Ak­se­li­val­to­jen lop­pu Af­ri­kas­sa: Tu­ni­sia

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

El Ala­mei­nin toi­sen tais­te­lun ja ope­raa­tio Soih­dun jäl­keen Poh­jois-af­ri­kas­sa liit­tou­tu­neet toi­voi­vat te­ke­vän­sä vi­hol­li­sen vas­ta­rin­nas­ta lo­pun muu­ta­mas­sa vii­kos­sa. Rom­me­lin on­nis­tui kui­ten­kin vie­dä uu­pu­nut Af­ri­ka­korp­sin­sa ta­kai­sin Ete­lä-tu­ni­si­aan tam­mi­kuun lo­pus­sa 1943. Poh­joi­ses­sa 5. pans­sa­riar­mei­ja ja jäl­jel­lä ole­va Ita­lian 1. ar­mei­ja pys­tyt­ti­vät uu­den rin­ta­man ko­ko Tu­ni­sian poik­ki huol­to-, öl­jy- ja am­mus­pu­las­ta huo­li­mat­ta.

Liit­tou­tu­nei­den suun­ni­tel­ma oli erot­taa ame­rik­ka­lais­ten hyök­käyk­sel­lä Sfaxin ran­nik­ko­kau­pun­kiin (ope­raa­tio Sa­tin) ken­raa­li von Ar­ni­min poh­joi­set jou­kot Rom­me­lin ete­läi­sis­tä. Sa­tin pe­ruu­tet­tiin huol­to- on­gel­mien vuok­si, ja sen si­jaan en­sin von Ar­nim ja sit­ten Rom­mel ot­ti­vat aloit­teen ja hyök­kä­si­vät USA:N II ar­mei­ja­kun­taa vas­taan vuo­ril­ta Tu­ni­sian kes­kio­sis­sa. Ame­rik­ka­lais­jou­kot ajet­tiin ta­kai­sin Kas­se­ri­ne­so­laan 14. hel­mi­kuu­ta, ja siel­lä Rom­mel ai­heut­ti ame­rik­ka­lais­jou­koil­le huo­mat­ta­vat tap­piot 20. hel­mi­kuu­ta. Sak­sa­lais­jou­kot työn­tyi­vät so­lan lä­pi, mut­ta 22. hel­mi­kuu­ta brit­tien ja ame­rik­ka­lais­ten vas­ta­hyök­käys py­säyt­ti ne.

Rom­mel kään­tyi ta­kai­sin vuo­ril­le ja siir­tyi ete­lään puo­lus­tau­tuak­seen Mont­go­me­ryn odo­tet­tua 8. ar­mei­jan hyök­käys­tä vas­taan. Ame­rik­ka­lais­jou­kot oli­vat saa­neet ran­kan tu­li­kas­teen ko­ke­nei­ta sak­sa­lai­sia ja ita­lia­lai­sia vas­taan. Brit­ti-, ame­rik­ka­lais- ja rans­ka­lais­jouk­ko­jen vä­lit oli­vat jän­nit­tei­set, ja huol­toa oli vai­kea toi­mit­taa poh­joi­saf­rik­ka­lai­sil­la teil­lä huo­nois­sa sää­olois­sa ja mu­das­sa. Ei­sen­hower

lait­toi ken­raa­li Alexan­de­rin pa­laut­ta­maan rau­han ja jär­jes­tyk­sen liit­tou­tu­nei­den etu­lin­jaan ja pur­ka­maan ak­se­li­val­to­jen mo­tin. Pal­jon oli sen va­ras­sa, et­tä Mont­go­me­ry ky­ke­ni­si mur­ta­maan Ma­reth­lin­jan, mut­ta maa­lis­kuun alus­sa Rom­mel läh­ti­kin omaan hyök­käyk­seen­sä. Kol­me pans­sa­ri­di­vi­sioo­naa läh­ti ete­ne­mään 6. maa­lis­kuu­ta. Mont­go­me­ry sai va­roi­tuk­sen sak­sa­lais­ten sa­la­kir­joi­tus­vies­teis­tä ja oli val­mis­tel­lut an­san. Rom­me­lin tan­kit ajoi­vat päin murs­kaa­van pans­sa­ri­tor­jun­ta­tu­len muu­ria ja jou­tui­vat pe­rään­ty­mään. Rom­mel len­si 9. maa­lis­kuu­ta ta­paa­maan Hit­le­rin ja pyy­tä­mään li­sä­apua, mut­ta sai­kin käs­kyn sai­ras­lo­mal­le, ja von Ar­nim ot­ti ko­men­non.

Mont­go­me­ryn 8. ar­mei­ja hyök­kä­si 20.–21. maa­lis­kuu­ta suu­rim­mal­la osal­la Ma­reth-lin­jaa, ja uusi­see­lan­ti­lai­so­sas­to­ja lä­he­tet­tiin kouk­kaus­liik­kee­seen vuo­ris­ton kaut­ta val­taa­maan El Ham­man kau­pun­kia ak­se­li­val­to­jen lin­jan poh­jois­pääs­sä. Hyök­käys edes­tä ete­ni huo­non sään ta­kia hi­taas­ti, ja usei­ta ajo­neu­vo­ja lä­he­tet­tiin si­vus­ta­hyök­käyk­seen. Poh­joi­ses­sa Alexan­der ko­men­si ame­rik­ka­lais­ten II ar­mei­ja­kun­nan ete­ne­mään koh­ti ran­nik­koa kat­kai­se­maan ak­se­li­val­to­jen pa­ko­tien. Hyök­käys osoit­tau­tui lii­an vai­keak­si to­teut­taa, ja kun ak­se­li­val­lat pa­ko­tet­tiin maa­lis­kuun lo­pul­la ve­täy­ty­mään Ma­reth-lin­jal­ta, ne siir­tyi­vät poh­joi­seen 8. ar­mei­ja kan­noil­laan. Siel­lä ne yh­tyi­vät poh­joi­ses­sa jäl­jel­lä ole­viin sak­sa­lai­siin ja ita­lia­lai­siin jouk­koi­hin. 8. ar­mei­ja koh­ta­si 7. huh­ti­kuu­ta ame­rik­ka­lai­sia jouk­ko­ja, jot­ka tu­li­vat luo­tees­ta.

