ja­pa­ni­lais­ten 25 000 vas­taan.

Ti­lan­ne oli­si eh­kä voi­nut kään­tyä il­man sar­jaa an­ka­ria me­ri­tais­te­lui­ta Gua­dalca­na­lin poh­jois­ran­ni­kol­la 12.–15. mar­ras­kuu­ta. Ame­rik­ka­lai­nen eri­kois­jouk­ko yrit­ti es­tää li­sä­vah­vis­tus­ten tuo­mi­sen. Suu­ri saat­tu­eel­li­nen ja­pa­ni­lais­jouk­ko­ja tu­li Iron­bot­tom­sal­men lä­pi Gua­dalca­na­lin ul­ko­puo­lel­la yöl­lä 12.–13. mar­ras­kuu­ta me­ri­voi­mien ras­kaal­la tuel­la. Lai­vo­jen vä­lil­le syt­tyi kii­vas tais­te­lu, ja kuusi ame­rik­ka­lai­sa­lus­ta up­po­si. Ja­pa­ni­lai­set me­net­ti­vät kol­me alus­ta, jou­kos­sa yk­si tais­te­lu­lai­va. Ame­rik­ka­lais­ko­neet hyök­kä­si­vät seu­raa­va­na päi­vä­nä ja­pa­ni­lais­ten mai­hin­nousu­lai­vas­toa vas­taan ja upot­ti­vat ris­tei­li­jän ja seit­se­män kul­je­tusa­lus­ta. Yöl­lä 14.–15. mar­ras­kuu­ta tu­li toinen aal­to, ja tais­te­lu­lai­va Ki­ris­hi­ma ja yk­si hä­vit­tä­jä upo­tet­tiin USA:N me­net­täes­sä kol­me hä­vit­tä­jää. Ja­pa­ni­lai­set sai­vat lo­pul­ta mai­hin vain 2 000 so­ti­las­ta ei­vät­kä käy­tän­nös­sä lain­kaan ka­lus­toa. Iron­bot­to­min tais­te­lu­jen jäl­keen (ni­mi joh­tui me­ren­poh­jaan upon­neis­ta lai­vois­ta) Ja­pa­ni luo­pui yri­tyk­sis­tä pi­tää Gua­dalca­nal. Se te­ki vie­lä yh­den yri­tyk­sen, jos­sa kont­ra-ami­raa­li Ta­na­ka käs­ki it­se hä­vit­tä­jä­lai­vu­een Gua­dalca­na­liin 30. mar­ras­kuu­ta. Ame­rik­ka­lai­nen vii­den ris­tei­li­jän ja nel­jän hä­vit­tä­jän osas­to yl­lät­ti hä­nen kah­dek­san hä­vit­tä­jään­sä Iron­bot­tom­sal­mes­sa. Ta­na­ka kä­sit­te­li lai­vo­ja tai­ta­vas­ti ja sai ai­kaan tor­pe­do­myrs­kyn, jo­ka upot­ti yh­den ris­tei­li­jän ja tu­ho­si kak­si muu­ta, en­nen kuin Ta­na­ka ve­täy­tyi. Tas­sa­fa­ron­gan tais­te­lu, ku­ten si­tä alet­tiin ni­mit­tää, oli tak­ti­nen voit­to, mut­ta tu­ki­koh­dan nään­ty­neet ja­pa­ni­lai­set ei­vät saa­neet huol­toa.

