Ita­lia: Mai­hin­nousu ja an­tau­tu­mi­nen

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Pää­tös mai­hin­nousus­ta Ita­li­aan Si­si­lian val­tauk­sen jäl­keen elo­kuus­sa 1943 jou­dut­ti Mus­so­li­nin hal­lin­non kaa­tu­mis­ta 25. hei­nä­kuu­ta. Liit­tou­tu­neet toi­vo­vat saa­van­sa Ita­lian uu­den hal­lin­non avul­la ulos so­das­ta, en­nen kuin sak­sa­lai­set eh­ti­vät voi­mis­taa läs­nä­olo­aan maas­sa. Neu­vot­te­lut uu­den hal­lin­non mar­salk­ka Ba­doglion kans­sa ete­ni­vät lii­an hi­taas­ti an­taak­seen tu­lok­sia. Ita­lia­lai­set vah­vis­ti­vat vih­doin ase­le­von Cas­si­bi­les­sä 3. syys­kuu­ta, mut­ta sak­sa­lai­set oli­vat sil­loin eh­ti­neet li­sä­tä jouk­ko­jen­sa mää­rän Ita­lias­sa kuu­des­ta osas­tos­ta kah­dek­saan. Sak­sa­lai­sil­le oli tär­ke­ää es­tää mah­dol­li­sim­man kau­an liit­tou­tu­nei­ta pe­rus­ta­mas­ta tu­ki­koh­tia Ete­lä-sak­san pom­mi­tuk­sia var­ten ja pi­tä­mäs­tä Ita­li­aa port­ti­na Sak­san mie­hit­tä­mään Eu­roop­paan.

Liit­tou­tu­neet oli­vat en­nen ase­le­von muo­dol­lis­ta vah­vis­ta­mis­ta 8. syys­kuu­ta jat­ka­neet ete­ne­mis­tä Ita­lian man­te­reel­le. Suun­ni­tel­ma oli vie­dä huo­mat­ta­vat jou­kot mai­hin Sa­ler­non­lah­del­la Na­po­lin ete­lä­puo­lel­la ja ede­tä siel­tä no­peas­ti poh­joi­seen Na­po­liin ja ete­lään Roo­maan ja Ita­lian "saap­paan" kan­ta­pää­hän ja var­pai­sin. Ken­raa­li­luut­nant­ti Mark Clark ase­tet­tiin ame­rik­ka­lais­ten 5. ar­mei­jan joh­toon, jo­hon kuu­lui ame­rik­ka­lais­ten 6. ja brit­tien 10. ar­mei­ja­kun­ta. Ne nousi­si­vat mai­hin kum­pi­kin omal­la puo­lel­laan Se­le­jo­kea, jo­ka las­kee lah­teen. Mont­go­me­ry osal­lis­tui tä­tä ope­raa­tio­ta en­nen 8. ar­mei­jan mat­kaan Mes­si­nan­sal­men yli ja mai­hin­nousuun il­man vas­ta­rin­taa 3. syys­kuu­ta hie­man en­nen kuin ase­le­po as­tui voi­maan. 8. ar­mei­ja al­koi työn­tyä poh­joi­seen Ca­lab­rian lä­pi, ja lo­pul­li­nen ta­voi­te oli koh­da­ta Sa­ler­nos­sa mai­hin nous­seet jou­kot.

Ita­lian ti­lan­ne oli kaoot­ti­nen ase­le­von as­tut­tua voi­maan. Ba­doglio, ku­nin­gas ja ylei­se­si­kun­ta pa­ke­ni­vat ete­lään liit­tyäk­seen liit­tou­tu­nei­siin,

