Ope­raa­tio Hus­ky: Si­si­lian mai­hin­nousu

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Ca­sab­lancan kon­fe­rens­sis­sa so­vit­tiin, et­tä Si­si­lian mai­hin­nousu ta­pah­tui­si, kun ak­se­li­val­to­jen tap­pio Poh­jois-af­ri­kas­sa oli­si to­sia­sia. Ope­raa­tio Hus­kyn suun­nit­te­lu al­kaa ke­vääl­lä, ja osoi­te­taan ken­raa­li Alexan­de­rin 15. ar­mei­ja­ryh­mäl­le, jo­hon kuu­lu­vat Mont­go­me­ryn 8. ar­mei­ja ja Pat­to­nin 1. ar­mei­ja­kun­ta ( jo­ka sai mai­hin­nousuun ni­men Yh­dys­val­tain 7. ar­mei­ja). Ta­voit­tee­na oli vie­dä ete­lä- ja kaak­kois­ran­ni­kol­la mai­hin mer­kit­tä­vä vah­vuus niin no­peas­ti, et­tei­vät ak­se­li­val­lat eh­ti­si pae­ta man­te­reel­le. Päi­vä­mää­räk­si ase­tet­tiin 10. hei­nä­kuu­ta 1943.

Kun­nian­hi­moi­sen am­fi­bio-ope­raa­tion var­mis­ta­mi­sek­si (se oli lä­hes yh­tä suu­ri kuin Rans­kan mai­hin­nousu) oli ke­hi­tet­tä­vä vaa­ral­li­nen har­hau­tus­suun­ni­tel­ma Mince­meat. Sii­hen kuu­lui kuol­leen, Ku­nin­kaal­li­sen lai­vas­ton uni­vor­muun pue­tun ih­mi­sen si­joit­ta­mi­nen aluk­seen Es­pan­jan ran­ni­kol­le mu­ka­naan vää­ren­net­ty­jä liit­tou­tu­nei­den suun­ni­tel­mia mat­ka­lau­kus­sa. Vai­na­ja luo­vu­tet­tiin Bri­tan­nian kon­su­lil­le, mut­ta Es­pan­jan vi­ran­omai­set pi­ti­vät mat­ka­lau­kun suun­ni­tel­mi­neen ja pal­jas­ti­vat ne Sak­san kon­su­lil­le. Vää­ren­ne­tyis­sä suun­ni­tel­mis­sa ku­vat­tiin liit­tou­tu­nei­den ope­raa­tio­ta Krei­kas­sa, jon­ka har­hau­tuk­se­na oli­si Si­si­lia. Har­hau­tus toi­mi lois­ta­vas­ti, ja sak­sa­lai­set voi­mis­ti­vat jouk­ko­jaan Krei­kas­sa ja Sar­di­nias­sa, mut­tei­vät Si­si­lias­sa. Il­ma­voi­mien osa oli­si mai­hin­nousus­sa hy­vin tär­keä. Ke­sä­kuus­sa ita­lia­lai­nen tu­ki­koh­ta Pan­tel­le­rian saa­rel­la Poh­jois-af­ri­kan ja Si­si­lian vä­lis­sä tu­hot­tiin

pom­mi­tuk­sis­sa niin pe­rus­teel­li­ses­ti, et­tä se hy­lät­tiin il­man mai­hin­nousua.

Len­tä­jät eli­mi­noi­vat kaik­ki ak­se­li­val­to­jen il­ma­voi­mien muo­dos­ta­mat uhat mai­hin­nousul­le. Ope­raa­tion aloit­ti­vat 9. hei­nä­kuu­ta ame­rik­ka­lai­set ja brit­ti­läi­set laskuvarjojääkärit, jot­ka las­keu­tui­vat ja var­mis­ti­vat tär­kei­tä sil­to­ja ja tei­tä. Va­ka­van ta­kais­kun tar­jo­si voi­ma­kas tuu­li, jon­ka vuok­si 200 brit­ti­jää­kä­riä ajau­tui me­rel­le ja huk­kui. 2 781 ame­rik­ka­lai­ses­ta las­ku­var­jo­jää­kä­ris­tä vain 200 ta­voit­ti koh­teen Lica­tan sa­ta­ma­kau­pun­gin lä­hel­lä Si­si­lias­sa. Hei­nä­kuun 9. ja 10. päi­vän vä­li­se­nä yö­nä Si­si­li­aa koh­ti ajoi 2 590 lai­van ja mai­hin­nousua­luk­sen lai­vas­to 180 000 mies­tä mu­ka­naan. He sai­vat vas­taan­sa noin 50 000 sak­sa­lais­ta ja 270 000 ita­lia­lais­ta so­ti­las­ta, mut­ta useim­pien ita­lia­lais­ten tais­te­luin­nok­kuus en­na­koi­tiin vä­häi­sek­si.