Von Ar­nim ja ita­lia­lais­ten joh­ta­ja, mar­salk­ka Mes­se, jär­jes­ti­vät vii­mei­sen puo­lus­tus­lin­jan maan koil­lis­kul­mas­sa Bizer­tan ja Tu­ni­sin kau­pun­kien ym­pä­ril­lä. He pi­ti­vät ti­lan­net­ta mah­dol­li­ses­ti toi­vot­to­ma­na, mut­ta Mus­so­li­nin ja Hit­le­rin ta­paa­mi­sen jäl­keen Salz­bur­gis­sa 8. huh­ti­kuu­ta hei­dät mää­rät­tiin pi­tä­mään ase­mat hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä. Heil­lä oli vain mur­to- osa tar­vit­se­mas­taan huol­los­ta. Liit­tou­tu­nei­den ko­neet tu­ho­si­vat kol­mes­sa vii­kos­sa 432 ak­se­li­val­to­jen ko­net­ta, mu­ka­na puo­let sak­sa­lais­ten kul­je­tus­ko­neis­ta, ja me­net­ti­vät vain 35. Ak­se­li­val­loil­la oli nyt vain 150 tank­kia, kun liit­tou­tu­neil­la oli nii­tä yli 1500. Alexan­der ko­men­si ame­rik­ka­lais­ten II ar­mei­ja­kun­nan poh­joi­seen Bizer­tan sa­ta­maa vas­ta­pää­tä, brit­tien ken­raa­li­luut­nant­ti Ken­neth An­der­so­nin 1. ar­mei­ja oli Tu­ni­sin koh­dal­la ja 8. ar­mei­ja pi­ti hal­lus­saan liit­tou­tu­nei­den saar­to­ren­kaan ete­lä­osaa. Suur­hyök­käys al­koi 6. tou­ko­kuu­ta. Ak­se­li­val­to­ja pom­mi­tet­tiin il­mas­ta ja ty­kis­töl­lä, nii­den va­ras­tot oli­vat lä­hes tyh­jät, ja vas­ta­rin­ta lu­his­tui. Bizer­ta ja Tu­nis val­lat­tiin 7. tou­ko­kuu­ta, ja von Ar­nim an­tau­tui vii­si päi­vää myö­hem­min. Hän oli tuol­loin ve­täy­ty­nyt Tu­ni­sian vii­mei­seen kolk­kaan Cap Bo­nin nie­men kär­keen. Mar­salk­ka Mes­se kau­em­pa­na ete­läs­sä an­tau­tui Mont­go­me­ryl­le päi­vää myö­hem­min ha­ja­nais­ten ita­lia­lais­jouk­ko­jen­sa kans­sa. So­ta­van­ke­ja otet­tiin noin 240 000; tap­pio oli sa­maa suu­ruus­luok­kaa Sta­lin­gra­din kans­sa kol­me kuu­kaut­ta ai­em­min.

ALLA: Tu­ni­sian asuk­kaat jät­tä­vät kau­pun­gin ke­vääl­lä 1943 pae­tak­seen vii­meis­tä tais­te­lua liit­tou­tu­nei­den ja ak­se­li­val­to­jen vä­lil­lä, jo­ka saa­vut­ti huip­pun­sa tou­ko­kuus­sa.

Etu­lin­ja 26. hel­mi­kuu­ta Suo­la­ta­san­ko Etu­lin­ja 22. huh­ti­kuu­ta

ALLA: Ame­rik­ka­lai­nen M3 Grant -tank­ki par­tioi tu­ni­sia­lai­sen Bizer­tan kau­pun­gin ka­dul­la 8. tou­ko­kuu­ta 1943. Kau­pun­ki oli an­tau­tu­nut ame­rik­ka­lai­sel­le II ar­mei­ja­kun­nal­le edel­li­se­nä päi­vä­nä. YLLÄ:

ALLA: Ken­raa­li von Ar­nim, jos­ta tu­li sak­sa­lais­ten ko­men­ta­ja Tu­ni­sias­sa Rom­me­lin pa­lat­tua Sak­saan ter­veys­syis­tä. Ku­va on otet­tu hie­man ak­se­li­val­to­jen an­tau­tu­mi­sen jäl­keen 12. tou­ko­kuu­ta 1943.

Haa­voit­tu­nut brit­ti­so­ti­las ja­kaa sa­vuk­keen sak­sa­lai­sen so­ta­van­gin kans­sa Ma­reth-lin­jan tais­te­lus­sa Ete­lä-tu­ni­sias­sa maa­lis­kuus­sa 1943. Sak­sa­lai­sia jäi Tu­ni­sias­sa van­gik­si kaik­ki­aan 125 000.

OI­KEAL­LA: Brit­tien 78. jal­ka­vä­ki­di­vi­sioo­nan tun­nus.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.