ei­kä Ita­lian suur­ta ar­mei­jaa ko­men­ta­nut ku­kaan. Sak­sa­lai­set rii­sui­vat ita­lia­lai­set aseis­ta. Ne muu­ta­mat, jot­ka te­ki­vät vas­ta­rin­taa, sai­vat ty­lyn koh­te­lun tai am­mut­tiin. Noin 650 000 ita­lia­lais­so­ti­las­ta lä­he­tet­tiin so­ta­van­geik­si Sak­saan, jos­sa hei­dät si­joi­tet­tiin pak­ko­työ­hön. Ita­lian lai­vas­to pa­ke­ni Mal­tal­le, mut­ta Sak­san il­ma­voi­mat pom­mit­ti si­tä uusil­la kau­ko- oh­jat­ta­vil­la pom­meil­la, ja tais­te­lu­lai­va Ro­ma upo­tet­tiin. Maa oli nyt jaet­tu kah­tia. Ete­läs­sä oli Ba­doglio, jo­ka hal­lit­si yh­des­sä liit­tou­tu­nei­den kans­sa, poh­jois­ta hal­lit­si Ita­lian uusi fa­sis­ti­nen so­si­aa­li­ta­sa­val­ta. Sen pää­ma­ja oli Salòn ky­läs­sä Gar­da­jär­vel­lä, ja Mus­so­li­ni oli sen muo­dol­li­nen joh­ta­ja. To­del­li­suu­des­sa hän oli Sak­san vi­ran­omais­ten ma­rio­net­ti so­ta­mar­salk­ka Kes­sel­rin­gin alai­se­na.

Clar­kin eri­kois­jou­kot läh­ti­vät pur­jeh­ti­maan koh­ti Sa­ler­noa 9. syys­kuu­ta, ja he tie­si­vät jo, et­tä mai­hin­nousu koh­tai­si sak­sa­lai­sil­ta an­ka­raa vas­ta­rin­taa. 627 aluk­sen lai­vas­to saa­pui ran­ni­kol­le, ja lai­vas­to am­pui ran­ni­kol­le jä­reän ty­kis­tö­kes­ki­tyk­sen. Ken­raa­li Mcc­ree­ryn ko­men­ta­mat brit­ti­jou­kot nousi­vat mai­hin Sa­ler­non­lah­den poh­jois­puo­lel­la ja ken­raa­li­ma­ju­ri Daw­leyn joh­ta­mat ete­läs­sä. Vaik­ka joi­ta­kin pie­niä sil­lan­päi­tä pe­rus­tet­tiin, il­ma­tuen puu­te ja pans­sa­rio­sas­to­jen voi­ma­kas vas­ta­rin­ta te­ki­vät ti­lan­tees­ta 12. syys­kuu­ta vaa­ral­li­sen. Ken­raa­li von Vie­ting­hof­fin kas­va­vat jou­kot aloit­ti­vat täl­löin voi­mak­kaan vas­ta­hyök­käyk­sen.

Liit­tou­tu­neet al­koi­vat suun­ni­tel­la eva­kuoin­tia, mut­ta vaa­ra­vyö­hyk­keel­le pääs­tet­tiin USA:N 82. las­ku­var­jo­di­vi­sioo­na, ja il­ma- ja me­ri­voi­mat lä­he­tet­tiin pom­mit­ta­maan vi­hol­lis­ta. 16. syys­kuu­ta sak­sa­lais­jou­kot oli­vat aloit­ta­neet ve­täy­ty­mi­sen. Lo­put 8. ar­mei­jas­ta, jo­ka kul­ki koh­ti huo­mat­ta­vas­ti ke­vyem­pää vas­ta­rin­taa Ta­ran­tos­sa ja Ba­ris­sa, oli luo­nut py­sy­vän kon­tak­tin Sa­ler­non sil­lan­pää­hän 20. syys­kuu­ta men­nes­sä. Sak­sa­lai­set ve­täy­tyi­vät sel­keäl­le lin­jal­le Na­po­lin poh­jois­puo­lel­la, ja liit­tou­tu­neet val­ta­si­vat sa­ta­man 1. lo­ka­kuu­ta. Poh­ja pit­käl­le ja kat­ke­ral­le val­loi­tus­so­dal­le vai­keas­sa vuo­ris­toi­ses­sa maas­tos­sa Ita­lian nie­mi­maan ko­ko pi­tuu­del­ta oli luo­tu.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.