Brit­ti­jou­kot nousi­vat on­gel­mit­ta mai­hin Avo­las­sa ja Pac­hi­nos­sa, ja ame­rik­ka­lais­jou­kot koh­ta­si­vat va­ka­vaa vas­ta­rin­taa vain Ge­las­sa, jon­ne oli si­joi­tet­tu Her­mann Gö­rin­gin osas­to. Liit­tou­tu­nei­den jou­kot työn­tyi­vät vii­den päi­vän ai­ka­na lin­jal­le Agri­gen­to– Ca­ta­nian lah­ti. Ne ete­ni­vät hi­taas­ti vai­keas­sa maas­tos­sa; tä­mä an­toi edun puo­lus­ta­jil­le. Pat­to­nin pi­ti suo­ja­ta 8. ar­mei­jan si­vus­ta sen liik­kues­sa poh­joi­seen Mes­si­naa ja luo­tee­seen En­naa koh­ti, mut­ta ita­lia­lais­jouk­ko­jen ro­mah­dus hä­nen aggres­sii­vi­sen hyök­käyk­sen­sä edes­sä sai hä­net ajat­te­le­maan, et­tä saa­ren ko­ko län­ti­nen osa oli­si liit­tou­tu­nei­den hal­lin­nas­sa no­peas­ti. Tä­mä oli yk­si mo­nis­ta kes­kus­te­luis­ta, jot­ka kit­ke­röit­ti­vät Iso-bri­tan­nian ja USA:N yh­teis­työ­tä. Alexan­der suos­tui ha­lut­to­mas­ti, ja Pat­to­nin yk­si­köt saa­vut­ti­vat Pa­ler­mon 22. hei­nä­kuu­ta.

Mont­go­me­ry ete­ni tur­haut­ta­van hi­taas­ti, ja Ca­ta­nia val­lat­tiin vas­ta 5. elo­kuu­ta. Alexan­der oli sii­nä vai­hees­sa mää­rän­nyt Pat­to­nin jou­kot kään­ty­mään itään Mes­si­naa koh­ti avus­ta­maan Ka­na­dan 1. di­vi­sioo­naa sen ede­tes­sä no­peas­ti Et­nan län­si­puo­lel­le pol­kua, jo­ka oli alun pe­rin va­rat­tu ame­rik­ka­lai­sel­le vyö­hyk­keel­le. Kes­ken vii­meis­tä syök­syä koh­ti Mes­si­naa Ita­lian dik­taat­to­ri Be­ni­to Mus­so­li­ni syös­tiin val­las­ta 25. hei­nä­kuu­ta 1943. Hit­ler, jo­ka oli kiel­tä­nyt ve­täy­ty­mi­sen, jou­tui mää­rää­mään ko­ko Mes­si­nan­sal­men eva­kuoin­nin. Ken­raa­li Al­fre­do Guzzo­nin joh­ta­ma Ita­lian ar­mei­ja ko­ki täs­sä vai­hees­sa vas­ta­rin­nan jat­ka­mi­sen hyö­dyt­tö­mäk­si. En­nen kuin liit­tou­tu­nei­den jou­kot pää­si­vät koh­taa­maan Mes­si­nas­sa, 100 000 ita­lia­lais­ta ja sak­sa­lais­ta oli kar­ko­tet­tu il­man va­ka­vam­paa vas­tus­tus­ta sen enem­pää il­mas­ta kuin me­rel­tä­kään. Pat­ton saa­pui Mes­si­nan kes­kus­taan kak­si tun­tia en­nen brit­te­jä 17. elo­kuu­ta, mut­ta an­sa ei ol­lut sul­keu­tu­nut, ja kol­ma­so­sa ak­se­li­val­to­jen jou­kois­ta on­nis­tui pa­ke­ne­maan. Hyök­käys mak­soi liit­tou­tu­neil­le 38 000 mies­tä, ja ita­lia­lai­sis­ta noin 200 000 an­tau­tui sen ai­ka­na. He ei­vät enää ha­lun­neet tais­tel­la ro­mah­ta­neen asian puo­les­ta.

Ope­raa­tio Hus­ky, 10. hei­nä­kuu­ta–17. elo­kuu­ta 1943

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.