Yh­dys­val­tain 25. jal­ka­vä­ki­di­vi­sioo­na kor­va­si 1. me­ri­jal­ka­väen­di­vi­soo­nan jou­lu­kuus­sa 1942, ja ken­raa­li­ma­ju­ri Alexan­der Patch ot­ti Ame­rica­lo­sas­ton joh­don Van­dergrif­tin jäl­keen (Ame­rical = Ame­rican New Ca­le­do­nian). Hän aloit­ti yli 50 000 mies­tä ko­men­nos­saan sar­jan hyök­käyk­siä huo­nos­ti va­rus­tet­tu­ja ja­pa­ni­lai­sia vas­taan. Ja­pa­nin me­ri­voi­mien ko­men­ta­ja oli nyt päät­tä­nyt, et­tä saa­rel­ta oli ve­täy­dyt­tä­vä, ja Ja­pa­nin pää­ma­ja vah­vis­ti pää­tök­sen 31. jou­lu­kuu­ta. Eris­tyk­sis­sä ole­vat ja­pa­ni­lais­jou­kot tais­te­li­vat it­se­tu­hoi­sel­la päät­tä­väi­syy­del­lä, mut­ta hei­dät pai­nos­tet­tiin saa­ren poh­joi­so­saan. Ame­rik­ka­lai­set ei­vät tien­neet, et­tä Ja­pa­nin hä­vit­tä­jät oli­vat on­nis­tu­neet eva­kuoi­maan 10 650 so­ti­las­ta, Hy­aku­ta­ke hei­dän jou­kos­saan, 2.–8. hel­mi­kuu­ta, ja Gua­dalca­nal oli nyt ame­rik­ka­lais­ten hal­lus­sa.

Ja­pa­ni mak­soi kor­kean hin­nan saa­ren pi­tä­mi­ses­tä. Yli 20 000 so­ti­las­ta kaa­tui, li­säk­si me­ne­tet­tiin 860 len­to­ko­net­ta ja 15 so­ta­lai­vaa. USA:N me­ri­voi­mat kär­si­vät myös suu­ret tap­piot, mut­ta tu­ki­jouk­ko­jen uh­ri­lu­ku oli vain 6 111, jois­ta 1 752 kaa­tu­nut­ta. Sa­man­lai­sia val­ta­via tap­pio­lu­ku­ja näh­täi­siin yhä uu­del­leen tais­te­luis­sa saa­ril­la eri puo­lil­la Tyyn­tä­mer­ta. Jos Midwayn tais­te­lus­ta tu­li Ja­pa­nin me­ri­laa­jen­tu­mi­sen ra­ja, Gua­dalca­na­lin ka­ta­stro­fis­ta tu­li rat­kai­se­va sen maa­voi­mien py­säyt­tä­mi­ses­sä.

Uu­pu­nut ame­rik­ka­lais­so­ti­las pa­laa tu­ki­koh­taan Gua­dalca­na­lil­la hel­mi­kuus­sa 1943 kol­men vii­kon jat­ku­vien lä­hi­tais­te­lu­jen jäl­keen. Olo­suh­teet saa­rel­la oli­vat epä­ta­val­li­sen ran­kat mo­lem­mil­la puo­lil­la ko­ko ope­raa­tion ai­ka­na.

ALLA: USA:N il­ma­voi­mien 5. ar­mei­jan pom­mi osuu ja­pa­ni­lai­sa­luk­seen hyök­käyk­ses­sä Ra­bau­lin tu­ki­koh­taan. Jouk­ko il­ma­hyök­käyk­siä tu­ki­koh­taan te­ki sii­tä vaa­rat­to­man Sa­lo­mon­saar­ten ja mui­den lou­nai­sen Tyy­nen­me­ren saar­ten val­taus­ta aja­tel­len. ALLA:

ALLA: Ame­rik­ka­lais­jou­kot vei­vät sai­raat ja näl­kiin­ty­neet ja­pa­ni­lai­set ran­taan ja­pa­ni­lai­sen lin­noi­tuk­sen val­taa­mi­sen jäl­keen Gua­dalca­na­lil­la 22. hel­mi­kuu­ta 1943. Suu­rin osa ja­pa­ni­lais­jou­kois­ta oli täs­sä vai­hees­sa eva­kuoi­tu tur­vaan.

ALLA: Kak­si 32. osas­ton ame­rik­ka­lais­so­ti­las­ta am­puu juok­su­hau­taan Bu­nan sa­ta­man lä­hel­lä Uu­des­sa-gui­neas­sa, jos­sa ja­pa­ni­lai­sia ajet­tiin Ete­lä-pa­pual­ta sa­maan ai­kaan Gua­dalca­na­lin tais­te­lui­den kans­sa. OI­KEAL­LA: Ryh­mä ame­rik­ka­lais­so­ti­lai­ta im­pro­vi­soi­dus­sa ke

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.